บริษัทฯ จะไม่ยอมรับต่อพฤติกรรมหรือการละเมิดต่อจรรยาบรรณของบริษัทฯ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย บริษัทฯ จะทำการสืบสวนการละเมิดต่อจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบในทุกกรณี และรายงานผลการสืบสวนฯ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งจะตรวจสอบรายงานการละเมิดจรรยาบรรณและส่งผ่านระบบการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower system)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยจำนวนของกรณีการละเมิดจรรยาบรรณ จริยธรรม การต่อต้านทุจริต การให้หรือรับสินบน ที่ได้รับการตรวจสอบเป็นประจำโดยหน่วยงาน Corporate Compliance นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกรณีที่เกิดการละเมิดที่ส่งผลกระทบสำคัญต่อบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและจัดทำระบบการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คำถาม และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ จากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ซึ่งระบบการรับเรื่องร้องเรียนของบรัษัทฯ สอดคล้องกับมาตรฐานสากลโดยมุ่งเน้นหลักการสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ การปกป้องคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน การตอบกลับผู้ร้องเรียน และการสืบสวนและเยียวยา

หลักการสำคัญ 3 ประการในการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทฯ

Investigation Committee
 • Independence
 • Confidentially
 • Non retaliation
 • Remedy program
Corporate
 • Confidentially
 • Protect reporter
 • Non retaliation
 • Employee discipline
 • Process Improvement
Complainant

Report in suspect of

 • Misconduct
 • Noncompliance
 • Fraud

Reporting channel

บริษัทฯ เปิดเผยจำนวนข้อร้องเรียนที่ได้รับผ่านระบบการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทฯ และช่องทางอื่น ๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อร้องเรียนที่ได้รับผ่านระบบการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทฯ

25602 25612 25622 25632
ได้รับการยืนยัน ได้รับการยืนยัน ได้รับการยืนยัน รายงาน สืบสวนเสร็จสิ้น ได้รับการยืนยัน3
ข้อร้องเรียนด้านจรรยาบรรณธุรกิจ
การฉ้อโกง1 (กรณี)
2
3
0
1
1
0
ผลประโยชน์ทับซ้อน (กรณี)
0
1
0
4
2
0
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
0
0
0
2
2
0
การล่วงละเมิด
0
0
0
1
1
0
การไม่ดำเนินงานตามกฎ ระเบียบ (กรณี)
0
1
0
2
2
0
รวม (กรณี)
2
5
0
10
8
0
การดำเนินงานเพื่อต่อต้านการแข่งขัน
การดำเนินงานเพื่อต่อต้านการแข่งขัน (กรณี)
0
0
0
0
0
0

หมายเหตุ:

 1. เรื่องการคอรัปชั่นและทุจริตรวมอยู่ในหัวข้อการฉ้อโกง
 2. ข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นในปี 2560 2561 2562 และ 2563 ได้รับการพิจารณาสืบสวนและสิ้นสุดกระบวนการเป็นที่เรียบร้อย

ข้อร้องเรียนที่ได้รับผ่านช่องทางอื่นๆ

25601 25611 25621 25631
กำลังสืบสวน ได้รับการยืนยัน2
ข้อร้องเรียนด้านสังคมและชุมชน (กรณี)
0
0
0
0
0
ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (กรณี)
1
0
0
0
0
ข้อร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์ และบริการ (กรณี)
0
0
0
0
0
รวม (กรณี)
0
0
0
0
0

หมายเหตุ

 1. ข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นในปี 2560 2561 2562 และ 2563 ได้รับการพิจารณาสืบสวนและสิ้นสุดกระบวนการเป็นที่เรียบร้อย

สำหรับข้อร้องเรียนที่บริษัทฯ ได้รับผ่านช่องทางอื่น ๆ นอกเหนือจากระบบการรับเรื่องร้องเรียน บริษัทฯ ได้ดำเนินการสืบสวนและกำหนดแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเกิดการละเมิดในกรณีต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต