บริษัทฯ มีเป้าหมายในการมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีความสุข และปราศจากอุบัติเหตุ จึงได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมและพื้นที่การทำงานที่ปลอดภัยมากกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ และมีการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของพนักงาน ตลอดจนจัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อยกระดับความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน รวมถึงมีความเป็นอยู่ที่ดีระหว่างการทำงานร่วมกับบริษัทฯ ตลอดจนหลังเกษียณอายุ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำหลักกฎหมายคุ้มครองแรงงานตามมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2553) และหลักสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากลเข้ามาเป็นแนวทางการดูแลพนักงาน โดยจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ หรือ คสส. เพื่อดูแลเรื่องสิทธิแรงงาน สวัสดิการ และสภาพการทำงานของพนักงาน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของพนักงาน

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เล็งเห็นถึงการดูแลรักษาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 จึงกำหนดนโยบายและมาตรการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่และรับเชื้อโควิด 19 ครอบคลุมทั้งพนักงาน ผู้รับเหมา ตลอดจนทุกคนที่เข้ามายังพื้นที่ของบริษัทฯ ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ยังดำเนินกิจกรรมผ่านโครงการดูแลรักษาสุขภาพต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานในช่วงวิกฤติเช่นนี้ โดยมุ่งเน้นโครงการด้านการยศาสตร์ และโครงการบริหารจัดการความเครียดของพนักงาน

โครงการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน (Employee Health & Well-Being Program)

บริษัทฯ ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในปัจจุบัน นอกจากมุ่งพัฒนาทักษะ และความสามารของพนักงานทุกระดับ บริษัทฯ ยังใส่ใจความเป็นอยู่และประสบกาณ์ที่ดีในการทำงาน สามารถปฏิบัติงาน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน ได้อย่างรวดเร็ว และสอดคล้องการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน

แนวทางการปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work From Home: WFH)

บริษัทฯ ปรับโครงสร้างและรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ได้แก่ การทำงานที่บ้าน หรือ Work From Home (WFH) โดยบริษัทฯ สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานในระหว่างปฏิบัติงานที่บ้าน เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดีเทียบเท่ากับการปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน ด้วยการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขยายระบบ Direct Access และ VPN ให้พนักงานสามารถเข้าระบบต่าง ๆ ของบริษัทจากบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน

นอกจากนี้ นโยบายการปฏิบัติงานที่บ้าน อยู่ในแผนบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบจากสถานการณ์ใด ๆ เมื่อพนักงานไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ได้

แนวทางการปฏิบัติงานแบบยืดหยุ่น (Flexible Working Operations)

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้เกิดชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่น และอนุญาตให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้ สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานกลุ่มต่างๆ และสถานการณืที่เปลี่ยนแปลงไป

สวัสดิการครอบครัว (Family Support)

บริษัทฯ มีนโยบายและสวัสดิการครอบคลุมความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัวพนักงาน ดังนี้

  • บริษัทฯ จัดห้องให้นมบุตร 10 ห้อง ในพื้นที่ทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนพนักงานที่ตั้งครรภ์หรือเพิ่งมีบุตร
  • บริษัทฯ ให้การประกันสุขภาพให้แก่พนักงานและครอบครัว ได้แก่ คู่สมรสและบุตร รวมไปถึงการฉีดวัคซีนสำหรับทารก และทันตกรรมสำหรับบุตรของพนักงาน และนอกเหนือจากด้านสุขภาพแล้ว
  • บริษัทฯ สนับสนุนค่าเล่าเรียนสำหรับบุตรของพนักงานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย (อายุไม่เกิน 22 ปี)

สิทธ์การลาคลอดและการลางานเพื่อไปดูแลครอบครัว (Paid Parental Leave)

  • พนักงานหญิงมีสิทธิ์ลาคลอดได้ไม่เกิน 98 วัน และได้รับค่าจ้างในช่วงลาคลอดแต่ไม่เกิน 70 วัน ซึ่งเกินกว่ากฎหมายแรงงานของประเทศไทย หากพนักงานที่ตั้งครรภ์ได้รับใบรับรองแพทย์ชั้นหนึ่ง ที่แสดงว่าพนักงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ พนักงานมีสิทธิ์ขอให้นายจ้างเปลี่ยนงานชั่วคราวก่อนหรือหลังคลอด
  • พนักงานชายมีสิทธิ์ลางานเพื่อไปดูแลครอบครัวในกรณีที่ภรรยาลาคลอดได้ไม่เกิน 3 วัน โดยได้รับค่าจ้าง ซึ่งเกินกว่ากฎหมายแรงงานของประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการทำงาน และโครงการเพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดี (Well-Being) เพื่อส่งเสริมการทำงานของพนักงานอย่างมีความสุข โดยมุ่งเน้นด้านสุขภาพ จิตใจ และการบริหารการเงินที่ดี (Health, Mindfulness and Wealth) เช่น โครงการความช่วยเหลือด้านการแพทย์ โครงการ Employee Assistance Program (EAP) และโครงการรักษ์หัวใจ เป็นต้น