การประเมินประเด็นสำคัญ

การระบุประเด็นสำคัญของบริษัทฯ จะพิจารณาทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก โดยปัจจัยภายในประกอบด้วย กลยุทธ์บริษัทฯ ความเสี่ยงและโอกาส และการประเมินการดำเนินการทางด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ด้านปัจจัยภายนอก จะพิจารณาจากการสำรวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยข้อมูลที่ได้จากการพิจารณาทั้งปัจจัยภายใน และภายนอก จะนำมาประเมินประเด็นสำคัญของบริษัทฯ

การกำหนดประเด็นสำคัญบริษัทฯ จะมีการทบทวนทุกปี โดยผลประเมิน จะถูกนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจวางนโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืนอย่างเหมาะสม

กระบวนการจัดทำ Materiality

1
การระบุ
ประเด็นที่สำคัญ
ระบุประเด็นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมในมิติด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม รวมถึงพิจารณาถึงความเสี่ยงและโอกาสต่อธุรกิจบริษัทฯ
2
การจัดลำดับ
ประเด็นที่สำคัญ
จัดลำดับความสำคัญของแต่ละประเด็นที่สำคัญตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและโอกาสในการดำเนินธุรกิจ และระดับความสนใจของผู้มีส่วนได้เสีย
3
การทวนสอบ
ประเด็นสำคัญ
คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทบทวนความสอดคล้องของผลการประเมินประเด็นสำคัญกับบริบท เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัทฯ
4
การปรับปรุงพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
มีการเปิดเผยข้อมูล และทบทวนประเด็นสำคัญให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

Materiality Matrix

Economic
1
Information and Cyber Security
2
Innovation Management
3
Governance & Compliance
4
Supply Chain Management
5
Risk & Crisis Management
6
Customer Relationship Management
7
Transparency
Environment
8
Energy Management & Climate
9
Product Stewardship
10
Sustainable Water
11
Circular Economy
12
Eco-Efficiency
13
Sustainable Environmental Management System