พฤติกรรมหลัก 4 ประการ

กล้าคิด กล้าทำ สร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่า
พัฒนาตน ทำงานเป็นทีม
ทำงานเชิงรุก สนองตอบความ ต้องการของลูกค้า
มุ่งปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ ส่วนรวมมากกว่า ส่วนตน