เรามุ่งสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนผ่านโครงการต่างๆ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ เพิ่มโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่ชุมชนในจังหวัดระยอง พร้อมทั้งผลักดันจุดแข็งของท้องถิ่น นำมาเป็นจุดขาย สร้างอัตลักษณ์ชุมชน สู่การวางรากฐานเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน