GRI 2-26 (2021) GRI 2-27 (2021) GRI 206-1 (2016)

บริษัทฯ จะไม่ยอมรับต่อพฤติกรรมหรือการละเมิดต่อจรรยาบรรณของบริษัทฯ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย บริษัทฯ จะทำการสืบสวนการละเมิดต่อจรรยาบรรณและนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายขององค์กรในทุกกรณี และรายงานผลการสืบสวนฯ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งจะตรวจสอบรายงานการละเมิดจรรยาบรรณและส่งผ่านระบบการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower system) ที่เป็นลักษณะการรวมศูนย์กลางข้อมูล (Centralized Whistleblowing, Fines, and Penalties Information) เพื่อให้การจัดการ การวิเคราะห์หาแนวทางในการจัดการควบคุม หรือการแก้ไขปรับปรุงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือปฏิบัติไม่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ต่างๆ มีประสิทธิภาพ รวมถึงยังขยายขอบเขตระบบการรับเรื่องร้องเรียนให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ตามแนวทางการกำกับดูแลบริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยจำนวนของกรณีการละเมิดจรรยาบรรณ จริยธรรม การต่อต้านทุจริต การให้หรือรับสินบน ที่ได้รับการตรวจสอบเป็นประจำโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกรณีที่เกิดการละเมิดที่ส่งผลกระทบสำคัญต่อบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและจัดทำระบบการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คำถาม และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ จากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ซึ่งระบบการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทฯ สอดคล้องกับมาตรฐานสากลโดยมุ่งเน้นหลักการสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ การปกป้องคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน การตอบกลับผู้ร้องเรียน และการสืบสวนและเยียวยา

หลักการสำคัญ 3 ประการในการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทฯ

Investigation Committee
 • Independence
 • Confidentially
 • Non retaliation
 • Remedy program
Corporate
 • Confidentially
 • Protect reporter
 • Non retaliation
 • Employee discipline
 • Process Improvement
Complainant

Report in suspect of

 • Misconduct
 • Noncompliance
 • Fraud

Reporting channel

บริษัทฯ เปิดเผยจำนวนข้อร้องเรียนที่ได้รับผ่านระบบการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทฯ และช่องทางอื่น ๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อร้องเรียนที่ได้รับผ่านระบบการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทฯ

25622 25632 25642 25652
ได้รับการยืนยัน ได้รับการยืนยัน ได้รับการยืนยัน รายงาน สืบสวนเสร็จสิ้น ได้รับการยืนยัน
ข้อร้องเรียนด้านจรรยาบรรณธุรกิจ
การฉ้อโกง1 (กรณี)
0
0
0
0
0
0
ผลประโยชน์ทับซ้อน (กรณี)
0
0
1
0
0
0
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
0
0
0
1
1
0
การเลือกปฏิบัติ
0
0
0
0
0
0
การล่วงละเมิดทางเพศ
0
0
0
0
0
0
การล่วงละเมิดด้านอื่น ๆ
0
0
0
0
0
0
รวม (กรณี)
0
0
1
1
1
0
การดำเนินงานเพื่อต่อต้านการแข่งขัน
การดำเนินงานเพื่อต่อต้านการแข่งขัน (กรณี)
0
0
0
0
0
0

หมายเหตุ:

 1. เรื่องการคอรัปชั่นและทุจริตรวมอยู่ในหัวข้อการฉ้อโกง
 2. ข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นในปี 2562 - 2565 ได้รับการพิจารณาสืบสวนและสิ้นสุดกระบวนการเป็นที่เรียบร้อย

ข้อร้องเรียนที่ได้รับผ่านช่องทางอื่นๆ

25621 25631 25641 25651
กำลังสืบสวน ได้รับการยืนยัน2
ข้อร้องเรียนด้านสังคมและชุมชน (กรณี)
0
0
0
0
5
ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (กรณี)
0
0
0
0
1
ข้อร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์ และบริการ (กรณี)
0
0
0
0
63
รวม (กรณี)
0
0
0
0
69

หมายเหตุ

 1. ข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นในปี 2562 - 2565 ได้รับการพิจารณาสืบสวนและสิ้นสุดกระบวนการเป็นที่เรียบร้อย

สำหรับข้อร้องเรียนที่บริษัทฯ ได้รับผ่านช่องทางอื่นๆ นอกเหนือจากระบบการรับเรื่องร้องเรียน บริษัทฯ ได้ดำเนินการสืบสวนและกำหนดแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเกิดการละเมิดในกรณีต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยปัจจุบันหน่วยงาน Corporate Compliance มีการรวบรวมและจัดทำเป็นฐานข้อมูลกลาง เพื่อสรุปข้อมูลข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นสำหรับส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงานบริหารความเสี่ยง หน่วยงาน Internal Control หน่วยงานกำกับดูแลกิจการ และหน่วยงานตรวจสอบ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุ ความเสี่ยง การสอบทาน และพิจารณาให้คำแนะนำต่อหน่วยงานเจ้าของกระบวนการเพื่อกำหนดกระบวนควบคุมที่เหมาะสมเพิ่มเติมต่อไป

GC ในฐานะองค์กรคาร์บอนต่ำ พร้อมมุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเพื่อโลกและสิ่งแวดล้อมตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และ Sustainable Living ตลอดจนการเป็นองค์กรที่มีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกคน บนพื้นฐานของการดำเนินกิจการที่ดีและมีความยั่งยืนมากที่สุด