บริษัทฯ ได้ร่วมจัดทำแผนและกลยุทธ์การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพกับคณะทำงานบริหารจัดการน้ำของบริษัทในกลุ่ม ปตท. (PTT Group Water Management Team: PTTWT)

รวมทั้งดำเนินงานร่วมกับภาครัฐและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายผ่านคณะทำงาน War Room ตลอดจนระบุผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ และจัดทำแผนงานการจัดการข้อห่วงกังวลของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว เพื่อวางแผนรองรับการใช้น้ำของทุกภาคส่วนในอีก 20 ปีข้างหน้า (ตั้งแต่ปี 2560 – 2580) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ผ่านคณะทำงานของสภาอุตสาหกรรม

บริษัทฯ มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ใช้ภายในโรงงานประจำวัน เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพของน้ำเสียที่ปล่อยออกสู่แหล่งน้ำ อยู่ในระดับมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำภายนอกโรงงานทุก ๆ สองสัปดาห์ เพื่อให้มั่นใจว่าแหล่งน้ำโดยรอบของบริษัทฯ มีคุณภาพที่ดีและไม่ส่งผลเสียต่อระบบนิเวศโดยรวม

บริษัทฯ บริหารจัดการน้ำภายนอกองค์กร ผ่านความร่วมมือกับทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และการอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำอย่างยั่งยืน โดยตัวอย่างโครงการที่บริษัทฯ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการฟื้นป่า รักษ์น้ำ เขาห้วยมะหาด

บริษัทฯ จัดทำโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง สรุปได้ดังนี้

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังติดตามความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ำอย่างสม่ำเสมอ ทั้งด้านความพอเพียงของน้ำ คุณภาพน้ำ การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย โครงสร้างราคาน้ำ และข้อห่วงกังวลของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อป้องกันข้อขัดแย้งกับชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำมาตรการลดและป้องกันผลกระทบปัญหาด้านน้ำอย่างมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อลดข้อห่วงกังวลของผู้มีส่วนได้เสียทั้งในระยะสั้นและระยะยาว