เป้าหมาย

บริษัทฯ เพิ่มการนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ เมื่อเทียบกับปี 2563 และลดปริมาณการนำของเสียไปฝังกลบ

เป็นศูนย์

ความท้าทายและโอกาสทางธุรกิจ

การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและปริมาณของเสียที่ลดลงแสดงถึงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตที่สูงขึ้น พร้อมทั้งช่วยลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนทรัพยากร ลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม และลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสีย

ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการของเสีย และจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อลดปริมาณของเสียที่เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมการหยุดซ่อมบำรุงและการขยายกำลังผลิตของบริษัทฯ รวมถึงริเริ่มโครงการลดปริมาณของเสียนำไปฝังกลบจนเป็นศูนย์ ในปี 2555 ซึ่งบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายของโครงการดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2558 อีกทั้ง บริษัทฯ ยังนำหลักการ Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน มาใช้เป็นแนวทางในการต่อยอดการจัดการของเสียอย่างครบวงจร โดยได้นำนวัตกรรมเข้ามาสร้างสรรค์การแปรรูปของเสียให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ตระหนักดีว่าปัญหาการจัดการขยะเป็นประเด็นที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความร่วมมือ บริษัทฯ จึงส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงปัญหาขยะและมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดการขยะ ทั้งการจัดเก็บ การคัดแยกขยะ และการรีไซเคิลขยะเพื่อลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กระบวนการจัดการของเสีย

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการของเสียซึ่งครอบคลุมการกำจัดของเสียแบบอันตรายและไม่อันตราย เพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตลอดห่วงโซ่คุณค่า พร้อมทั้งลดปริมาณการเกิดของเสียให้น้อยที่สุดโดยใช้หลัก 5Rs ซึ่งประกอบไปด้วย Reduce (การลดการใช้หรือใช้น้อยเท่าที่จำเป็น) Reuse (การใช้ซ้ำ) Recycle (การแปรรูปมาใช้ใหม่) Renewable (การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน) และ Refuse (การปฏิเสธการใช้สารที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม) อีกทั้ง บริษัทฯ ยังจัดทำระบบการจัดการติดตาม และป้องกันผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดแยก การจัดเก็บ การขนส่ง และการกำจัด

จากการมุ่งพัฒนาการดำเนินงานด้านจัดการของเสียของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง สามารถสรุปผลการดำเนินงานในปี 2564 ได้ดังนี้

การนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์

ปริมาณของเสียที่นำกลับใช้ประโยชน์

(ร้อยละ)