การประเมินประเด็นที่สำคัญ (Materiality Assessment) GRI 3-1

กระบวนการประเมินประเด็นที่สำคัญ (Process to Determine Material Topics)

บริษัทฯ ได้ทบทวนประเด็นที่สำคัญด้านความยั่งยืนในปี 2565 ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งภายในและภายนอก ซึ่งพิจารณาครอบคลุมทุกประเด็นความเสี่ยงของบริษัทฯ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนแนวโน้มและทิศทางความยั่งยืนในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยอาศัยหลักการตามแนวทางสากลด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (GRI Standards) หลักการและเครื่องมือการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Standard: AA1000) การประเมินดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) กรอบการรายงานเชิงบูรณาการ (Integrated Reporting Framework : IR) คณะกรรมการว่าด้วยมาตรฐานทางบัญชีความยั่งยืน (Sustainability Accounting Standards Board : SASB) มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศกำหนดโดยคณะกรรมการมาตรฐานความยั่งยืนสากล (International Financial Reporting Standards by International Sustainability Standards Board: IFRS by ISSB) ที่สอดคล้องกับการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (Task Force on Climate-related Financial Disclosures: TCFD) และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (The Securities And Exchange Commission: SEC) รวมถึงสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยการกำหนดประเด็นสำคัญนั้น บริษัทฯ จะมีการทบทวนและประเมินผลกระทบของแต่ละประเด็นที่สำคัญทุกปี โดยผลประเมินจะถูกนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืนอย่างเหมาะสม

กระบวนการประเมินประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

ทำความเข้าใจบริบทขององค์กร (Understand The Organization’s Context)

ขั้นตอนที่ 2

ระบุผลกระทบที่เกิดขึ้นและที่อาจเกิดขึ้น (Identify Actual and Potential Impacts)

ขั้นตอนที่ 3

ประเมินผลกระทบที่มีนัยสำคัญ (Assess the Significant of the Impacts)

ขั้นตอนที่ 4

จัดลำดับความสำคัญของผลกระทบที่มีนัยสำคัญสำหรับการรายงาน (Prioritize the Most Significant Impacts for Reporting)

ประเด็นที่สำคัญ (Material Topics) (GRI 3-2)

จากขั้นตอนการประเมินประเด็นที่สำคัญข้างต้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรฐาน GRI อย่างครบถ้วนทุกขั้นตอน โดยแต่ละประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ได้รับการประเมินระดับผลกระทบ เป็นดังตารางด้านล่าง

ตารางแสดงระดับผลกระทบในแต่ละประเด็นด้านความยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้วิเคราะห์สัดส่วนผลกระทบในแต่ละประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้

สัดส่วนผลกระทบในแต่ละประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

การจัดการประเด็นที่สำคัญ (GC’s Double Materiality Assessment 2022) (GRI 3-3)

กลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการบริหารจัดการพลังงาน (Climate Strategy and Energy Management)
ผลกระทบต่อบริษัทฯ (Impact on GC)
 • ลดการใช้พลังงาน 1,395,705 กิกะจูลและลดค่าใช้จ่าย 384.3 ล้านบาทต่อปี
 • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 100,595 ตันคาร์บอนไดออกไซต์ต่อปี
 • ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้ การดำเนินงานของบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น อาจก่อให้เกิด ความผันผวนต่อราคาสินค้าหรือวัตถุดิบ และการหยุดชะงัก ของห่วงโซ่อุปทาน
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Impact on Stakeholders)
 • สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน
 • ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่สนใจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • เพิ่มโอกาสทางธุรกิจกับคู่ค้าที่มีการดำเนินงานด้านการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • หน่วยงานภาครัฐได้รับการสนับสนุนการออกนโยบายหรือมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • -
ระดับผลกระทบ (Impact Level)
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม Impact on Economy, Environment, and People

สิ่งแวดล้อม

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักร (Key Stakeholders)

นักลงทุน

ลูกค้า

ภาครัฐ

พนักงาน

คู่ค้าและหุ้นส่วนธุรกิจ

ผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน* (Human Rights Impacts)

1, 23, 28

SDGs ที่สอดคล้อง (Main Reference SDGs)
กลยุทธ์และการดำเนินการ Strategy and Performance (Chapter/Section and Web)

