บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการบริหารงานด้านความปลอดภัยส่วนบุคคลและติดตามวัดผลผ่านตัวชี้วัดที่ชัดเจน คือ อัตราการเกิดอุบัติการณ์ (Total Recordable Injury Rate: TRIR) และอัตราความถี่ของการบาดเจ็บจาการทำงานถึงขั้นหยุดงาน (Lost-Time Injuries Frequency Rate: LTIFR) โดยเป้าหมายของ TRIR คือ ไม่เกิน 0.5 กรณีต่อหนึ่งล้านชั่วโมง และเป้าหมายของ LTIFR คือ 0 กรณีต่อหนึ่งล้านชั่วโมง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการด้านความปลอดภัยส่วนบุคคลที่หลากหลาย อาทิ โครงการ Near Miss Terminator โครงการ Management Safety Walk โครงการ Supervisor Skill workshop นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้วิเคราะห์ข้อมูลสถิติย้อนหลังและเทียบเคียงกับมาตรฐานระดับโลก เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางการยกระดับวัฒนธรรมความปลอดภัยให้ครอบคลุมพนักงานทุกระดับ โดยนำผลของการสำรวจมาวิเคราะห์ร่วมกับสถิติจากโครงการด้านความปลอดภัยอื่น ๆ กำหนดเป็นกฎเหล็กความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับชีวิต หรือ Life Saving Rules

กฎพิทักษ์ชีวิต

ใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง (Safety Harness)

ปฏิบัติตามระบบใบอนุญาต ทำงาน (Work Permit) เสมอ

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตัดแยก (Energy Isolation) ก่อนเริ่มงานเสมอ

ปฏิบัติตามระบบใบอนุญาต ทำงานที่อับอากาศเสมอ

นอกเหนือจาก โครงการด้านความปลอดภัยส่วนบุคคลสำหรับพนักงาน บริษัทฯ ยังจัดทำโครงการด้านความปลอดภัยส่วนบุคคลให้กับผู้รับเหมา อาทิ

โครงการคิดค้นเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ป้องกันการบาดเจ็บที่มือ
(Hand Injury Protective Tools Project)

ผลจากการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงสถิติการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ พบว่า อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดกับบริเวณมือและนิ้วของผู้ปฏิบัติงาน บริษัทฯ จึงจัดทำโครงการรักษ์มือ (Hand Injuries Awareness Program) ตั้งแต่ปี 2560 เพื่อลดอัตราการบาดเจ็บของพนักงานและผู้รับเหมา โดยในปีนี้ บริษัทฯ มีการพัฒนาอุปกรณ์ลดความเสี่ยงและอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับมือและนิ้ว อาทิ ประแจคล้องสาย และประแจตีที่มีด้ามจับแบบสปริง อีกทั้งจัดทำคู่มือการใช้อุปกรณ์ให้กับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานและการเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละลักษณะงานอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดให้ประเด็นการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับมือและนิ้ว เป็นหนึ่งในเกณฑ์สำหรับการประเมินคู่ค้าทางธุรกิจและผู้รับเหมา อีกทั้งยังระบุให้คู่ค้าและผู้รับเหมาใช้อุปกรณ์ลดความเสี่ยงและอุบัติเหตุที่ได้รับการยอมรับจากบริษัทฯ ในขณะปฏิบัติงานอีกด้วย จากการดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องส่งผลให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บที่มือของการปฏิบัติงานในกลุ่มเสี่ยงประจำปี 2563 ลดลงกว่าร้อยละ 88 เมื่อเทียบกับปี 2562

2560

ทบทวนสถิติเพื่อหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุของผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ 2555 – 2559 ซึ่งพบว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับมือและนิ้ว จึงริเริ่ม “โครงการรักษ์มือ” เพื่อระบุความเสี่ยงในการบาดเจ็บที่มือและนิ้วจากการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งหาแนวทางป้องกันและลดการบาดเจ็บ

2561

ต่อยอด “โครงการรักษ์มือ” เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ลดความเสี่ยงที่ลดการใช้มือขณะปฏิบัติงาน

2562

ขยายขอบเขตของ “โครงการรักษ์มือ” โดยพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ลดความเสี่ยงโดยไม่ใช้มือจับ จากประสบการณ์จริงของผู้รับเหมาและคู่ค้าทางธุรกิจ

2563

สานต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ลดความเสี่ยงด้วยหลักวิศวกรรม และกำหนดข้อบังคับให้ผู้รับเหมาและคู่ค้าทางธุรกิจ ใช้เครื่องมือลดความเสี่ยงขณะปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ เพิ่มข้อกำหนดของข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement) ด้านคุณภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานสำหรับคู่ค้า เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านความปลอดภัยและเพิ่มความเชื่อมั่นในพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้คู่ค้าต้องมีใบอนุญาตการปฏิบัติงานและมีระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย รวมถึงต้องเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยให้บุคลากรของตนเอง นอกจากนี้ เพื่อให้ได้มาซึ่งคู่ค้าและผู้รับเหมาที่มีคุณภาพและตรงตามมาตรฐานความปลอดภัย

บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงของคู่ค้า ด้วยการตรวจสอบคุณสมบัติของคู่ค้าผ่านการประเมินคู่ค้าเป็นประจำทุกปี เพื่อวัดผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานของคู่ค้าเป็นเกณฑ์หลัก ตลอดจนตรวจประเมินคู่ค้าที่สำคัญด้าน ESG อย่างต่อเนื่อง

จากการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบริษัทฯ ส่งผลให้อัตราการบาดเจ็บจากการทำงาน (Total Recordable Injury Rate: TRIR) อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury Frequency Rate: LTIFR) และอัตราความถี่การเจ็บป่วยจากการทำงาน (Occupational Illness Frequency Rate: OIFR) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของพนักงานและผู้รับเหมา มีแนวโน้มลดลง

อัตราการบาดเจ็บจากการทำงาน (Total Recordable Injury Rate: TRIR)
(กรณีต่อ 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน)

 

เป้าหมาย

ปี เป้าหมาย
2560 2561 2562 2563 2563 2564
พนักงาน 0.37 0.33 0.22 0.22 0.50 0.45
ผู้รับเหมา 0.36 0.72 0.18 0.42 0.50 0.45
อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury Frequency Rate: LTIFR)
(กรณีต่อ 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน)

 

เป้าหมาย

ปี เป้าหมาย
2560 2561 2562 2563 2563 2564
พนักงาน 0.09 0.13 0.11 0.06 0.00 0.00
ผู้รับเหมา 0.12 0.07 0.07 0.05 0.00 0.00