บริษัทฯ ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนตลอดห่วง โซ่คุณค่า เพื่อขยายผลสำเร็จและเชื่อมต่อธุรกิจให้ครบวงจรในการพัฒนาและต่อยอดการดำเนินโครงการ ซึ่งนอกจากจะเป็นการยกระดับการมีความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว ยังเป็นการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจให้แข็งแกร่ง โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดการเกิดของเสีย ตลอดจนนำของเสียมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ ในปี 2563 โครงการที่สอดคล้องกับ Loop Connecting ได้แก่