Good Citizenship - Climate Change Management

อ่านเพิ่มเติม
การกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจและการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Governance and Compliance)
ผลกระทบต่อบริษัทฯ (Impact on GC)
 • การดำเนินงานด้านกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินการที่ดี
 • การสูญเสียความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย หากไม่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือมีการละเมิดจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Impact on Stakeholders)
 • -
 • -
ระดับผลกระทบ (Impact Level)
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม Impact on Economy, Environment, and People

เศรษฐกิจ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักร (Key Stakeholders)

นักลงทุน

พนักงาน

ผู้ถือหุ้น

ผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน* (Human Rights Impacts)

6, 8, 9, 19, 24, 25, 27, 33

SDGs ที่สอดคล้อง (Main Reference SDGs)
กลยุทธ์และการดำเนินการ Strategy and Performance (Chapter/Section and Web)

Governance and Compliance

อ่านเพิ่มเติม
การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต (Risk and Crisis Management)
ผลกระทบต่อบริษัทฯ (Impact on GC)
 • บริษัทฯ ป้องกันและรับมือความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากบริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต ที่ครอบคลุมตามมาตรฐานสากล
 • หากไม่มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ อาจก่อให้เกิดความล้มเหลวทางธุรกิจ และความไม่พึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Impact on Stakeholders)
 • -
 • -
ระดับผลกระทบ (Impact Level)
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม Impact on Economy, Environment, and People

เศรษฐกิจ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักร (Key Stakeholders)

นักลงทุน

ภาครัฐ

พนักงาน

ผู้ถือหุ้น

ผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน* (Human Rights Impacts)

-

SDGs ที่สอดคล้อง (Main Reference SDGs)
กลยุทธ์และการดำเนินการ Strategy and Performance (Chapter/Section and Web)

Risk and Crisis Management

อ่านเพิ่มเติม
การบริหารจัดการนวัตกรรม (Innovation Management)
ผลกระทบต่อบริษัทฯ (Impact on GC)
 • คู่ค้าและลูกค้ามีการพัฒนานวัตกรรมร่วมกับทางบริษัท
 • -
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Impact on Stakeholders)
 • ชุมชน ลูกค้า และคู่ค้านำความรู้ด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมของบริษัทฯ ไปประยุกต์ใช้
 • คู่ค้าและลูกค้ามีการพัฒนานวัตกรรมร่วมกับทางบริษัท
 • พนักงานได้รับความรู้ด้านนวัตกรรม ส่งผลให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • สามารถให้ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นได้มากขึ้นจากการพัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรม
 • ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ
 • -
ระดับผลกระทบ (Impact Level)
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม Impact on Economy, Environment, and People

เศรษฐกิจ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักร (Key Stakeholders)

ชุมชน

ลูกค้า

ภาครัฐ

พนักงาน

คู่ค้าและหุ้นส่วนธุรกิจ

ผู้ถือหุ้น

ผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน* (Human Rights Impacts)

-

SDGs ที่สอดคล้อง (Main Reference SDGs)
กลยุทธ์และการดำเนินการ Strategy and Performance (Chapter/Section and Web)

Good Product - Innovation Management

อ่านเพิ่มเติม
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
ผลกระทบต่อบริษัทฯ (Impact on GC)
 • นำทรัพยากรกลับมาหมุนเวียนในกระบวนการดำเนินธุรกิจและการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน
 • -
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Impact on Stakeholders)
 • -
 • -
ระดับผลกระทบ (Impact Level)
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม Impact on Economy, Environment, and People

สิ่งแวดล้อม

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักร (Key Stakeholders)

ลูกค้า

ภาครัฐ

ผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน* (Human Rights Impacts)

-

SDGs ที่สอดคล้อง (Main Reference SDGs)
กลยุทธ์และการดำเนินการ Strategy and Performance (Chapter/Section and Web)

Good Citizenship - Portfolio Driven

อ่านเพิ่มเติม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety)
ผลกระทบต่อบริษัทฯ (Impact on GC)
 • ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน
 • เพิ่มความสามารถในการแข่งกันทางธุรกิจ
 • ทำให้การผลิตหยุดชะงักและส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท
 • ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Impact on Stakeholders)
 • เพิ่มความเชื่อมั่นในการทำงานให้แก่พนักงานและคู่ค้า
 • ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
ระดับผลกระทบ (Impact Level)
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม Impact on Economy, Environment, and People

สังคม

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักร (Key Stakeholders)

