Responsible Caring

 • ปรับ Portfolio การลงทุนสู่ธุรกิจเคมีภัณฑ์มูลค่าสูง (High Value Business) ธุรกิจสีเขียว (Green Business) และธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน เช่น Plastic Recycling
 • สร้างผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Low Carbon and Eco-Products) ตลอดจนร่วมมือกับลูกค้าเพื่อพัฒนา Value-added Applications ควบคู่ไปกับการลด Carbon Footprint ของผลิตภัณฑ์ปลายทาง

Loop Connecting

 • สร้างระบบหมุนเวียนของผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร (Circularity) ตลอดจนสร้างการตระหนักรู้ด้านการจัดการพลาสติกใช้แล้ว (Plastic Waste Management) ร่วมกับพันธมิตร เพื่อส่งเสริมการนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลและ Upcycling อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • แสวงหา พัฒนา และลงทุนในเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)ในเทคโนโลยีรีไซเคิลชั้นสูง ให้ครอบคลุมและหลากหลาย เช่น Mechanical Recycling, Chemical Recycling และอื่นๆ

บริษัทฯ มีแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจในระยะยาว สู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ ด้วยการปรับกระบวนการบริหารจัดการและทิศทางการลงทุนเข้าสู่กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ที่มูลค่าสูงที่มีดัชนีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ (High Value Business หรือ HVB) กลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ฐานชีวภาพ (Green Chemicals) กลุ่มผลิตภัณฑ์รีไซเคิล (Recycled products) ที่สอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green Economy (BCG Model) ของประเทศ เป็นต้น โดยมีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มกลุ่มธุรกิจดังกล่าว เป็นร้อยละ 35 ในปี 2030 เพื่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ภายใต้อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง

นอกจากนี้ บริษัทยังศึกษาและติดตามธุรกิจใหม่ (Emerging business) จากการเปลี่ยนแปลงสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตอีกด้วย

Corporate Venture Capital (CVC)

เราค้นหาเทคโนโลยี นวัตกรรม และโอกาสใหม่ในการลงทุน

ผ่านการดำเนินงานของ GC Ventures และ GC Ventures America โดยสนับสนุนบริษัทที่เราลงทุน (Portfolio Company) ให้เติบโต และพัฒนานวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน และตอบสนองความต้องการของตลาดได้ โดย CVC ถือเป็นหน่วยลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่ค้นหาและสร้างความร่วมมือกับธุรกิจสตาร์ทอัพเทคโนโลยี (Tech Startups) และ Venture Capital (VC) ทั่วโลก เพื่อมุ่งค้นหาบริษัทที่มีศักยภาพในการเข้าไปลงทุนตามขอบเขตดังนี้ 1. Clean Technology 2. Advance Materials 3. Digital Platforms 4. Biotech & Life Science

Digital Platforms

Clean Technology

Advanced Materials

Biotech & Life Science

กระบวนการบริหารการลงทุน

อ่านเพิ่มเติม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการแก้ปัญหาการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น เพื่อลดต้นทุนโครงสร้างพื้นฐาน ลดการเกิดของเสีย ควบคู่ไปกับการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ผ่านการสร้างระบบหมุนเวียนของผลิตภัณฑ์ (Circularity) อย่างครบวงจร เพื่อเป็น End-to-end Solution ให้กับลูกค้า คู่ค้า ในการมุ่งสู่การเป็นธุรกิจคาร์บอนต่ำควบคู่ไปกับการลดปริมาณขยะ

Responsible Caring เพื่อ Offer the Best

การขยาย Portfolio ของผลิตภัณฑ์ ผ่านการพัฒนานวัตกรรมและการลงทุน

Highlights การดำเนินงาน

Low Carbon & Eco Product Solutions:

บริษัทฯ มุ่งเน้นการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ เพื่อเป็นทางเลือกที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของตลาดอย่างครบวงจร

Performance

 • Downgauging
 • Monomaterial
 • Engineering Plastics
 • Compounds
 • Low VOC Coating

Recycled

 • rPET
 • rHDPE

Bio-based

 • Biofuels: ME
 • Biochemicals
 • Bioplastics: PLA, PBS
 • Bio-based Coatings

132 เกรดผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพรินท์ของผลิตภัณฑ์ และ 84 เกรดผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองฉลากลดโลกร้อน

%

%

%

%

%

Value Enhancement Solutions:

