โดยตามตารางด้านล่างเป็นข้อมูลรายได้รวมของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยข้อมูลกำไรจากการดำเนินการ และการจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล (รวมถึงภาษีเงินได้ที่รอการชำระ) ในประเทศที่กลุ่มบริษัทฯ เข้าไปดำเนินการ ข้อมูลนี้มีความสอดคล้องกับงบรวมของรายได้ในปี 2562 สำหรับภาษีเฉพาะกลุ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม และเงินอุดหนุนทางการเงินอื่น ๆ มักเกินจำนวนรวมของภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งจะไม่ถูกนำมาคิดคำนวณรวม

Consolidated sale revenue breakdown by geographical locations of sellers for the year 2020
Thailand 96%
France 2%
Others 2%

Sales revenue of main products breakdown by geographical locations of customers for the year 2020

สัดส่วน
รายได้จากการขายจากธุรกิจหลัก

ตามภูมิศาสตร์ปี 2563

หมายเหตุ:
- กราฟด้านบนนี้อธิบายถึงรายได้จากการขายของผลิตภัณฑ์ที่แยกแสดงตามสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า
- รายได้จากการขายในงบการเงินรวม มากกว่าร้อยละ 90 เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทในประเทศไทย
สัดส่วน
รายได้จากการขาย

ตามกลุ่มธุรกิจปี 2563: 326,270 ล้านบาท

สัดส่วน
Adjusted EBITDA*

ตามกลุ่มธุรกิจปี 2563: 28,579 ล้านบาท

In Thailand, governments develop tax incentives which generally be available to any business that meets the relevant criteria as commonly using in many countries in order to encourage investment, usually results in job creation and the expansion of infrastructure, aiding social and economic development. For example, i) in Singapore, company can use tax exemption for eligible criteria and ii) in Switzerland, the tax holiday is generally granted for five to ten years based on the federal law on regional politic.

GC Group uses available and appropriate tax incentives and tax holidays where we have a qualifying business activity. Most of our local operations relating to refinery and petrochemical mainly obtained tax privileges granted by the Thai Government, namely “the Board of Investment (BOI) of Thailand”, which offered into three main areas (please see in more details : https://www.boi.go.th/index.php?page=incentive):

  • Corporate income tax exemption (tax holiday) for 8 years from the date on which the income is first derived from such operations; and
  • A 50% reduction in the normal income tax rate for another 5 years, commencing from the expiry date in (i) above; and
  • Double deduction of transportation, electricity, and water costs from corporate taxable income for 10 years.

The statutory corporate income tax (CIT) in Thailand is levied at the rate of 20% on taxable profits. GC Group’s Effective Tax Rate (ETR) was generally much lower due to tax exemption and privileges obtained from BOI as mentioned above. Nonetheless, ETR does vary year by year dependent upon the effective periods of the privileges and operating performances.

We have disclosed ‘CIT Contribution by Countries’ and ‘Reported Tax Rate and Cash Tax Rate’ which is beyond the requirement of Public Listed Company on the Stock Exchange of Thailand or Government in Thailand,