พนักงาน

คู่ค้าและหุ้นส่วนธุรกิจ

ผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน* (Human Rights Impacts)

1, 23, 25, 28, 34

SDGs ที่สอดคล้อง (Main Reference SDGs)
กลยุทธ์และการดำเนินการ Strategy and Performance (Chapter/Section and Web)

Good Process - Occupational Health and Safety

อ่านเพิ่มเติม
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Contribution to Society)
ผลกระทบต่อบริษัทฯ (Impact on GC)
 • ช่วยลดผลกระทบเชิงลบต่อภาพลักษณ์และสร้างชื่อเสียงให้กับบริษัทฯ
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ
 • -
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Impact on Stakeholders)
 • พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้แก่คนในชุมชน
 • -
ระดับผลกระทบ (Impact Level)
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม Impact on Economy, Environment, and People

สังคม

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักร (Key Stakeholders)

ชุมชน

นักลงทุน

ลูกค้า

ภาครัฐ

ผู้ถือหุ้น

ผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน* (Human Rights Impacts)

-

SDGs ที่สอดคล้อง (Main Reference SDGs)
กลยุทธ์และการดำเนินการ Strategy and Performance (Chapter/Section and Web)

Good Citizenship - Portfolio Driven

อ่านเพิ่มเติม
การบริการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Sustainable Environmental Management)
ผลกระทบต่อบริษัทฯ (Impact on GC)
 • สร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
 • การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีประสิทธิภาพ อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Impact on Stakeholders)
 • มีการทำงานร่วมกับภาครัฐในการส่งเสริมสนับสนุนนโยบายและมาตรการต่างๆ โดยเฉพาะด้านการประกอบธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสิ่งแวดล้อม
 • -
ระดับผลกระทบ (Impact Level)
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม Impact on Economy, Environment, and People

สิ่งแวดล้อม

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักร (Key Stakeholders)

ภาครัฐ

คู่ค้าและหุ้นส่วนธุรกิจ

ผู้ถือหุ้น

ผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน* (Human Rights Impacts)

31

SDGs ที่สอดคล้อง (Main Reference SDGs)
กลยุทธ์และการดำเนินการ Strategy and Performance (Chapter/Section and Web)

Good Citizenship - Environmental Management

อ่านเพิ่มเติม
การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management)
ผลกระทบต่อบริษัทฯ (Impact on GC)
 • สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยมีระดับความพึงพอใจของลูกค้าร้อยละ 93 ส่งผลให้บริษัทฯ รักษาลูกค้าปัจจุบัน และขยายฐานลูกค้าใหม่
 • เพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจร่วมกับลูกค้า
 • -
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Impact on Stakeholders)
 • -
 • -
ระดับผลกระทบ (Impact Level)
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม Impact on Economy, Environment, and People

สังคม

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักร (Key Stakeholders)

ลูกค้า

คู่ค้าและหุ้นส่วนธุรกิจ

ผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน* (Human Rights Impacts)

19

SDGs ที่สอดคล้อง (Main Reference SDGs)
กลยุทธ์และการดำเนินการ Strategy and Performance (Chapter/Section and Web)

Good Product - Product Innovation

อ่านเพิ่มเติม
ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ (Product Stewardship)
ผลกระทบต่อบริษัทฯ (Impact on GC)
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยหลักการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
 • -
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Impact on Stakeholders)
 • -
 • -
ระดับผลกระทบ (Impact Level)
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม Impact on Economy, Environment, and People

สิ่งแวดล้อม

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักร (Key Stakeholders)

ลูกค้า

ภาครัฐ

คู่ค้าและหุ้นส่วนธุรกิจ

ผู้ถือหุ้น

ผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน* (Human Rights Impacts)

28

SDGs ที่สอดคล้อง (Main Reference SDGs)
กลยุทธ์และการดำเนินการ Strategy and Performance (Chapter/Section and Web)

Good Product - Product Innovation

อ่านเพิ่มเติม
การดึงดูดและรักษาพนักงาน (Talent Attraction and Retention)
ผลกระทบต่อบริษัทฯ (Impact on GC)
 • เพิ่มความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
 • -
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Impact on Stakeholders)
 • พนักงานมีสวัสดิการและได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม
 • ยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
 • -
ระดับผลกระทบ (Impact Level)
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม Impact on Economy, Environment, and People

