ประเด็นความยั่งยืน
การกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจและการปฏิบัติตามกฎหมายและ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระดับผลกระทบ
Impact Materiality : สูง
Financial Materiality : สูงมาก
Double Materiality : สูงมาก
ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
นักลงทุน
พนักงาน
ผู้ถือหุ้น
ลูกค้า
คู่ค้าและหุ้นส่วนธุรกิจ
Public Sector/ NGOs
ชุมชน

แนวทางการบริหารจัดการ (Management Approach) GRI 3-3 (2021)

การสรรหาคณะกรรมการของบริษัทฯ (Board Nomination)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) เป็นผู้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยกระบวนการสรรหาและคัดเลือกนั้น จะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ภายใต้หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ นอกเหนือจากการพิจารณาคุณสมบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อบังคับบริษัทฯ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พิจารณาถึงองค์ประกอบในเรื่องความหลากหลายของคณะกรรมการ ได้แก่ สัดส่วนกรรมการอิสระและกรรมการที่เป็นเพศหญิง (ความหลากหลายทางเพศ) ความหลากหลายทางเชื้อชาติ และสัญชาติ รวมถึงความหลากหลายทางทักษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอันสอดคล้องกับกลยุทธ์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ตาม Board Skills Matrix โดยไม่มีข้อจำกัดหรือการกีดกันทางเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว ชาติพันธุ์ หรือศาสนา รวมทั้งได้พิจารณาจากบัญชีรายชื่อหรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director’s Pool) จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือจากการรวบรวมรายชื่อของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อส่งเสริมให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ มีความหลากหลายและเหมาะสม อันจะช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

รายละเอียดของกระบวนการสรรหาคณะกรรมการบริษัทฯ และความหลากหลายของคณะกรรมการ ปรากฎในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ หน้า 17-18 หัวข้อ (9) และหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Composition) และความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Independence Statement)

ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 15 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 14 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีความเหมาะสมกับขนาดและสภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง เพื่อให้กรรมการอิสระสามารถทำงานร่วมกับคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแสดงให้ความได้อย่างอิสระ โดยแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่ออกจากกันอย่างชัดเจน และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน ทั้งนี้ได้จัดทำนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีความแตกต่างและเข้มกว่านิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 ของสำนักงาน ก.ล.ต. และนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของ S&P Global CSA

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Composition)

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร : 1 ท่าน

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร : 14 ท่าน

กรรมการอิสระ : 9 ท่าน

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Independence Statement)

ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 14 คน โดยมีประธานกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและมีความเป็นอิสระ รวมทั้งมีกรรมการอิสระตามนิยามของ S&P Global CSA จำนวน 13 คน และมีกรรมการอิสระตามนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 9 คน

ข้อมูลเปรียบเทียบนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระ

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

0-3 ปี

12 ท่าน

4-6 ปี

3 ท่าน

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเฉลี่ย : 1.5 ปี

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่สอดคล้องกับ อุตสาหกรรมธุรกิจตาม Board Skills Matrix (Board Industry Experience)

