การประเมินประเด็นสำคัญ

การระบุประเด็นสำคัญของบริษัทฯ จะพิจารณาทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก โดยปัจจัยภายในประกอบด้วย กลยุทธ์บริษัทฯ ความเสี่ยงและโอกาส และการประเมินการดำเนินการทางด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ด้านปัจจัยภายนอก จะพิจารณาจากการสำรวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยข้อมูลที่ได้จากการพิจารณาทั้งปัจจัยภายใน และภายนอก จะนำมาประเมินประเด็นสำคัญของบริษัทฯ

การกำหนดประเด็นสำคัญบริษัทฯ จะมีการทบทวนทุกปี โดยผลประเมิน จะถูกนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจวางนโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืนอย่างเหมาะสม

กระบวนการกำหนดเนื้อหาการรายงาน (Report Content Defining Process)

บริษัทฯ ทบทวนประเด็นด้านความยั่งยืนทั้งหมดในปี 2564 ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งภายในและภายนอก ซึ่งพิจารณาครอบคลุมทุกประเด็นความเสี่ยงของบริษัทฯ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนแนวโน้ม และทิศทางความยั่งยืนในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยอาศัยหลักการตามแนวทางของ Global Reporting Initiative (GRI) Standards, การประเมินดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI), Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

1
การระบุประเด็นที่สำคัญและกำหนดขอบเขตของการรายงาน

ระบุประเด็นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงพิจารณาถึงความเสี่ยงและโอกาสต่อธุรกิจของบริษัทฯ

2
การจัดลำดับประเด็นที่สำคัญ

จัดลำดับความสำคัญของแต่ละประเด็นตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและโอกาสในการดำเนินธุรกิจขององค์กร และระดับความสนใจของผู้มีส่วนได้เสีย

3
การทวนสอบประเด็นสำคัญ

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนทบทวนความสอดคล้องของผลการประเมินประเด็นที่สำคัญกับบริบท เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัทฯ

4
การพัฒนารายงานอย่างต่อเนื่อง

ทบทวนการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง

Materiality Matrix

Economic
1
Information and Cyber Security
2
Innovation Management
3
Governance & Compliance
4
Supply Chain Management
5
Risk & Crisis Management
6
Customer Relationship Management
7
Transparency
Environment
8
Energy Management & Climate
9
Product Stewardship
10
Sustainable Water
11
Circular Economy
12
Eco-Efficiency
13
Sustainable Environmental Management System