สังคม

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักร (Key Stakeholders)

พนักงาน

ผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน* (Human Rights Impacts)

23, 25

SDGs ที่สอดคล้อง (Main Reference SDGs)
กลยุทธ์และการดำเนินการ Strategy and Performance (Chapter/Section and Web) อ่านเพิ่มเติม
การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน (Sustainable Water)
ผลกระทบต่อบริษัทฯ (Impact on GC)
 • ลดการดึงน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ 6.34 ล้านลูกบาศก์เมตร
 • การขาดแคลนทรัพยากรด้านน้ำ อาจส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจเพิ่มสูงขึ้น และมีความเสี่ยงในการหยุดชะงักกระบวนการผลิต
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Impact on Stakeholders)
 • บริษัทฯ คู่ค้าและหุ้นส่วนธุรกิจ มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
 • -
ระดับผลกระทบ (Impact Level)
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม Impact on Economy, Environment, and People

สิ่งแวดล้อม

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักร (Key Stakeholders)

ภาครัฐ

คู่ค้าและหุ้นส่วนธุรกิจ

ผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน* (Human Rights Impacts)

-

SDGs ที่สอดคล้อง (Main Reference SDGs)
กลยุทธ์และการดำเนินการ Strategy and Performance (Chapter/Section and Web)

Good Citizenship - Environmental Management

อ่านเพิ่มเติม
ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)
ผลกระทบต่อบริษัทฯ (Impact on GC)
 • -
 • -
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Impact on Stakeholders)
 • ป่าไม้ ทรัพยากรทางธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น
 • -
ระดับผลกระทบ (Impact Level)
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม Impact on Economy, Environment, and People

สิ่งแวดล้อม

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักร (Key Stakeholders)

ภาครัฐ

ผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน* (Human Rights Impacts)

-

SDGs ที่สอดคล้อง (Main Reference SDGs)
กลยุทธ์และการดำเนินการ Strategy and Performance (Chapter/Section and Web) อ่านเพิ่มเติม
การเสริมสร้างศักยภาพให้พนักงาน (Human Capital Development)
ผลกระทบต่อบริษัทฯ (Impact on GC)
 • พนักงานมีความรู้และความเชี่ยวชาญในการทำงานมากขึ้น
 • การพัฒนาพนักงานอย่างไม่ทันท่วงที ส่งผลให้พนักงานใหม่ไม่สามารถปฎิบัติงานทดแทนพนักงานที่ลาออกหรือเกษียณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Impact on Stakeholders)
 • สร้างโอกาสให้พนักงานได้ก้าวหน้าในสายอาชีพ
 • -
ระดับผลกระทบ (Impact Level)
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม Impact on Economy, Environment, and People

สังคม

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักร (Key Stakeholders)

พนักงาน

ผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน* (Human Rights Impacts)

29

SDGs ที่สอดคล้อง (Main Reference SDGs)

-

กลยุทธ์และการดำเนินการ Strategy and Performance (Chapter/Section and Web) อ่านเพิ่มเติม
การกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและไซเบอร์ (Information and Cyber Security)
ผลกระทบต่อบริษัทฯ (Impact on GC)
 • ป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
 • -
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Impact on Stakeholders)
 • พนักงานและคู่ค้ามีความมั่นใจในการทำงานร่วมกับบริษัทฯ
 • การหละหลวมด้านการบริหารจัดการข้อมูลและความปลอดภัยทางไซเบอร์ อาจส่งผลให้ข้อมูลสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง หรือความลับทางธุรกิจรั่วไหลสู่ภายนอกได้
ระดับผลกระทบ (Impact Level)
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม Impact on Economy, Environment, and People

เศรษฐกิจ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักร (Key Stakeholders)

พนักงาน

คู่ค้าและหุ้นส่วนธุรกิจ

ผู้ถือหุ้น

ผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน* (Human Rights Impacts)

11

SDGs ที่สอดคล้อง (Main Reference SDGs)