กรรมการ ตำแหน่ง ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์
นายปรีดี ดาวฉาย ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
 • Energy Industry
 • Economics
 • Business Management
 • Enterprise Risk Management
 • Accounting
 • Laws
 • Security
 • Sustainability
 • Information Technology
 • Cybersecurity
อ่านเพิ่มเติม
นายธันวา เลาหศิริวงศ์ กรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) และประธานกรรมการตรวจสอบ
 • Energy Industry
 • Materials Industry
 • Economics
 • Business Management
 • Enterprise Risk Management
 • Accounting
 • Laws
 • Security
 • Sustainability
 • Information Technology
 • Cybersecurity
อ่านเพิ่มเติม
นายปกรณ์ นิลประพันธ์ กรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
 • Materials Industry
 • Economics
 • Business Management
 • Enterprise Risk Management
 • Laws
 • Security
อ่านเพิ่มเติม
พลโท นิมิตต์ สุวรรณรัตน์ กรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการตรวจสอบ
 • Energy Industry
 • Business Management
 • Enterprise Risk Management
 • Security
 • Sustainability
 • Information Technology
 • Cybersecurity
อ่านเพิ่มเติม
นายกฤษฎา บุญราช กรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • Materials Industry
 • Economics
 • Business Management
 • Enterprise Risk Management
 • Laws
 • Security
อ่านเพิ่มเติม
นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ กรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • Energy Industry
 • Materials Industry
 • Business Management
 • Enterprise Risk Management
 • Laws
 • Security
 • Sustainability
อ่านเพิ่มเติม
นายสุรชัย อจลบุญ กรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • Materials Industry
 • Economics
 • Business Management
 • Enterprise Risk Management
 • Laws
 • Security
 • Sustainability
อ่านเพิ่มเติม
นายวิม รุ่งวัฒนจินดา กรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • Business Management
 • Enterprise Risk Management
 • Laws
 • Security
 • Sustainability
 • Information Technology
 • Cybersecurity
อ่านเพิ่มเติม
นายพชร อนันตศิลป์ กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • Energy Industry
 • Economics
 • Business Management
 • Enterprise Risk Management
 • Accounting
 • Laws
 • Security
 • Sustainability
อ่านเพิ่มเติม
พันตำรวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ กรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • Business Management
 • Enterprise Risk Management
 • Accounting
 • Laws
 • Security
 • Sustainability
 • Information Technology
อ่านเพิ่มเติม
นายเพทาย หมุดธรรม กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) และกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • Energy Industry
 • Materials Industry
 • Economics
 • Business Management
 • Enterprise Risk Management
 • Security
 • Sustainability
อ่านเพิ่มเติม
นายนพดล ปิ่นสุภา กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) และกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • Energy & Materials Industry
 • Economics
 • Business Management
 • Enterprise Risk Management
 • Accounting
 • Law
 • Security
 • Sustainability
 • Information Technology
 • Cybersecurity
อ่านเพิ่มเติม
นายเชิดชัย บุญชูช่วย กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) และกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • Engineering
 • Energy & Materials Industry
 • Business Management
 • Enterprise Risk Management
อ่านเพิ่มเติม
นายคงกระพัน อินทรแจ้ง กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
 • Engineering
 • Energy & Materials Industry
 • Economics
 • Business Management
 • Enterprise Risk Management
 • Security
 • Sustainability
 • Information Technology
อ่านเพิ่มเติม
นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) / เลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • Engineering
 • Energy & Materials Industry
 • Economics
 • Business Management
 • Enterprise Risk Management
 • Sustainability
อ่านเพิ่มเติม

Board Skills Matrix

จำนวน (ท่าน)

วิศวกรรมสาขาอุตสาหการ เครื่องกล และเคมี

3

พลังงานและปิโตรเลียม

11

อุตสาหกรรมวัสดุ (Materials Industry) ในด้านปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ วัสดุก่อสร้าง การออกแบบและบรรจุภัณฑ์ โลหะและเหมืองแร่ รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากป่าและกระดาษ

10

เศรษฐศาสตร์/การเงินในด้านการเงิน/การธนาคาร การคลัง ตลาดเงินและตลาดทุน

10

บริหารธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กร ธุรกิจระหว่างประเทศ การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการความเสี่ยง และนวัตกรรม

15

การบัญชีในด้านการบัญชี/การสอบบัญชี และการตรวจสอบภายใน

5

กฎหมาย ด้านกฎหมายแพ่ง/พาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายมหาชน กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายระหว่างประเทศ และการค้าระหว่างประเทศ

12

ความมั่นคงระดับประเทศ ด้านการข่าว การเมืองและการปกครอง การเมืองระหว่างประเทศ

14

ความยั่งยืนในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

12

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

7


คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิศวกรรม พลังงาน ปิโตรเลียม อุตสาหกรรมวัสดุ (ปิโตรเคมี) เศรษฐศาสตร์และการเงิน การบริหารจัดการธุรกิจและการบริหารความเสี่ยง การบัญชี กฎหมาย ความมั่นคง ความยั่งยืน เทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 64.3 ของจำนวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด) ซึ่งมีประสบการณ์เชิงปฏิบัติและประวัติการศึกษาที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจของ Global Industry Classification Standard (GICS) ในหมวดอุตสาหกรรม Materials Industry (ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2567)

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประวัติการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ตรงตามหมวดหมู่อุตสาหกรรมธุรกิจ Materials Industry ตามมาตรฐาน GICS สามารถดูได้ที่นี่

รายละเอียดข้อมูลประสบการณ์ในอุตสาหกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง (Sub-Committee) ทั้งสิ้น 4 คณะ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Corporate Governance and Sustainability Committee) และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง เพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองการดำเนินงานที่สำคัญเป็นการเฉพาะเรื่องด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
อ่านเพิ่มเติม