บริษัทฯ นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่ไปกับการใช้พลังงานทดแทน เพื่อลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนเพิ่มเสถียรภาพในกระบวนการผลิตโดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินงานหรือโครงการที่สอดคล้องกับ Smart Operating ดังนี้