-

กลยุทธ์และการดำเนินการ Strategy and Performance (Chapter/Section and Web) อ่านเพิ่มเติม
การบริหารจัดการ โซ่อุปทาน (Supply Chain Management)
ผลกระทบต่อบริษัทฯ (Impact on GC)
 • สร้างความมั่นคงทางด้านการดำเนินธุรกิจให้กับบริษัทฯ คู่ค้า และหุ้นส่วนธุรกิจ
 • ลดต้นทุนการผลิต ทำให้ลูกค้าได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม
 • เกิดความต่อเนื่องของการส่งมอบผลิตภัณฑ์
 • -
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Impact on Stakeholders)
 • สร้างความมั่นคงทางด้านการดำเนินธุรกิจให้กับบริษัทฯ คู่ค้า และหุ้นส่วนธุรกิจ
 • ลดต้นทุนการผลิต ทำให้ลูกค้าได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม
 • สถานการณ์ปัจจุบันต้นทุนด้านการขนส่งสูงขึ้นจากค่าพลังงาน คาดหวังการออกแบบระบบบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ช่วยบรรเทาภาระดังกล่าวได้
ระดับผลกระทบ (Impact Level)
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม Impact on Economy, Environment, and People

เศรษฐกิจ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักร (Key Stakeholders)

ลูกค้า

ภาครัฐ

คู่ค้าและหุ้นส่วนธุรกิจ

ผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน* (Human Rights Impacts)

-

SDGs ที่สอดคล้อง (Main Reference SDGs)
กลยุทธ์และการดำเนินการ Strategy and Performance (Chapter/Section and Web) อ่านเพิ่มเติม

* หมายเหตุ สิทธิมนุษยชน

 • ข้อที่ 1 สิทธิในการมีชีวิต (Right to Life)
 • ข้อที่ 6 สิทธิเท่าเทียมของบุคคลตามกฎหมาย ทั้งด้านการได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน และไม่ถูกเลือกปฏิบัติ (Right to Equality Before the Law, Equal Protection of the Law, Non-Discrimination)
 • ข้อที่ 8 สิทธิในการเข้าถึงการเยียวยาที่มีประสิทธิผล (Right to Access to Effective Remedies)
 • ข้อที่ 9 สิทธิการได้รับกระบวนการทางศาลที่เป็นธรรม (Right to a Fair Trial)
 • ข้อที่ 11 สิทธิในความเป็นส่วนตัว (Right to Privacy)
 • ข้อที่ 19 สิทธิในการแสดงความคิดเห็น เข้าถึงข้อมูล และแสดงออก / สิทธิในการมีอิสรภาพที่จะพูดหรือแสดงออก ในสิ่งที่คิด และแบ่งปันความเห็นให้คนอื่นได้ทราบ รวมถึงได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง (Right to Freedom of Opinion, Information and Expression)
 • ข้อที่ 23 สิทธิในการเข้าถึงสวัสดิการสังคม เช่น ประกันสังคม (Right to Social Security, Including Social Insurance)
 • ข้อที่ 24 สิทธิในการทำงาน (Right to Work)
 • ข้อที่ 25 สิทธิในการได้รับสภาพเงื่อนไขการทำงานที่เป็นธรรมและน่าพอใจ (Right to Enjoy Just and Favorable Conditions of Work Including Rest and Leisure)
 • ข้อที่ 27 สิทธิที่จะได้รับการดำรงชีวิตที่ดี เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และการบริการสาธารณะ ที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตที่ดี (Right to an Adequate Standard of Living (Housing, Food, Water and Sanitation))
 • ข้อที่ 28 สิทธิด้านสุขภาพ (Right to Health)
 • ข้อที่ 29 สิทธิด้านการศึกษา (Right to Education)
 • ข้อที่ 31 สิทธิเสรีภาพในการกำหนดวิถีชีวิตตนเองและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ (Right to Self-Determination and Natural Resources)
 • ข้อที่ 33 สิทธิในการไม่ถูกจองจำ เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาที่กำหนด (Right Not to be Subjected to Imprisonment for Inability to Fulfil a Contract)
 • ข้อที่ 34 สิทธิของคนต่างด้าวในการได้รับสิทธิตามกระบวนการตามกฎหมาย ในกรณีที่ถูกขับออกจากจากรัฐภาคี (Right of Aliens due Process When Facing Expulsion)

