บริษัทฯ จัดทำโครงการต่างๆ ที่สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขต 1 และ 2) เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการพลังงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการปรับปรุงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่ออนุรักษ์พลังงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการลงทุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธุรกิจกลุ่ม High Value Business (HVB) และลงทุนในธุรกิจกลุ่ม Bio & Circularity ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการดักจับคาร์บอน

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการลงทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บพลังงานโดยใช้แบตเตอรี่ศักยภาพสูง ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถของเทคโนโลยีพลังงานสะอาด โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัท ESS inc. ซึ่งเป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จในการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ New York Stock Exchange (NYSE) ภายใต้ชื่อย่อ GWH

จากการดำเนินงานผ่านโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่หลากหลายส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสะสมได้ดังนี้

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสะสม 2563 - 2566

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า