โครงการซื้อขายก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ (Raw CO2 Trading Project)

บริษัทฯ ดำเนินโครงการซื้อขายก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ร่วมกับผู้ประกอบการภายนอก โดยการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตไปใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นของโรงงานผลิตโซเดียมคาร์บอเนต เพื่อเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศและสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยก๊าซคาร์บอนดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาจากกระบวนผลิตสามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในโรงงานอื่นได้

โครงการเสริมความรู้ภาคอุตสาหกรรมด้านการกำหนดราคาคาร์บอนและการลงทุนเพื่อการลดก๊าซเรือนกระจก

บริษัทฯ ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนชั้นนำแห่งประเทศไทย จัดฝึกอบรมด้านการกำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กร และการเงินเพื่อความยั่งยืน (Green Finance) ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ผ่านโครงการความร่วมมือไตรภาคี เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อีกทั้งส่งเสริมแนวทางและมอบองค์ความรู้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตที่สะอาด การลดของเสีย และการนำทรัพยากรกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตให้ได้มากที่สุด ตลอดจนเอื้อประโยชน์ระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชน (Application of Industry-Urban Symbiosis and Green Chemistry)

โดยมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดการใช้พลังงาน

ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ภายในระยะเวลาการดำเนิน 5 ปี ตั้งแต่ปี 2563-2568

นอกจากนี้ บริษัทฯ ดำเนินการปรับปรุงเทคโนโลยีกระบวนการผลิตให้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง โดยศึกษาความเป็นไปได้ของการนำก๊าซไฮโดรเจนและคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการกลั่นในการผลิตไปใช้เป็นวัตถุดิบของการผลิตเมทานอล อีกทั้งยังมีแผนที่จะขยายการลงทุนไปยังผลิตภัณฑ์ High Value Specialties ซึ่งมีกระบวนการผลิตที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ อาทิ โพลียูรีเทน จากการดำเนินงานผ่านโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่หลากหลายส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสะสมได้ดังนี้

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสะสม (2555 - 2563)

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า