บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า จึงได้วางแผนเส้นทางความก้าวหน้าตามสายอาชีพของพนักงานควบคู่กับการจัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพให้กับพนักงานทุกระดับ โดยกำหนดความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานแต่ละตำแหน่ง ทั้งความเชี่ยวชาญตามลักษณะงานและภาวะผู้นำที่เหมาะสมกับพนักงานแต่ละระดับ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจและกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร ตลอดจนวางแผนการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งสำหรับคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านวัฒนธรรมองค์กร

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพอย่างหลากหลายให้กับพนักงาน อาทิ โครงการ ILP Program Phase II โครงการ dEX | SPARK - Data Science and Engineering Program โครงการ Data DIY by Alteryx โครงการ GC Data Science Super Users โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเพิ่มผลผลิต โดยจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (PI-ChEPS) และโครงการ GC Next Gen

นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาความสามารถและศักยภาพของพนักงาน เช่น การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมของพนักงานให้เกิดประสิทธิภาพผ่านระบบออนไลน์ที่เรียกว่า ระบบการบริหารจัดการเรียนรู้ (Learning Management System: LMS) หลักสูตรการฝึกอบรมให้แก่พนักงานบนในหัวข้อ เช่น GC Voxy English และ MS Teams และการดูแลความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) เป็นต้น รวมถึง Up Learning Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ที่พนักงานสามารถเลือกเรียนหลักสูตรได้อย่างอิสระ ตามความสนใจของแต่ละบุคคล โดยหลักสูตรดังกล่าวได้รับการคัดเลือกมาเป็นอย่างดี โดยพิจารณาถึงทักษะและความสามารถทางวิชาการที่จำเป็นในโลกปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้พนักงานที่ต้องการจะเปลี่ยนผ่านหรือต้องการพัฒนาตนเองให้เท่าทันถึงทักษะและความรู้สมัยใหม่ ได้มีโอกาสเรียนรู้และนำไปใช้ในงานของตน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2566 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของพนักงานในภาพรวม สามารถสรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาพนักงาน
(Employee Development Performance)

ประเภทของการฝึกอบรม (Types of Training)

ประเภท ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานบริษัทฯ
(ชั่วโมง/คน/ปี)
เงินลงทุนด้านการฝึกอบรมเฉลี่ย
(บาท/คน/ปี)
ด้านเทคนิค (Technical) 25.56 2,616.68
ด้านความเป็นผู้นำ (Leadership) 44.98 5,049.09
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety) 200.96 1,795.37
ด้านการสนับสนุนและขยายธุรกิจ (Support for Business for Expansion) 14.01 867.48
อื่นๆ (Others) 200.39 1,462.38

ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย (Average Training Hours)

ประเภท ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย
(ชั่วโมง/คน/ปี)
เงินลงทุนด้านการฝึกอบรมเฉลี่ย
(บาท/คน/ปี)
ผู้หญิง 33.4 13,241
ผู้ชาย 40.8
ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย 33.68