ความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Safety Management)
GRI 403-7 (2018)

บริษัทฯ GC ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี พลาสติกชีวภาพ และนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมการดำเนินงานของพนักงานและผู้รับเหมาให้เป็นไปตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยและการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายการบริหารงานด้านความปลอดภัยส่วนบุคคลและติดตามวัดผลผ่านตัวชี้วัดที่ชัดเจน คือ อัตราการบาดเจ็บจากการทำงาน (Total Recordable Injury Rate: TRIR) และอัตราความถี่ของการบาดเจ็บจาการทำงานถึงขั้นหยุดงาน (Lost-Time Injuries Frequency Rate: LTIFR) โดยเป้าหมายของ TRIR คือ ไม่เกิน 0.45 กรณีต่อหนึ่งล้านชั่วโมง และเป้าหมายของ LTIFR คือ 0.00 กรณีต่อหนึ่งล้านชั่วโมง

บริษัทฯ วิเคราะห์ข้อมูลสถิติย้อนหลังและเทียบเคียงกับมาตรฐานระดับโลก เพื่อหาแนวทางการยกระดับวัฒนธรรมความปลอดภัยให้ตอบโจทย์ความยั่งยืน และมีความครอบคลุมกับพนักงานทุกระดับ โดยกำหนดเป็นกฎเหล็กความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับชีวิต หรือ Life Saving Rules

กฎพิทักษ์ชีวิต

ใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง (Safety Harness)

ปฏิบัติตามระบบใบอนุญาต ทำงาน (Work Permit) เสมอ

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตัดแยก (Energy Isolation) ก่อนเริ่มงานเสมอ

ปฏิบัติตามระบบใบอนุญาต ทำงานที่อับอากาศเสมอ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการด้านความปลอดภัยส่วนบุคคลสำหรับทั้งพนักงานและผู้รับเหมาที่หลากหลาย อาทิ โครงการ Near Miss Terminator โครงการ Management Safety Walk โครงการ Supervisor Skill Workshop โครงการ Contractor Safety Management และโครงการคิดค้นเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ป้องกันการบาดเจ็บที่มือ (Hand Injury Protective Tools Project)

โครงการคิดค้นเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ป้องกันการบาดเจ็บที่มือ
(Hand Injury Protective Tools Project) GRI 403-7 (2018)

ผลจากการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงสถิติการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ พบว่า อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดกับบริเวณมือและนิ้วของผู้ปฏิบัติงาน บริษัทฯ จึงจัดทำโครงการรักษ์มือ (Hand Injuries Awareness Program) ตั้งแต่ปี 2560 เพื่อลดอัตราการบาดเจ็บของพนักงานและผู้รับเหมา โดยบริษัทฯ มีการพัฒนาอุปกรณ์ลดความเสี่ยงและอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับมือและนิ้ว อาทิ ประแจคล้องสาย และประแจตีที่มีด้ามจับแบบสปริง อีกทั้งจัดทำคู่มือการใช้อุปกรณ์ให้กับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานและการเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละลักษณะงานอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดให้ประเด็นการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับมือและนิ้ว เป็นหนึ่งในเกณฑ์สำหรับการประเมินคู่ค้าทางธุรกิจและผู้รับเหมา อีกทั้งยังระบุให้คู่ค้าและผู้รับเหมาใช้อุปกรณ์ลดความเสี่ยงและอุบัติเหตุที่ได้รับการยอมรับจากบริษัทฯ ในขณะปฏิบัติงานอีกด้วย

2560

ทบทวนสถิติเพื่อหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุของผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ 2555 – 2559 ซึ่งพบว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับมือและนิ้ว จึงริเริ่ม “โครงการรักษ์มือ” เพื่อระบุความเสี่ยงในการบาดเจ็บที่มือและนิ้วจากการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งหาแนวทางป้องกันและลดการบาดเจ็บ

2561

ต่อยอด “โครงการรักษ์มือ” เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ลดความเสี่ยงที่ลดการใช้มือขณะปฏิบัติงาน

