โครงสร้างการถือหุ้นบริษัทฯ

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand) หรือ SET ในนามของบริษัทมหาชนจำกัด ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจ และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างเคร่งครัด โดยได้เปิดเผยข้อมูลโครงสร้างของผู้ถือหุ้น ดังแสดงในตารางด้านล่าง

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก

(ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564)

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
ของจำนวนหุ้น
1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2,037,220,915 45.18
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 396,245,431 8.79
3. บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด 135,240,000 3.00
4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 85,907,844 1.91
5. บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด 83,427,636 1.85
6. THE BANK OF NEW YORK MELLON 64,813,040 1.44
7. STATE STREET EUROPE LIMITED 64,597,970 1.43
8. NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC 58,418,959 1.30
9. บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด 43,420,625 0.96
10. สำนักงานประกันสังคม 41,959,351 0.93

หมายเหตุ:

https://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=PTT&ssoPageId=6&language=th&country=TH
  1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 45.18 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และสำนักงานประกันสังคมถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 0.93 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
  2. เนื่องด้วยกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของปตท. โดยถือหุ้นร้อยละ 51.11 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ปตท. จึงถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐ (Government Institution) ภายใต้นิยามของ OECD ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน่วยงานของรัฐถือหุ้นรวมทั้งสิ้น ร้อยละ 46.11
  3. บริษัทฯ ถือหุ้นบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด ร้อยละ 41.44 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

สิทธิการออกเสียง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดสิทธิการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1 คะแนนเสียงต่อ 1 หุ้น โดยไม่มีการเสนอหุ้นพิเศษ (Golden Share) หรือหุ้นสองระดับ (Dual Class Share) ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใด หรือภายใต้เงื่อนไขใด ๆ อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด คือผู้ถือหุ้นซึ่งถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Non-Voting Depository Receipt: NVDR) ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นในกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ นิยามของ NVDR สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.set.or.th/nvdr/en/about/whatis.html.

นิยามของ NVDR สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ่านเพิ่มเติม

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยกำหนดเป็นหลักการไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ จรรยาบรรณธุรกิจ (หน้า 30, คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ จรรยาบรรณธุรกิจ โดยไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และได้กำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเปิดเผยต่อสาธารณะผ่านสื่อต่างๆ ของบริษัทฯ ส่งเสริมสนับสนุน และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนในเรื่องต่างๆ ที่สมควรได้รับ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ดังนี้

  • การให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจต้องมีความชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ แม้บางเรื่องไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผย แต่หากเห็นว่ามีความจำเป็นก็จะเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้น ได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (https://www.set.or.th/set/companynews.do?symbol=PTTGC&ssoPageId=8&language=en&country=US).
  • การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ช้ัน 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว โดยดูแล และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้รับความสะดวกทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการประชุม ซึ่งรวมถึงการ ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานในออกเสียงลงคะแนนในทุกระเบียบวาระการประชุม รวมทั้งได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ จะ จดบันทึกประเด็นและข้อคิดเห็นที่สำคัญของผู้ถือหุ้นในระหว่างการประชุมไว้ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
  • การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ มีสิทธิเสนอเรื่องพิจารณากำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ พร้อมทั้งระบุหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ชัดเจนล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (https://www.pttgcgroup.com/storage/document/shareholder-meetings/agm2021/20200909-pttgc-agm-2021-agenda-criteria-th.pdf)

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิผู้ถือหุ้น ในแบบ 56-1 One Report 2563 หน้า 190 หัวข้อ หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

สิทธิของผู้ถือหุ้น