บริษัทฯ จัดทำโครงการต่าง ๆ ที่สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขต 1 และ 2) เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งเน้น 3 ด้าน ได้แก่ 1) การอนุรักษ์พลังงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 2) การใช้พลังงานสะอาด อาทิ พลังงานทดแทน และการผลิตไฟฟ้าพลังงานร่วม ควบคู่กับการใช้เทคโนโยลีการดักจับคาร์บอน และ 3) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น พลังงานไฮโดรเจน เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการลงทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บพลังงานโดยใช้แบตเตอรี่ศักยภาพสูง ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถของเทคโนโลยีพลังงานสะอาด โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัท ESS inc. ซึ่งเป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จในการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ New York Stock Exchange (NYSE) ภายใต้ชื่อย่อ GWH

โครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

โครงการ ติดตั้ง Gas Turbine Generator (GTG-J) และ Heat Recovery Steam Generator ที่ Utilities Plant

บริษัทฯ ดำเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของโรงไฟฟ้า (U-P1) โดยใช้เครื่องจักรใหม่ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทำให้ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงและลดอัตราการปล่อย CO2 จากการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า

เงินลงทุน (ล้านบาท) 2,990
ลดการใช้พลังงาน (จิกะจูลต่อปี) 258,292
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) 14,494
ประหยัดค่าใช้จ่าย (ล้านบาทต่อปี) 57.5

โครงการด้านการใช้พลังงานสะอาด

โครงการ Maptaphut Integration (MTPi)

บริษัทฯ ดำเนินโครงการ Maptaphut Integration (MTPi) เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการพลังงานและระบบสาธารณูปโภคให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังเป็นการบริหารจัดการของเสียแบบบูรณาการ ซึ่งช่วยลดการสูญเสียระหว่างการขนส่ง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และบริหารจัดการของเสียให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิผล

หนึ่งในเป้าหมายของโครงการนี้ คือ การสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน ซึ่งสอดคล้องตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน และแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กร เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกและสภาพภูมิอากาศ โดยจัดทำโครงการที่หลากหลาย อาทิ โครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์รูปแบบลอยน้ำและโครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคารในโรงงาน โดยกำหนดแผนงานติดตั้งในแต่ละพื้นที่ตามเงื่อนไขและระยะเวลากับคู่สัญญา ปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคารในโรงงานทั้งหมด 14 โรงงาน และหลังคาสำนักงานทั้งหมด 3 สำนักงาน โดยมีกำลังการผลิตรวม 19 เมกกะวัตต์ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2563 แล้วเสร็จในปี 2570 และโครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์รูปแบบลอยน้ำแล้วเสร็จปี 2565

โครงการด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ

โครงการพัฒนาแบบจำลองสำหรับควบคุมถังปฏิกรณ์ในกระบวนการผลิต

บริษัทฯ ปรับปรุงเทคโนโลยีกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยศึกษา พัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Advance Analysis ในการสร้างแบบจำลองสำหรับควบคุมถังปฏิกรณ์กระบวนการผลิต ให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสม ซึ่งส่งผลให้ผลิตผลิตภัณฑ์ได้เพิ่มขึ้น แต่ใช้สารตั้งต้นและพลังงานลดลง รวมถึงลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทั้งนี้บริษัทฯ มีแผนที่จะศึกษาต่อยอดรูปแบบการพัฒนาถังปฏิกรณ์ดังกล่าวไปยังกระบวนการผลิตอื่น ๆ ต่อไป

เงินลงทุน (ล้านบาท) 0*
ลดการใช้พลังงาน (จิกะจูลต่อปี) 20,000**
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี) 1,200**
ประหยัดค่าใช้จ่าย (ล้านบาทต่อปี) 18.0**

* Internal Development
** ข้อมูลจากการประเมินเบื้องต้น

โครงการศึกษาและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเมมเบรนในการแยกสารตัวทำละลายอินทรีย์ (Study and Development of Using Membrane Technology for Organic Solvent Separation)

บริษัทฯ ศึกษาและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเมมเบรน เพื่อทดแทนการใช้การกลั่นแยกสารตัวทำละลายอินทรีย์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตสารอะโรมาติกส์ (Aromatics) ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงานในกระบวนผลิต และลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศ โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้ในหน่วยการผลิตอื่น ๆ ในบริษัทต่อไป

เงินลงทุน (ล้านบาท) 100*
ลดการใช้พลังงาน (จิกะจูลต่อปี) 60,000*
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี) 4,500*
ประหยัดค่าใช้จ่าย (ล้านบาทต่อปี) 22.0*

* ข้อมูลจากการประเมินเบื้องต้น

โครงการทำความสะอาดเตาเผาด้วยการใช้สารเคมีในขณะที่เตาเผาอยู่ในกระบวนการให้ความร้อน (Online Chemical Cleaning for Convection Coil of Fired Heaters)

บริษัทฯ ประยุกต์ใช้นวัตกรรมสำหรับการทำความสะอาดเตาเผา (Fired Heater) โดยเปลี่ยนจากกระบวนการทำ Offline Cleaning มาเป็นกระบวนการ Online Chemical Cleaning ด้วยการใช้สารเคมีช่วยในการทำความสะอาดคราบเขม่า (Soot) ที่เกาะอยู่บริเวณ Convection Coil ในขณะที่เตาเผาอยู่ในกระบวนการให้ความร้อน ผลจากการดำเนินโครงการ ส่งผลให้บริษัทฯ ลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงและเพิ่มปริมาณการผลิตไอน้ำ ทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 24 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ ในปี 2022 บริษัทฯ จะขยายผลโครงการฯ ซึ่งคาดว่าจะสามารถทำให้บริษัทสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้เพิ่มเติมประมาณ 30 ล้านบาทต่อปี

เงินลงทุน (ล้านบาท) ปี 2021: 5.3
ปี 2022: 3.5*
ลดการใช้พลังงาน (จิกะจูลต่อปี) ปี 2021: 59,506
ปี 2022: 64,103*
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) ปี 2021: 5,665
ปี 2022: 6,018*
ประหยัดค่าใช้จ่าย (ล้านบาทต่อปี) ปี 2021: 24.0
ปี 2022: 30.0*

* ข้อมูลจากการประเมินเบื้องต้น

โครงการพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์พลอยได้และของเสียจากกระบวนการผลิต (By-Product / Waste Upgrading)

บริษัทฯ ศึกษาและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อกำจัดสารปนเปื้อน ทำให้สามารถเพิ่มมูลค่าของของเสียและผลิตภัณฑ์ได้สูงสุดจากกระบวนการผลิตสารโอเลฟินส์ (Olefins) ซึ่งช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศ จากปริมาณของเสียที่ส่งไปกำจัดที่ลดลง และการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์พลอยให้เป็นกลุ่มเคมีภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในหน่วยการผลิตอื่น ๆ ในบริษัทต่อไป

เงินลงทุน (ล้านบาท) 43
(Internal development)
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี) 10,000*
* ข้อมูลจากการประเมินเบื้องต้น (scope 3)
ประหยัดค่าใช้จ่าย (ล้านบาทต่อปี) 30.0*
* ข้อมูลจากการประเมินเบื้องต้น

โครงการที่เกี่ยวกับการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Utilization)

บริษัทฯ ศึกษาการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มต่าง ๆ เช่น Chemical Polymer และ Ingredient เป็นต้น

ประมาณการการลงทุน (ล้านบาท) 10,000
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) 200,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

จากการดำเนินงานผ่านโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่หลากหลายส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสะสมได้ดังนี้

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสะสม 2563 - 2565

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า