โครงสร้างการถือหุ้นบริษัทฯ

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand) หรือ SET ในนามของบริษัทมหาชนจำกัด ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจ และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างเคร่งครัด โดยได้เปิดเผยข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ดังแสดงในตารางด้านล่าง

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
ของจำนวนหุ้น
1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2,037,220,915 45.18%
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 344,333,936 7.64%
3. บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด 135,240,000 3.00%
4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 96,311,037 2.14%
5. บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด 83,427,636 1.85%
6. STATE STREET EUROPE LIMITED 57,737,901 1.28%
7. สำนักงานประกันสังคม 57,006,771 1.26%
8. THE BANK OF NEW YORK MELLON 51,280,980 1.14%
9. NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC 46,100,682 1.02%
10. บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด 43,420,625 0.96%

หมายเหตุ:

https://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=PTT&ssoPageId=6&language=th&country=TH
  1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 45.18 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และสำนักงานประกันสังคมถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 1.10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
  2. เนื่องด้วยกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของปตท. โดยถือหุ้นร้อยละ 51.11 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ปตท. จึงถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐ (Government Institution) ภายใต้นิยามของ OECD ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน่วยงานของรัฐถือหุ้นรวมทั้งสิ้น ร้อยละ 46.28
  3. บริษัทฯ ถือหุ้นบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด ร้อยละ 41.44 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

สิทธิการออกเสียง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดสิทธิการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1 คะแนนเสียงต่อ 1 หุ้น โดยไม่มีการเสนอหุ้นพิเศษ (Golden Share) หรือหุ้นสองระดับ (Dual Class Share) ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใด หรือภายใต้เงื่อนไขใด ๆ

นิยามของ NVDR สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ่านเพิ่มเติม

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยกำหนดเป็นหลักการไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ จรรยาบรรณธุรกิจ (หน้า 30, คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ จรรยาบรรณธุรกิจ โดยไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และได้กำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเปิดเผยต่อสาธารณะผ่านสื่อต่างๆ ของบริษัทฯ ส่งเสริมสนับสนุน และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนในเรื่องต่างๆ ที่สมควรได้รับ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ดังนี้

  • การให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจต้องมีความชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ แม้บางเรื่องไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผย แต่หากเห็นว่ามีความจำเป็นก็จะเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้น ได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (https://www.set.or.th/set/companynews.do?symbol=PTTGC&ssoPageId=8&language=en&country=US).
  • การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยดูแล และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้รับความสะดวกทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการประชุม ซึ่งรวมถึงการ ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานในออกเสียงลงคะแนนในทุกระเบียบวาระการประชุม รวมทั้งได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ จะจดบันทึกประเด็นและข้อคิดเห็นที่สำคัญของผู้ถือหุ้นในระหว่างการประชุมไว้ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
  • การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ มีสิทธิเสนอเรื่องพิจารณากำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ พร้อมทั้งระบุหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ชัดเจนล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (https://www.pttgcgroup.com/storage/document/shareholder-meetings/agm2022/20210916-pttgc-agm-2022-agenda-criteria-th.pdf))

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิผู้ถือหุ้น ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 หน้า 119-121 หัวข้อ สิทธิของผู้ถือหุ้น

สิทธิของผู้ถือหุ้น