บริษัทฯ ได้นำหลักกฎหมายคุ้มครองแรงงานตามมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2553) และหลักสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากลเข้ามาเป็นแนวทางการดูแลพนักงาน โดยจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ หรือ คสส. เพื่อดูแลเรื่องสิทธิแรงงาน สวัสดิการ และสภาพการทำงานของพนักงาน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีเป้าหมายในการมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีความสุข และปราศจากอุบัติเหตุ จึงได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมและพื้นที่การทำงานที่ปลอดภัยมากกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ และมีการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของพนักงาน ตลอดจนจัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อยกระดับความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน รวมถึงมีความเป็นอยู่ที่ดีระหว่างการทำงานร่วมกับบริษัทฯ ตลอดจนหลังเกษียณอายุ

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการทำงาน และโครงการคุณภาพชีวิตที่ดี (Well-Being) เพื่อส่งเสริมการทำงานของพนักงานอย่างมีความสุข โดยมุ่งเน้นด้านสุขภาพ จิตใจ และการบริหารการเงินที่ดี (Health, Mindfulness and Wealth) เช่น โครงการความช่วยเหลือด้านการแพทย์ โครงการรักษ์หัวใจ โครงการ Fitness for Task Assessment โครงการ Employee Assistance Program (EAP) กิจกรรม Well-being Day กิจกรรมชมรมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมกีฬาสีสายงาน กิจกรรมฝึกอบรมด้านการวางแผนการเงิน เป็นต้น

นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เล็งเห็นถึงการดูแลรักษาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 จึงกำหนดนโยบายและมาตรการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่และรับเชื้อโควิด 19 ครอบคลุมทั้งพนักงาน ผู้รับเหมา ตลอดจนทุกคนที่เข้ามายังพื้นที่ของบริษัทฯ ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ยังดำเนินกิจกรรมผ่านโครงการดูแลรักษาสุขภาพต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานในช่วงวิกฤติเช่นนี้ โดยมุ่งเน้นโครงการด้านการยศาสตร์ และโครงการบริหารจัดการความเครียดของพนักงาน

แนวทางการดำเนินการในลักษณะทำงานที่บ้าน (Work From Home: WFH)

บริษัทฯ ปรับโครงสร้างและรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ได้แก่ การทำงานที่บ้าน หรือ Work From Home (WFH) โดยบริษัทฯ สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานในระหว่างปฏิบัติงานที่บ้าน เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดีเทียบเท่ากับการปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน ด้วยการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขยายระบบ Direct Access และ VPN ให้พนักงานสามารถเข้าระบบต่าง ๆ ของบริษัทจากบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน

ทั้งนี้ โครงการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการทำงาน และโครงการคุณภาพชีวิตที่ดี (Well-Being) มีรายละเอียดดังนี้