บริษัทฯ วางแผนเส้นทางความก้าวหน้าตามสายอาชีพของพนักงานควบคู่กับการจัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพให้กับพนักงานทุกระดับ โดยกำหนดความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานแต่ละตำแหน่ง ทั้งความเชี่ยวชาญตามลักษณะงานและภาวะผู้นำที่เหมาะสมกับพนักงานแต่ละระดับ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจและกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร ตลอดจนวางแผนการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งสำหรับคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านวัฒนธรรมองค์กร

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพอย่างหลากหลายให้กับพนักงาน อาทิ โครงการพัฒนาภาวะผู้นำ โครงการพัฒนาความเป็นผู้นำ 2 โครงการ Data Science and Engineering Program Level 2 โครงการ Change Agent’s Young Blood (CAYB) และโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเพิ่มผลผลิต โดยจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (PI-ChEPS)

ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาพนักงาน
(Employee Development Performance)

ประเภทของการฝึกอบรม (Types of Training)

ประเภท ร้อยละ Average Training Hours
(Hour/Person/Year)
Average Amount Spent on Training
(Baht/Person/Year)
ด้านเทคนิค (Technical) 17 57.6 15,648.14
ด้านความเป็นผู้นำ (Leadership) 11 11.8 15,648.14
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety) 53 9.6 14,799.41
ด้านการสนับสนุนและขยายธุรกิจ (Support for business for expansion) 19 28.8 299,673.73

ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย (Average Training Hours)

ประเภท ร้อยละ Average Amount Spent on Training
(Baht/Person/Year)
ผู้หญิง 38 14,756
ผู้ชาย 55
ทั้งหมด 93
ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย 46.18

การลงทุนด้านการฝึกอบรม (Investment in Employee Training)

136 ล้านบาท