บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อการขับเคลื่อนธุรกิจและการพัฒนาที่สมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น จึงส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในระดับประเทศและนานาชาติที่ช่วยสนับสนุนและพัฒนาให้อุตสาหกรรมและประเทศมีการเติบโตอย่างยั่งยืนและสมดุลในทุกมิติ

บริษัทฯ สนับสนุนสมาคมและองค์กรต่าง ๆ ที่มีศักยภาพในการเสริมสร้างและสนับสนุนนโยบาย ระเบียบ และข้อบังคับสาธารณะต่าง ๆ โดยสมาคมและองค์กรที่บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุน ล้วนมีส่วนสำคัญในการผลักดันนโยบาย ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูล งานวิจัย และวิสัยทัศน์จากหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศ รวมถึงด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) จนเกิดผลสำเร็จ

รายชื่อองค์กร ประเภทองค์กร จำนวนเงินที่สนับสนุน (บาท)
2561 2562 2563 2564
1. Oil Spill Response Limited (OSRL) สมาคมทางการค้า
1,212,039
1,217,873
1,700,000
1,086,874
2. สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT) กลุ่มที่ได้รับการยกเว้นภาษี 
1,229,982
1,326,321
1,300,000
1,335,206
3. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (F.T.I.) สมาคมทางการค้า
241,000
3,635,1701
531,000
354,170
4. สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของ กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (IESG) สมาคมทางการค้า
1,004,000
1,022,000
3,828,000
2,009,000
5. องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) สมาคมทางการค้า
250,000
250,000
250,000
250,000
6. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สมาคมทางการค้า
500,000
500,000
500,000
500,000
7. สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) สมาคมทางการค้า
25,000
26,750
25,000
26,750
8. หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมทางการค้า
40,000
39,590
37,000
39,590
9. สมาคมเพื่อนชุมชน สมาคมทางการค้า
7,042,000
7,524,043
6,565,400
5,221,658
10. สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย สมาคมทางการค้า
10,000
10,000
10,000
10,000
11. สถาบันพลาสติกแห่งประไทย สมาคมทางการค้า
0
2,000,000
0
70,106
12. มูลนิธิต่อต้านการทุจริต สมาคมทางการค้า
3,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
  จำนวนรวม
14,554,021
20,551,748
16,746,400
11,863,764

หมายเหตุ:

1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีการจัดกิจกรรมพิเศษที่ต้องการความสนับสนุนโดยบริษัทฯ ในปี 2564

ในระหว่างปี 2561-2564 บริษัทฯ สนับสนุนเงินสมทบให้แก่สมาคมทางการค้า 11 องค์กร และกลุ่มที่ได้รับการยกเว้นภาษี 1 กลุ่ม ทั้งนี้ บริษัทฯ มิได้ให้การสนับสนุนเพื่อชี้นำองค์กรใด หรือเป็นผู้แทนที่มีส่วนได้เสียทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค หรือการรณรงค์หาเสียง/ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง การเมืองระดับชาติ และอื่น ๆ (การใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง การลงประชามติ ฯลฯ )

สมาคมการค้าและกลุ่มที่ได้รับการยกเว้นภาษีที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุนสูงสุด 3 อันดับแรกในปี พ.ศ. 2564 ได้แก่

ในปี 2564 บริษัทฯ ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับประเด็นสำคัญหรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องต่อกิจกรรมอันส่งผลกระทบเชิงนโยบาย ดังนี้

ประเด็นสำคัญหรือหัวข้อ รายละเอียดการมีส่วนร่วม (การสนับสนุน) มูลค่าการสนับสนุนทั้งหมดในปี 2564 (บาท)
1. การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนทางปิโตรเลียม และปิโตรเคมี/เคมีภัณฑ์ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมและให้การสนับสนุนต่อสมาคมการค้าหลากหลายสมาคม โดยเน้นไปที่สมาคมที่ให้ความสำคัญทางด้านการพัฒนาและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของทุกอุตสาหกรรม ส่งผลให้สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการกระบวนการดำเนินงาน และสนับสนุนเรื่องความปลอดภัย สมาคมที่ได้รับการสนับสนุน อาทิ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (F.T.I.) สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของ กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (IESG) สมาคมเพื่อนชุมชน และสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย โดยบทบาทของบริษัทฯ คือการให้การสนับสนุนการจัดตั้งนโยบายและข้อกำหนดต่าง ๆ ของประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ จะมีความสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบตามสากล 8,930,034
2. การดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้วางบทบาทที่จะเป็นผู้นำด้านการดำเนินงาน และการใช้วัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ดังนั้น การให้การสนับสนุนในสมาคมทางการค้าทั้งหลายจะส่งเสริมความตั้งใจของบริษัทฯ ในการบูรณาการหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนเข้ามาในการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบ การดูแลด้านสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างทั่วถึง สมาคมที่ได้รับการสนับสนุน อาทิ Oil Spill Response Limited (OSRL) สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (F.T.I.) องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) สมาคมเพื่อนชุมชน และสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย 8,931,702