จากผลการประเมินระดับผลกระทบในแต่ละประเด็นที่สำคัญข้างต้น บริษัทฯ ยังพิจารณาผลการประเมินเหล่านี้ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยประกอบในการประเมินความเสี่ยงของระบบการบริหารความเสี่ยงและวิกฤตการณ์ โดยได้ตรวจสอบและผนวกประเด็นสำคัญตามปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factors) ขององค์กร ซึ่งทำให้กระบวนการระบุและจัดการความเสี่ยงนั้นครอบคลุมมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดเป้าหมายของการบริหารจัดการของแต่ละประเด็นที่สำคัญ ให้สอดคล้องกับกลยุทธหรือทิศทางการดำเนินงานขององค์กร รวมถึงยังมีการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทั้งในระดับผู้บริหารและระดับปฎิบัติการให้สอดคล้องกับเป้าหมายดังกล่าวอย่างเหมาะสม ดังตัวอย่างของรายละเอียดที่แสดงในตารางด้านล่าง

ตัวอย่างการบริหารจัดการประเด็นที่สำคัญ (Sample of Management of Significant Material Topics)
ประเด็นที่สำคัญ (Material Issues) ปัจจัยความเสี่ยงขององค์กร (Corporate risk factor) เป้าหมายและความคืบหน้าของการดำเนินงาน (Targets and Progress) ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Corporate KPI)* รายละเอียดเพิ่มเติม (References)
กลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการบริหารจัดการพลังงาน (Climate Strategy and Energy Management) ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk): ปัจจัยความเสี่ยงด้านความพร้อมในการมุ่งสู่เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ (Climate Action Towards Net Zero Risk)
 • เป้าหมายระยะสั้น (Short-term): ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 1 และ 2 น้อยกว่า 8.60 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี 2565
 • เป้าหมายระยะกลาง (Near-term): ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 1 และ 2 ลงกว่าร้อยละ 20 ภายในปี 2573
 • เป้าหมายระยะยาว (Long-term): การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิขอบเขต 1 และ 2 เป็นศูนย์ ภายในปี 2593
 • ผลการดำเนินงานปี 2565: ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 1 และ 2 อยู่ที่ 8.60 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
 1. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 2. ลดการใช้พลังงาน

กลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการบริหารจัดการพลังงาน

อ่านเพิ่มเติม

การกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร และการถือครองหลักทรัพย์

อ่านเพิ่มเติม
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk): ปัจจัยความเสี่ยงด้านความพร้อมในการมุ่งสู่เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ (Climate Action Towards Net Zero Risk)
 • เป้าหมายระยะยาว (Long-term): ขยายการลงทุนในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Bio-based (Chemical & Polymer) และ Plastic Recycling (Mechanical & Chemical Recycling) ให้มีกำลังการผลิตรวมกว่า 2,500,000 ตัน ภายในปี 2570
 • ผลการดำเนินงานปี 2565: บริษัทฯ มีกำลังการผลิต กลุ่มผลิตภัณฑ์ Bio-based และ Plastic Recycling รวมกว่า 1,500,000 ตัน
 1. เพิ่มสัดส่วนรายได้ที่เกิดขึ้นจากกลุ่มผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ
 2. ขยายการลงทุนในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Bio-based (Chemical & Polymer) และ Plastic Recycling (Mechanical & Chemical Recycling)

เศรษฐกิจหมุนเวียน กับกลยุทธ์ เป้าหมาย และผลการดำเนินงานที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

การกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร และการถือครองหลักทรัพย์

อ่านเพิ่มเติม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety) ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจในปัจจุบัน (Business as Usual Risk): ปัจจัยความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและความปลอดภัย (Operational and Safety Risk)
 • เป้าหมายระยะสั้น (Short-term): อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานและผู้รับเหมาน้อยกว่า 0.45 กรณีต่อ 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน ในปี 2565
 • เป้าหมายที่ดำเนินการต่อเนื่อง (On-going): จำนวนกรณีที่เกิดอุบัติเหตุด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิตเป็นศูนย์อย่างต่อเนื่อง (Process Safety Event Tier 1)
 • เป้าหมายระยะยาว (Long-term): อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานและผู้รับเหมาน้อยกว่า 0.35 กรณีต่อ 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน ในปี 2570
 • ผลการดำเนินงานปี 2565: อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานและผู้รับเหมาเท่ากับ 0.53 กรณีต่อ 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน
 1. ลดอัตราการบาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน
 2. ลดจำนวนกรณีที่เกิดอุบัติเหตุด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (Process Safety Event Tier 1)

การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม

การกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร และการถือครองหลักทรัพย์

อ่านเพิ่มเติม

*หมายเหตุ: ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การประเมินผลของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง

ข้อมูลเพิ่มเติม: การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย: การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

ข้อมูลเพิ่มเติม: