ประเด็นความยั่งยืน
เศรษฐกิจหมุนเวียน
ระดับผลกระทบ
สูง
ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
ลูกค้า
ภาครัฐ

เป้าหมาย

บริษัทฯ เพิ่มการนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ เมื่อเทียบกับปี 2565 และลดปริมาณการนำของเสียไปฝังกลบ

เป็น 0

ความท้าทายและโอกาสทางธุรกิจ

การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและปริมาณของเสียที่ลดลงแสดงถึงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตที่สูงขึ้น พร้อมทั้งช่วยลดความเสี่ยงการขาดแคลนทรัพยากร ลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม และลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสีย

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสีย และจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อลดปริมาณของเสียที่เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมการหยุดซ่อมบำรุงและการขยายกำลังผลิตของบริษัทฯ โดยมีเป้าหมายการนำของเสียไปฝังกลบเป็น 0 ในปี 2555 และเพิ่มการนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด บริษัทฯ ยังนำหลักการเศรษฐกิจ หมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้เป็นแนวทางในการต่อยอดการจัดการของเสียอย่างครบวงจร สร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าของเสียโดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ตระหนักดีว่าปัญหาการจัดการขยะเป็นประเด็นที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความร่วมมือ บริษัทฯ จึงส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆ รวมถึงประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงปัญหาขยะและมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดการขยะ ทั้งการจัดเก็บ การคัดแยกขยะ และการรีไซเคิลขยะเพื่อลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แนวทางการบริหารจัดการ (Management Approach) GRI 3-3 (2021) 306-1 (2020) GRI 306-2 (2020)

กระบวนการจัดการของเสีย

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการของเสียซึ่งครอบคลุมการกำจัดของเสียแบบอันตรายและไม่อันตราย เพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตลอดห่วงโซ่คุณค่า พร้อมทั้งลดปริมาณการเกิดของเสียให้น้อยที่สุดโดยใช้หลัก 5Rs ซึ่งประกอบไปด้วย Reduce (การลดการใช้หรือใช้น้อยเท่าที่จำเป็น) Reuse (การใช้ซ้ำ) Recycle (การแปรรูปมาใช้ใหม่) Refuse (การปฏิเสธการใช้สารที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม) และ Renewable (การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน) อีกทั้ง บริษัทฯ ยังจัดทำระบบการจัดการติดตาม และป้องกันผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดแยก การจัดเก็บ การขนส่ง และการกำจัด

ปัจจุบันของเสียที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต กิจกรรมซ่อมบำรุง และกิจกรรมอื่นๆ มีกระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทั้งยังมอบหมายให้ผู้รับกำจัดภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้ามาดำเนินการในการกำจัดของเสีย ทั้งนี้บริษัทฯ จัดทำรายงานปริมาณของเสียที่บริษัทฯ ส่งกำจัดทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าของเสียได้รับการจัดการตามที่บริษัทฯ กำหนดและสอดคล้องกับกฎหมายอย่างเคร่งครัด

จากการมุ่งพัฒนาการดำเนินงานด้านจัดการของเสียของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง สามารถสรุปผลการดำเนินงานในปี 2565 ได้ดังนี้

ปริมาณของเสียที่ไม่ถูกนำไปฝังกลบ (Total Weight of Waste Diverted from Disposal)

ผลการดำเนินงาน

สามารถดูรายละเอียดผลการดำเนินงานการจัดการของเสียเพิ่มเติมได้ที่ Sustainability Performance Data 2565
ดาวน์โหลด