บริษัทฯ วางแผนเส้นทางความก้าวหน้าตามสายอาชีพของพนักงานควบคู่กับการจัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพให้กับพนักงานทุกระดับ โดยกำหนดความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานแต่ละตำแหน่ง ทั้งความเชี่ยวชาญตามลักษณะงานและภาวะผู้นำที่เหมาะสมกับพนักงานแต่ละระดับ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจและกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร ตลอดจนวางแผนการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งสำหรับคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านวัฒนธรรมองค์กร

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพอย่างหลากหลายให้กับพนักงาน อาทิ โครงการ CG Group Talent for SVP Pool โครงการ GC Next Gen โครงการ dEX | SPARK - Data Science and Engineering program และโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเพิ่มผลผลิต โดยจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (PI-ChEPS)

ในปี 2564 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของพนักงานในภาพรวม สามารถสรุปได้ ดังนี้

ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาพนักงาน
(Employee Development Performance)

ประเภทของการฝึกอบรม (Types of Training)

ประเภท ร้อยละ ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานบริษัทฯ
(ชั่วโมง/คน/ปี)
เงินลงทุนด้านการฝึกอบรมเฉลี่ย
(บาท/คน/ปี)
ด้านเทคนิค (Technical) 24 3.2 2,135
ด้านความเป็นผู้นำ (Leadership) 16 2 1,668
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety) 19 3.5 478
ด้านการสนับสนุนและขยายธุรกิจ (Support for business for expansion) 3 14.6 3,560
อื่นๆ (Others) 38 0.4 595

ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย (Average Training Hours)

ประเภท ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย
(บาท/คน/ปี)
เงินลงทุนด้านการฝึกอบรมเฉลี่ย
(บาท/คน/ปี)
ผู้หญิง 122.75 14,887
ผู้ชาย 42.84
ทั้งหมด 165.59
ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย 31.76

การลงทุนด้านการฝึกอบรม (Investment in Employee Training)

134.53 ล้านบาท