บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อการขับเคลื่อนธุรกิจและการพัฒนาที่สมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น จึงส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในระดับประเทศและนานาชาติที่ช่วยสนับสนุนและพัฒนาให้อุตสาหกรรมและประเทศมีการเติบโตอย่างยั่งยืนและสมดุลในทุกมิติ

บริษัทฯ สนับสนุนสมาคมและองค์กรต่าง ๆ ที่มีศักยภาพในการเสริมสร้างและสนับสนุนนโยบาย ระเบียบ และข้อบังคับสาธารณะต่าง ๆ โดยสมาคมและองค์กรที่บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุน ล้วนมีส่วนสำคัญในการผลักดันนโยบาย ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูล งานวิจัย และวิสัยทัศน์จากหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศ รวมถึงด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) จนเกิดผลสำเร็จ

รายชื่อองค์กร ประเภทองค์กร จำนวนเงินที่สนับสนุน (บาท)
2560 2561 2562 2563
1. Oil Spill Response Limited (OSRL) สมาคมทางการค้า
1,121,902
1,212,039
1,217,873
1,700,000
2. สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT) กลุ่มที่ได้รับการยกเว้นภาษี 
1,229,982
1,229,982
1,326,321
1,300,000
3. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (F.T.I.) สมาคมทางการค้า
241,820
241,000
3,635,1701
531,000
4. สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของ กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (IESG) สมาคมทางการค้า
845,000
1,004,000
1,022,000
3,828,000
5. องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) สมาคมทางการค้า
250,000
250,000
250,000
250,000
6. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สมาคมทางการค้า
400,000
500,000
500,000
500,000
7. สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) สมาคมทางการค้า
25,000
25,000
26,750
25,000
8. หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมทางการค้า
14,980
40,000
39,590
37,000
9. สมาคมเพื่อนชุมชน สมาคมทางการค้า
7,773,588
7,042,000
7,524,043
6,565,400
10. สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย สมาคมทางการค้า
10,000
10,000
10,000
10,000
11. สถาบันพลาสติกแห่งประไทย สมาคมทางการค้า
1,000,000
0
2,000,000
0
12. คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) สมาคมทางการค้า
20,0002
0
0
0
13. CSR Club สมาคมทางการค้า
50,0003
0
0
0
14. มูลนิธิต่อต้านการทุจริต สมาคมทางการค้า
0
3,000,000
3,000,000
2,000,000
  จำนวนรวม
13,109,882
14,554,021
20,551,748
16,746,400

หมายเหตุ:

1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีการจัดกิจกรรมพิเศษที่ต้องการความสนับสนุนโดยบริษัทฯ ในปี 2563
2 ไม่มีค่าสนับสนุนสำหรับการเข้าร่วมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) แต่ในปี 2560 บริษัทฯ ให้การสนับสนุนการจัดการประชุมความร่วมมือระหว่างไทยและฝรั่งเศส
3 ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนเพิ่มเติมในด้านการจัดกิจกรรมพิเศษของ CSR Club

ในระหว่างปี 2560-2563 บริษัทฯ สนับสนุนเงินสมทบให้แก่สมาคมทางการค้า และกลุ่มที่ได้รับการยกเว้นภาษี ทั้งนี้ บริษัทฯ มิได้ให้การสนับสนุนเพื่อชี้นำองค์กรใด หรือเป็นผู้แทนที่มีส่วนได้เสียทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค หรือการรณรงค์หาเสียง/ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง การเมืองระดับชาติ และอื่น ๆ (การใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง การลงประชามติ ฯลฯ )

สมาคมการค้าและกลุ่มที่ได้รับการยกเว้นภาษีที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุนสูงสุด 5 อันดับแรกในปี พ.ศ. 2564 ได้แก่

ในปี 2563 บริษัทฯ ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับประเด็นสำคัญหรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องต่อกิจกรรมอันส่งผลกระทบเชิงนโยบาย ดังนี้

ประเด็นสำคัญหรือหัวข้อ รายละเอียดการมีส่วนร่วม (การสนับสนุน) มูลค่าการสนับสนุนทั้งหมดในปี 2563 (บาท)
1. การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนทางปิโตรเลียม และปิโตรเคมี/เคมีภัณฑ์ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมและให้การสนับสนุนต่อสมาคมการค้าหลากหลายสมาคม โดยเน้นไปที่สมาคมที่ให้ความสำคัญทางด้านการพัฒนาและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของทุกอุตสาหกรรม ยกตัวอย่าง เช่น สมาคมที่มีส่วนสำคัญในการจัดตั้งนโยบายของประเทศ การแนะนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการกระบวนการดำเนินงาน และสนับสนุนความปลอดภัย บทบาทของบริษัทฯ คือการให้การสนับสนุนการจัดตั้งนโยบายและข้อกำหนดต่าง ๆ ของประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ จะมีความสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบตามสากล 12,259,400
2. การดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้วางบทบาทที่จะเป็นผู้นำด้านการดำเนินงาน และการใช้วัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ดังนั้น การให้การสนับสนุนในสมาคมทางการค้าทั้งหลายจะส่งเสริมความตั้งใจของบริษัทฯ ในการบูรณาการหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนเข้ามาในการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบ การดูแลด้านสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างทั่วถึง 12,884,400