โครงสร้างการถือหุ้นบริษัทฯ

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand) หรือ SET ในนามของบริษัทมหาชนจำกัด ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจ และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ และข้อบังคับ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างเคร่งครัด โดยได้เปิดเผยข้อมูลโครงสร้างของผู้ถือหุ้น ดังแสดงในตารางด้านล่าง

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564)

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
ของจำนวนหุ้น
1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2,037,220,915 45.18
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 372,225,485 8.26
3. บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด 135,240,000 3
4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 91,355,169 2.03
5. บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด 83,427,636 1.85
6. STATE STREET EUROPE LIMITED 68,385,788 1.52
7. THE BANK OF NEW YORK MELLON 63,238,240 1.4
8. NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC 62,621,459 1.39
9. บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด 43,420,625 0.96
10. สำนักงานประกันสังคม 41,959,351 0.93

หมายเหตุ:

https://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=PTT&ssoPageId=6&language=th&country=TH
  1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คือ กระทรวงการคลัง
  2. บริษัทฯ ถือหุ้นบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด จำนวน ร้อยละ 41.44

สิทธิการออกเสียง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดสิทธิการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1 คะแนนเสียงต่อ 1 หุ้น โดยไม่มีการเสนอหุ้นพิเศษ (Golden Share) หรือหุ้นสองระดับ (Dual Class Share) ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใด หรือภายใต้เงื่อนไขใด ๆ อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด คือผู้ถือหุ้นซึ่งถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Non-Voting Depository Receipt: NVDR) ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นในกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

นิยามของ NVDR สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ่านเพิ่มเติม

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยกำหนดเป็นหลักการไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ จรรยาบรรณธุรกิจหน้า 31 พร้อมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติอย่าง ครบถ้วน มีดังนี้

  • การให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้น ข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจต้องมีความชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ แม้บางเรื่องไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผย แต่หากเห็นว่ามีความจำ เป็นก็จะเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้น ได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  • การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ โดยในปี 2564 บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ช้ัน 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว โดยดูแลและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้รับความสะดวกทั้งก่อน ระหว่าง และ หลังการประชุม

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิผู้ถือหุ้น ในรายงานประจำปี 2563 หน้า 190 หัวข้อ หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

สิทธิของผู้ถือหุ้น