บริษัทฯ สร้างสรรค์นวัตกรรมคาร์บอนต่ำที่สนองตอบความต้องการของผู้บริโภค ผ่านผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ โดยดำเนินการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญหลากหลายด้าน ลูกค้า พันธมิตร และภาคส่วนต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สามารถส่งมอบต้นแบบผลิตภัณฑ์ปลายทางใหม่ๆ ที่มี Carbon Footprint ลดลงได้อย่างหลากหลาย เป็นการส่งสริมการใช้วัสดุฐานชีวภาพและวัสดุรีไซเคิล ตลอดจนสร้างช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำที่ให้มากขึ้น โดยใช้ “ศูนย์ความร่วมมือและพัฒนาผลิตภัณฑ์” หรือ Customer Solution Center (CSC) เป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษา ร่วมออกแบบ และร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำใหม่ๆ

Lifestyles

Furniture

Construction

Other

Loop Connecting เพื่อ Stop the Waste

Waste Management Solutions

บริษัทฯ พัฒนาระบบบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วอย่างครบวงจร “YOUเทิร์น PLATFORM” ครอบคลุมทั้งการสร้าง Drop point ในรูปแบบที่หลากหลาย การพัฒนา Digital Application และการดำเนินโครงการต่างๆ ร่วมกับพันธมิตรภายนอก ให้สามารถมีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าให้กับพลาสติกใช้แล้วอย่างครบวงจรภายใต้แนวคิด “YOUเทิร์น เริ่มต้นที่ยู” ถือเป็นการสนับสนุนการปรับใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดขึ้นจริงในเชิงปฏิบัติในชีวิตประจำวัน สร้างความตระหนัก การให้ความรู้ที่ถูกต้องในการคัดแยกขยะ อีกทั้งสนับสนุนให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และความร่วมมือในการบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วอย่างครบวงจร

Physical Drop Point

Digital Drop Point

โครงการ YOUเทิร์น
อ่านเพิ่มเติม
ค้นหาจุด Drop Point ทั้งหมด
อ่านเพิ่มเติม
Facebook YOUเทิร์น
อ่านเพิ่มเติม
LINE YOUเทิร์น by GC
อ่านเพิ่มเติม

YOUTURN Waste Management Tools & Options

YOUTURN Operating Model

เกี่ยวกับโครงการแยกขวดช่วยหมอ โดยเพจ Less Plastic ร่วมกับ YOUเทิร์น Platform by GC

อ่านเพิ่มเติม

Plastic Recycling Solutions

บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ บริษัท แอลพลา (ALPLA) ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงระดับโลก ตั้งบริษัทร่วมทุนบริษัท เอ็นวิคโค จำกัด (ENVICCO Limited) เพื่อผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง ชนิด rPET และ rHDPE ที่ได้มาตรฐาน Food Grade แห่งแรกของประเทศไทย ผ่านการใช้เทคโนโลยี Mechanical Recycling เพื่อนำไปผลิตเป็นบรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะแสวงหาและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพลาสติกใช้แล้วที่ครอบคลุมและหลากหลายขึ้น เช่นการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT) ในโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มมูลค่าขยะพลาสติกปนเปื้อนต่างๆ ด้วยเทคโนโลยี Chemical Recycling ให้สามารถนำกลับมาใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือวัตถุดิบเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ตลอดจนการใช้ช่องทาง Corporate Venture Capital (CVC) เพื่อเข้าถึงเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมล้ำสมัย เช่น Plasma Gasification หรือ Plastic Composite ต่างๆ และนำมาต่อยอดหรือเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจรีไซเคิลของบริษัทฯ ในอนาคต โดยมีเป้าหมายให้สามารถรับพลาสติกใช้แล้วมาสร้างมูลค่าเพิ่มได้ไม่น้อยกว่า 75,000 ตันต่อปี ในปี 2568

GC ปฏิวัติการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เปิดตัวเอ็นวิคโค (ENVICCO) โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง ระดับ Food Grade มาตรฐานระดับโลก ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วยลดพลาสติกใช้แล้วในประเทศได้ถึง 60,000 ตัน/ปี
อ่านเพิ่มเติม
GC จับมือ SUT ต่อยอดแพลตฟอร์มการจัดการขยะพลาสติกแบบครบวงจร ด้วย Chemical Recycling
อ่านเพิ่มเติม