โดยตามตารางด้านล่างเป็นข้อมูลรายได้รวมของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยข้อมูลกำไรจากการดำเนินการ และการจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล (รวมถึงภาษีเงินได้ที่รอการชำระ) ในประเทศที่กลุ่มบริษัทฯ เข้าไปดำเนินการ ข้อมูลนี้มีความสอดคล้องกับงบรวมของรายได้ในปี 2564 สำหรับภาษีเฉพาะกลุ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม และเงินอุดหนุนทางการเงินอื่น ๆ มักเกินจำนวนรวมของภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งจะไม่ถูกนำมาคิดคำนวณรวม

รายได้รวมแยกตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของผู้ขายประจำปี 2564
ประเทศไทย 96%
ประเทศฝรั่งเศส 2%
ประเทศอื่น ๆ 2%

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์หลักแยกตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า ประจำปี 2564

สัดส่วนรายได้จากการขายจากธุรกิจหลัก

ตามภูมิศาสตร์ปี 2564

หมายเหตุ:
- กราฟด้านบนนี้อธิบายถึงรายได้จากการขายของผลิตภัณฑ์ที่แยกแสดงตามสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า
- รายได้จากการขายในงบการเงินรวม มากกว่าร้อยละ 90 เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทในประเทศไทย
สัดส่วนรายได้จากการขาย

ตามกลุ่มธุรกิจปี 2564: 465,128 ล้านบาท

สัดส่วน ADJUSTED EBITDA*

ตามกลุ่มธุรกิจปี 2564: 55,186 ล้านบาท

ประเทศไทย รัฐบาลได้พัฒนาสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้กับธุรกิจทั่วไปที่สามารรถปฏิบัติได้ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้เช่นเดียวกับในหลายประเทศ เพื่อส่งเสริมการลงทุน ส่งผลให้เกิดการสร้างงานและการขยายโครงสร้างพื้นฐาน ช่วยในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ เช่น i) ในประเทศสิงคโปร์ บริษัทสามารถใช้การยกเว้นภาษีตามเกณฑ์ที่กำหนดได้และ ii) ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยทั่วไปจะได้รับการยกเว้นภาษี (Tax Holiday) เป็นเวลาห้าถึงสิบปี ตามกฎหมายของรัฐบาลกลางว่าด้วยการเมืองระดับภูมิภาค

กลุ่มบริษัทฯ ได้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและการยกเว้นภาษีที่ได้รับอย่างเหมาะสม ทั้งนี้การดำเนินงานส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับโรงกลั่นและปิโตรเคมี ซึ่งได้รับการลดหย่อนภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment: BOI) แห่งประเทศไทย สิทธิยกเว้นภาษีที่ได้รับจาก BOI แบ่งออกเป็นสามด้านหลัก ได้แก่ (ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.boi.go.th/index.php?page=incentive)

  • การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (การขยายการยกเว้นภาษี เป็นเวลา 8 ปี
  • ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี
  • อนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่า จากภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นระยะเวลา 10 ปี

ในประเทศไทยมีการเรียกเก็บ ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax: CIT) ในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรที่ต้องเสียภาษี ซึ่งอัตราภาษีที่แท้จริง (Effective Tax Rate: ETR) ของกลุ่มบริษัทฯ โดยทั่วไปต่ำกว่ามาก เนื่องจากได้รับการยกเว้นและสิทธิพิเศษทางภาษีจาก BOI ตามที่กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตามอัตราภาษีที่แท้จริงจะแตกต่างกันไปในแต่ละปีขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่มีผลใช้บังคับของสิทธิพิเศษและผลการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผย “CIT Contribution by Countries” และ “Reported Tax Rate and Cash Tax Rate” ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อกำหนดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานราชการในประเทศไทย