การสรรหาคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Nomination) และความหลากหลายของคณะกรรมการ (Board Diversity Policy)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) เป็นผู้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอชื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยกระบวนการสรรหาและคัดเลือกนั้น จะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ภายใต้หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ นอกเหนือจากการพิจารณาคุณสมบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อบังคับบริษัทฯ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พิจารณาถึงองค์ประกอบในเรื่องความหลากหลายของคณะกรรมการ (Board Diversity Policy) ได้แก่ สัดส่วนกรรมการอิสระและกรรมการที่เป็นเพศหญิง (ความหลากหลายทางเพศ) ความหลากหลายทางเชื้อชาติและสัญชาติ รวมถึงความหลากหลายทางทักษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอันสอดคล้องกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (Materials Industry) ตาม Board Skills Matrix โดยไม่มีข้อจำกัดหรือการกีดกันทางเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว ชาติพันธุ์ หรือศาสนา รวมทั้งได้พิจารณาจากบัญชีรายชื่อหรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director’s Pool) จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อส่งเสริมให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ มีความหลากหลายและเหมาะสม อันจะช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

รายละเอียดของกระบวนการสรรหาคณะกรรมการบริษัทฯ และความหลากหลายของคณะกรรมการ ปรากฎในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ หน้า 17-18 หัวข้อ (9)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Composition) และความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Independence Statement)

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 15 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 14 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน โดยมีกรรมการบริษัทฯ เพศหญิงจำนวน 2 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 13 ของจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีความเหมาะสมกับขนาดและสภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง เพื่อให้กรรมการอิสระสามารถทำงานร่วมกับคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแสดงให้ความได้อย่างอิสระ โดยได้จัดทำนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีความแตกต่างและเข้มกว่านิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 ของสำนักงาน ก.ล.ต. และเกณฑ์การประเมินของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI)

นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของ GC

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Composition)

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร : 1 ท่าน

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร : 14 ท่าน

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Independence Statement)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 14 คน โดยมีกรรมการอิสระตามนิยามของ S&P Global CSA จำนวน 14 คน และมีกรรมการอิสระตามนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของ บริษัทฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 9 คน

ข้อมูลเปรียบเทียบนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระ

จำแนกตามเพศ


ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

0-3 ปี

9 ท่าน

4-6 ปี

4 ท่าน

7-9 ปี

2 ท่าน

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเฉลี่ย : 3 ปี

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่สอดคล้องกับ อุตสาหกรรมธุรกิจตาม Board Skills Matrix (Board Industry Experience & Expertise)

Board Skills Matrix

จำนวน (ท่าน)

วิศวกรรมสาขาอุตสาหการ เครื่องกล และเคมี

3

พลังงานและปิโตรเลียม

8

อุตสาหกรรมวัสดุ (Materials Industry) ในด้านปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ วัสดุก่อสร้าง การออกแบบและบรรจุภัณฑ์ โลหะและเหมืองแร่ รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากป่าและกระดาษ

9

เศรษฐศาสตร์/การเงินในด้านการเงิน/การธนาคาร การคลัง และตลาดทุน

10

บริหารธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กร ธุรกิจระหว่างประเทศ การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการความเสี่ยง และนวัตกรรม

14

การบัญชีในด้านการบัญชี/การสอบบัญชี และการตรวจสอบภายใน

6

กฎหมายในด้านกฎหมายแพ่ง/พาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายมหาชน

8

ความมั่นคงระดับประเทศในด้านการข่าว และการเมือง/การปกครอง

9

ความยั่งยืนในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

11

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

5


*ไม่นับรวมตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) จำนวน 1 คน เนื่องจากเกณฑ์การประเมินดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) หัวข้อ Board Industry Experience จะพิจารณาเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ควรมีประสบการณ์เชิงปฏิบัติในด้านการบริหารจัดการ วิชาการ การให้คำปรึกษาหรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมวัสดุ (Materials Industry)

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิศวกรรม พลังงาน ปิโตรเลียม อุตสาหกรรมวัสดุ (ปิโตรเคมี) เศรษฐศาสตร์และการเงิน การบริหารจัดการธุรกิจและการบริหารความเสี่ยง การบัญชี กฎหมาย ความมั่นคง ความยั่งยืน เทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 64 ของจำนวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด) ซึ่งมีประสบการณ์เชิงปฏิบัติและประวัติการศึกษาที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจของ Global Industry Classification Standard (GICS) ในหมวดอุตสาหกรรม Materials Industry (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประวัติการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ตรงตามหมวดหมู่อุตสาหกรรมธุรกิจ Materials Industry ตามมาตรฐาน GICS สามารถดูได้ที่นี่

รายละเอียดข้อมูลประสบการณ์ในอุตสาหกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการย่อย (Sub-Committee) ทั้งสิ้น 4 คณะ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Corporate Governance and Sustainability Committee) และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง เพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองการดำเนินงานที่สำคัญเป็นการเฉพาะเรื่องด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี

คณะกรรมการย่อย
อ่านเพิ่มเติม