มนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆ ไม่สามารถดำรงอยู่ได้โดยปราศจากความสมดุลของระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติเป็นส่วนประกอบสำคัญที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทุกชีวิตบนโลก บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์และบริการทางระบบนิเวศ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการควบคุมและพัฒนามาตรการต่างๆ อย่างรอบคอบ ผ่านหลักการบรรเทาผลกระทบตามลำดับขั้น (Mitigation Hierarchy Principle) เพื่อป้องกัน หลีกเลี่ยง บรรเทา ฟื้นฟู และชดเชยผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่อความหลากหลายทางชีวภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่า

บริษัทฯ มุ่งมั่น ปฏิบัติตามข้อกำหนด และติดตามการดำเนินงานของตนเองและคู่ค้า เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการบูรณาการคุณค่า ทั้งนี้ บริษัทฯ คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ และได้นำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจ ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้บูรณาการและสื่อสารเกี่ยวกับการบรรเทาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและการตัดไม้ทำลายป่าทั้งภายในกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และองค์กรภายนอก

ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการรักษาเป้าหมายการไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียสุทธิ (No Net Loss) ของคุณค่าทางความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริมให้มีการสร้างผลกระทบสุทธิเชิงบวก (Net Positive Impact) ในการดำเนินธุรกิจใหม่ อีกทั้งยังสนับสนุนให้คู่ค้าวัตถุดิบทางตรงที่สำคัญ (Critical Feedstock Tier-1 Suppliers) ดำเนินธุรกิจโดยปราศจากผลกระทบต่อพื้นที่ป่าไม้สุทธิ (No Net Deforestation) และผลักดันให้บริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่า (No Gross Deforestation) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รวบรวมประเด็นสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ในนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความต่อเนื่องทางธุรกิจ และคำแสดงเจตจำนงด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของบริษัทฯ

ความร่วมมือกับเครือข่ายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

บริษัทฯ ได้ดำเนินความร่วมมือด้านความหลากหลายทางชีวภาพกับองค์กรภายนอกต่าง ๆ เช่น ชุมชน หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลนบนพื้นที่กว่า 10,000 ไร่ ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และชุมชนท้องถิ่น เพื่อลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ อีกทั้งยังได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยาและชีวภาพ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) และชมรมคนรักษ์ป่า ชากลูกหญ้า-ห้วยมะหาด เพื่อฟื้นฟูและรักษาระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพครอบคลุมพื้นที่ 2,500 ไร่บนเขาห้วยมะหาดในจังหวัดระยอง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่อดำเนินโครงการปลูกป่า ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนได้

ความร่วมมือกับเครือข่ายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ


องค์กร / หน่วยงานภายนอก ความร่วมมือกับเครือข่ายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการใช้พื้นที่ชายฝั่งและจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.)

ชมรมคนรักษ์ป่า ชากลูกหญ้า-ห้วยมะหาด

ร่วมลงนามความร่วมมือในการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ป่าเขาห้วยมะหาดระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2556 – 2566) โดยมีพื้นที่ ดำเนินโครงการ 2,500 ไร่
ชุมชนท้องถิ่นบ้านฉาง ความร่วมมือในการดำเนินโครงการ ปลูป่านิเวศ ระยองวนารมย์ ภายใต้การดูแลของบริษัทฯ

โครงการด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่โดดเด่น

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้อนุรักษ์และส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพผ่านโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมมากมาย ตัวอย่างโครงการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ได้แก่ โครงการฟื้นป่า รักษ์น้ำ เขาห้วยมะหาด และโครงการป่านิเวศ ระยองวนารมย์

โครงการฟื้นป่า รักษ์น้ำ เขาห้วยมะหาด

โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมนี้เป็นความร่วมมือของ 4 องค์กร ได้แก่ GC มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) และชมรมคนรักษ์ป่า ชากลูกหญ้า-ห้วยมะหาด

โดยร่วมกันฟื้นฟูและรักษาระบบนิเวศบนพื้นที่

ไร่บนเขาห้วยมะหาด

จังหวัดระยอง ทั้งนี้ มีเป้าหมายร่วมกัน คือ ฟื้นฟูและพลิกฟื้นพื้นที่ป่าให้กลับเป็นแหล่งน้ำสำคัญเพื่อรองรับกิจกรรมทางการเกษตร สร้างงาน และกระตุ้นรายได้ให้แก่ชุมชน

โครงการฟื้นป่า รักษ์น้ำ เขาห้วยมะหาด

โครงการป่านิเวศ ระยองวนารมย์

บริษัทฯ โดยบริษัท จีซี เอสเตท จำกัด เข้าร่วมโครงการป่านิเวศ ระยองวนารมย์ เพื่อการปลูกป่าอย่างยั่งยืนและเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนบริเวณนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย ตำบลบ้างฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ทั้งนี้ จากการสำรวจ พบว่า

พื้นที่ปลูกป่าดังกล่าว ซึ่งมีขนาดพื้นที่

ไร่


สามารถกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ได้

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

โครงการป่านิเวศ ระยองวนารมย์