บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อการขับเคลื่อนธุรกิจและการพัฒนาที่สมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น จึงส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในระดับประเทศและนานาชาติที่ช่วยสนับสนุนและพัฒนาให้อุตสาหกรรมและประเทศมีการเติบโตอย่างยั่งยืนและสมดุลในทุกมิติ

บริษัทฯ สนับสนุนสมาคมและองค์กรต่าง ๆ ที่มีศักยภาพในการเสริมสร้างและสนับสนุนนโยบาย ระเบียบ และข้อบังคับสาธารณะต่าง ๆ โดยสมาคมและองค์กรที่บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุน ล้วนมีส่วนสำคัญในการผลักดันนโยบาย ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูล งานวิจัย และวิสัยทัศน์จากหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศ รวมถึงด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) จนเกิดผลสำเร็จ

รายชื่อองค์กร ประเภทองค์กร จำนวนเงินที่สนับสนุน (บาท)
2562 2563 2564 2565
1. Oil Spill Response Limited (OSRL) สมาคมทางการค้า
1,217,873
1,700,000
1,086,874
1,245,647.21
2. สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT) กลุ่มที่ได้รับการยกเว้นภาษี 
1,326,321
1,300,000
1,335,206
1,385,198.89
3. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (F.T.I.) สมาคมทางการค้า
3,635,1701
531,000
354,170
354,170
4. สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของ กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (IESG) สมาคมทางการค้า
1,022,000
3,828,000
2,009,000
849,000
5. องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) สมาคมทางการค้า
250,000
250,000
250,000
250,000
6. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สมาคมทางการค้า
500,000
500,000
500,000
500,000
7. สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) สมาคมทางการค้า
26,750
25,000
26,750
26,750
8. หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมทางการค้า
39,590
37,000
39,590
39,590
9. สมาคมเพื่อนชุมชน สมาคมทางการค้า
7,524,043
6,565,400
5,221,658
10,000
10. สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย สมาคมทางการค้า
10,000
10,000
10,000
10,000
11. สถาบันพลาสติกแห่งประไทย สมาคมทางการค้า
2,000,000
0
70,106
0
12. สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) สมาคมทางการค้า
0
0
0
500,000
13. มูลนิธิต่อต้านการทุจริต สมาคมทางการค้า
3,000,000
2,000,000
1,000,000
1,000,000
14. ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UNGC) อื่นๆ
1,900,000
1,900,000
1,900,000
1,900,000
  จำนวนรวม
22,451,747.00
18,646,400.00
13,803,354.00
8,070,356.10

หมายเหตุ:

1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีการจัดกิจกรรมพิเศษที่ต้องการความสนับสนุนโดยบริษัทฯ ในปี 2565

ในระหว่างปี 2562-2565 บริษัทฯ สนับสนุนเงินสมทบให้แก่สมาคมทางการค้า 12 องค์กร และกลุ่มที่ได้รับการยกเว้นภาษี 1 กลุ่ม ทั้งนี้ บริษัทฯ มิได้ให้การสนับสนุนเพื่อชี้นำองค์กรใด หรือเป็นผู้แทนที่มีส่วนได้เสียทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค หรือการรณรงค์หาเสียง/ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง การเมืองระดับชาติ และอื่น ๆ (การใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง การลงประชามติ ฯลฯ)

สมาคมการค้าและกลุ่มที่ได้รับการยกเว้นภาษีที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุนสูงสุด 5 อันดับแรกในปี พ.ศ. 2565 ได้แก่

ในปี 2565 บริษัทฯ ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับประเด็นสำคัญหรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องต่อกิจกรรมอันส่งผลกระทบเชิงนโยบาย ดังนี้

ประเด็นสำคัญหรือหัวข้อ รายละเอียดการมีส่วนร่วม (การสนับสนุน) มูลค่าการสนับสนุนทั้งหมดในปี 2565 (บาท)
1. การดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบ ยั่งยืน และสนับสนุนการการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัทฯ ได้วางบทบาทที่จะเป็นผู้นำด้านการดำเนินงาน และการใช้วัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน การดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาและบรรเทาผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนั้น การให้การสนับสนุนในสมาคมทางการค้าทั้งหลายที่เกี่ยวข้องจะส่งเสริมความตั้งใจของบริษัทฯ ในการมุ่งไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยได้นำหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนเข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบ พร้อมกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สมาคมที่ได้รับการสนับสนุน อาทิ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (F.T.I.) องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย และสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) 2,499,368.89
2. การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนทางปิโตรเลียม และปิโตรเคมี/เคมีภัณฑ์ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมและให้การสนับสนุนต่อสมาคมการค้าหลากหลายสมาคม โดยเน้นไปที่สมาคมที่ให้ความสำคัญทางด้านการพัฒนาและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของทุกอุตสาหกรรม ส่งผลให้สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการกระบวนการดำเนินงาน และสนับสนุนเรื่องความปลอดภัย สมาคมที่ได้รับการสนับสนุน อาทิ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (F.T.I.) สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (IESG) สมาคมเพื่อนชุมชน สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) และข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UNGC) โดยบทบาทของบริษัทฯ คือการให้การสนับสนุนการจัดตั้งนโยบายและข้อกำหนดต่างๆ ของประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ จะมีความสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบตามสากล 5,008,368.89