บริษัทฯ วิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อยกระดับเสถียรภาพการผลิตให้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสูงสุด พร้อมทั้งลดปริมาณของเสีย ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดค่าใช้จ่ายให้น้อยที่สุด

ตัวอย่างนวัตกรรมกระบวนการผลิตมีดังต่อไปนี้

โครงการด้านดิจิทัลสำหรับบริหารจัดการเตาเผา

บริษัทฯ ได้พัฒนา Furnace Optimization Model โดยใช้หลักการของ Advance Analytic Model (AA) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแครกเกอร์ในกระบวนการผลิตโอเลฟินส์ และช่วยยืดอายุการใช้งานของเตาเผา โดยการปรับสภาวะของเตาเผาให้เหมาะสม พร้อมทั้งปรับวัตถุดิบ (Feedstock) และปรับพอร์ตของผลิตภัณฑ์ให้ได้กำไรสูงสุดตามสถานการณ์ตลาดปัจจุบัน

โครงการเชิงวิเคราะห์ทางดิจิทัลชั้นสูงสำหรับการลดและป้องกันการเกิดตะกรันในระบบการลดอุณหภูมิ

บริษัทฯ ได้แก้ปัญหาการเกิดตะกรันในระบบการลดอุณหภูมิ (Quench System) ของโรงงานโอเลฟินส์ โดยใช้การวิเคราะห์ทางดิจิทัลระดับสูงในการทำนายและป้องกันการสะสมของตะกรันในกระบวนการผลิตดังกล่าว ผลการศึกษาพบว่าบริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงต่อการหยุดเดินระบบ Quench System และสามารถลดการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตกว่า 800 ตันต่อปี

ลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตนี้กว่า

+

ล้านบาทต่อปี

ซึ่งบริษัทฯ คาดหวังว่าจะสามารถนำเสนอแนวคิดนี้ให้แก่สายการผลิตอื่น ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนโดยเทคโนโลยีการทำความสะอาดประเภทสารเคมี

บริษัทฯ นำสารเคมีทำความสะอาด (Chemical Cleaning) มาประยุกต์ใช้ในการทำความสะอาดเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger) ในโรงงานอะโรมาติกส์ แทนการทำความสะอาดแบบฉีดล้าง (Physical Cleaning) ซึ่งผลการดำเนินงานพบว่าการใช้สารเคมีทำความสะอาดสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนกว่าร้อยละ 15 และสามารถลดการใช้จ่ายในกระบวนการมากกว่า 20 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้บริษัทฯ คาดว่าการล้างทำความสะอาดสารเคมีสามารถยืดอายุการใช้งานได้ถึงร้อยละ 50 อีกทั้งยังลดการสัมผัสสารเคมีจากผู้ปฎิบัติงานเนื่องจากนวัตกรรมนี้ลดการถอดและประกอบอุปกรณ์อีกด้วย