การสรรหาคณะกรรมการของบริษัทฯ (Board Nomination)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) เป็นผู้พิจารณาและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยกระบวนการสรรหานั้น จะดำเนินการอย่างเป็นระบบและโปร่งใส นอกเหนือจากการพิจารณาคุณสมบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อบังคับที่บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังพิจารณาถึงองค์ประกอบในเรื่องความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สาขาอาชีพ และประสบการณ์ ที่ไม่มีข้อจำกัดหรือการกีดกันทางเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ หรือประวัติภูมิหลังทางวัฒนธรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ

โดยได้จัดทำ Skill Matrix เพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณาในการสรรหากรรมการ รวมทั้งได้เปรียบเทียบข้อมูลกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. หรือพิจารณาจากบัญชีรายชื่อหรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director’s Pool) จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ทั้งนี้ เพื่อให้องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ มีสัดส่วนและความหลากหลายที่เหมาะสม อันจะช่วยตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 15 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 8 ท่าน (ร้อยละ 53 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด) และมีกรรมการบริษัทฯ เพศหญิงจำนวน 2 ท่าน (ร้อยละ 13 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีความเหมาะสมกับขนาดและสภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจน

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

Executive Director : 1 ท่าน

Non-Executive Director : 14 ท่าน

Independent Director : 8 ท่าน


จำแนกตามเพศ


ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

0-3 ปี

12 ท่าน

4-6 ปี

1 ท่าน

7-9 ปี

2 ท่าน

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเฉลี่ย : 3 ปี

องค์ประกอบในเรื่องความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จำแนกตาม Skill Matrix

Skills Matrix

จำนวน (ท่าน)

วิศวกรรม (Engineering) สาขาโยธา/ธรณี อุตสาหการ เครื่องกล เคมี และเทคโนโลยีสารสนเทศ

6

อุตสาหกรรมด้านพลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมีวัสดุ

10

เศรษฐศาสตร์/การเงิน ด้านการเงิน/การธนาคาร การคลัง และตลาดทุน

11

บริหารธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กร ธุรกิจระหว่างประเทศ การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการความเสี่ยง และนวัตกรรม

15

การบัญชี ด้านการบัญชี/การสอบบัญชี และการตรวจสอบภายใน

7

กฎหมาย ด้านกฎหมายแพ่ง/พาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายมหาชน

6

ความมั่นคงระดับประเทศ ด้านการข่าว และการเมือง/การปกครอง

9

ความยั่งยืนในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

12

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

7


รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประวัติการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สาขาอาชีพ และประสบการณ์ที่ตรงตามหมวดหมู่อุตสาหกรรมและประเภทธุรกิจตามมาตรฐาน GICS (GICS Level 1 Sectors Classification) ของคณะกรรมการของบริษัทฯ แสดงในตารางดังต่อไปนี้

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับองค์ประกอบในเรื่องของความเชี่ยวชาญ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการย่อย (Sub-Committee) ทั้งสิ้น 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee) และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Committee) ที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง เพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองการดำเนินงานที่สำคัญเป็นการเฉพาะเรื่องด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี

คณะกรรมการย่อย
อ่านเพิ่มเติม