2562

ขยายขอบเขตของ “โครงการรักษ์มือ” โดยพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ลดความเสี่ยงโดยไม่ใช้มือจับ จากประสบการณ์จริงของผู้รับเหมาและคู่ค้าทางธุรกิจ

2563
-
2564

สานต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ลดความเสี่ยงด้วยหลักวิศวกรรม และกำหนดข้อบังคับให้ผู้รับเหมาและคู่ค้าทางธุรกิจ ใช้เครื่องมือลดความเสี่ยงขณะปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

2565

จัดทำโครงการ Engineering Control by Special Tools เพื่อนำ Special Tool มาใช้ทดแทนการสัมผัสมือโดยตรงสำหรับงานทางด้านวิศวกรรม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มข้อกำหนดของข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement) ด้านคุณภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานสำหรับคู่ค้าและกำหนดเกณฑ์ในการทำสัญญาและจัดซื้อจัดจ้าง โดยกำหนดให้คู่ค้าต้องมีใบอนุญาตการปฏิบัติงานและมีระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย รวมถึงต้องเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยให้บุคลากรของตนเอง เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านความปลอดภัยและเพิ่มความเชื่อมั่นในพื้นที่ปฏิบัติงาน

อีกทั้งบริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงของคู่ค้า ด้วยการตรวจสอบคุณสมบัติของคู่ค้าผ่านการประเมินคู่ค้าเป็นประจำทุกปี เพื่อวัดผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานของคู่ค้าเป็นเกณฑ์หลัก ตลอดจนตรวจประเมินคู่ค้าที่สำคัญด้าน ESG อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาซึ่งคู่ค้าและผู้รับเหมาที่มีคุณภาพและตรงตามมาตรฐานความปลอดภัย

จากการดำเนินงาน ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบริษัทฯ พบว่าในปี 2565 มีอัตราการบาดเจ็บจากการทำงาน (Total Recordable Injury Rate: TRIR) 0.53 ต่อ 1 ล้านชั่วโมงทำงานโดยมีแนวโน้มลดลง และมีอัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury Frequency Rate: LTIFR) 0.09 ต่อ 1 ล้านชั่วโมงทำงานซึ่งมีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นพัฒนาและมีเป้าหมายไปสู่การเป็นต้นแบบด้านความปลอดภัย (Safety Leadership) ที่ดีในองค์กร

สามารถดูรายละเอียดโครงการโดดเด่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติมได้ที่ GC Integrated Sustainability Report 2565 อาทิ

  • โครงการ Engineering Control by Special Tools เพื่อพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษสำหรับงานต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมเพื่อลดโอกาสในการสัมผัสสิ่งอันตรายตั้งแต่แหล่งกำเนิด
  • โครงการ Contractor Safety Management เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบบริหารจัดการความปลอดภัยผู้รับเหมา รวมถึงเพิ่มความเข้มข้นในการจัดซื้อจัดจ้างและคัดเลือกผู้รับเหมาและจัดอบรมให้ผู้รับเหมาเตรียมพร้อมในการเข้ามาปฏิบัติงาน
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงาน (Total Recordable Injury Rate: TRIR)
(กรณีต่อ 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน)

 

เป้าหมาย

ปี เป้าหมาย
2562 2563 2564 2565 2565 2566
พนักงาน 0.23 0.22 0.41 0.40 0.45 0.45
ผู้รับเหมา 0.17 0.42 1.04 0.63 0.45 0.45
อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury Frequency Rate: LTIFR)
(กรณีต่อ 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน)

 

เป้าหมาย

ปี เป้าหมาย
2562 2563 2564 2565 2565 2566
พนักงาน 0.12 0.06 0.05 0.00 0.00 0.00
ผู้รับเหมา 0.07 0.05 0.47 0.15 0.00 0.00

GC ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี พลาสติกชีวภาพ และนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมความปลอดภัยส่วนบุคคลในการดำเนินงาน เพื่อเป้าหมายที่สำคัญในการช่วยเสริมประสิทธิภาพในการทำงานภายในองค์กร และการมุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อโลก ที่สามารถช่วยตอบโจทย์การช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และ Sustainability เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น