ประเด็นความยั่งยืน
การกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจและการปฏิบัติตามกฎหมายและ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระดับผลกระทบ
สูงมาก
ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
นักลงทุน
พนักงาน
ผู้ถือหุ้น

แนวทางการบริหารจัดการ (Management Approach) GRI 3-3 (2021)

การสรรหาคณะกรรมการของบริษัทฯ (Board Nomination)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) เป็นผู้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยกระบวนการสรรหาและคัดเลือกนั้น จะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ภายใต้หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ นอกเหนือจากการพิจารณาคุณสมบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อบังคับบริษัทฯ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พิจารณาถึงองค์ประกอบในเรื่องความหลากหลายของคณะกรรมการ ได้แก่ สัดส่วนกรรมการอิสระและกรรมการที่เป็นเพศหญิง (ความหลากหลายทางเพศ) ความหลากหลายทางเชื้อชาติ และสัญชาติ รวมถึงความหลากหลายทางทักษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอันสอดคล้องกับกลยุทธ์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ตาม Board Skills Matrix โดยไม่มีข้อจำกัดหรือการกีดกันทางเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว ชาติพันธุ์ หรือศาสนา รวมทั้งได้พิจารณาจากบัญชีรายชื่อหรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director’s Pool) จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือจากการรวบรวมรายชื่อของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อส่งเสริมให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ มีความหลากหลายและเหมาะสม อันจะช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

รายละเอียดของกระบวนการสรรหาคณะกรรมการบริษัทฯ และความหลากหลายของคณะกรรมการ ปรากฎในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ หน้า 17-18 หัวข้อ (9) และหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Composition) และความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Independence Statement)

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 15 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 14 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน โดยมีกรรมการบริษัทฯ เพศหญิงจำนวน 1 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 6.67 ของจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีความเหมาะสมกับขนาดและสภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง เพื่อให้กรรมการอิสระสามารถทำงานร่วมกับคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแสดงให้ความได้อย่างอิสระ โดยแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่ออกจากกันอย่างชัดเจน และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน ทั้งนี้ได้จัดทำนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีความแตกต่างและเข้มกว่านิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 ของสำนักงาน ก.ล.ต. และนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของ S&P Global CSA

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Composition)

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร : 1 ท่าน

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร : 14 ท่าน

กรรมการอิสระ : 9 ท่าน

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Independence Statement)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 14 คน โดยมีประธานกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและมีความเป็นอิสระ รวมทั้งมีกรรมการอิสระตามนิยามของ S&P Global CSA จำนวน 14 คน และมีกรรมการอิสระตามนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 9 คน

ข้อมูลเปรียบเทียบนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระ

จำแนกตามเพศ


ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

0-3 ปี

10 ท่าน

4-6 ปี

4 ท่าน

7-9 ปี

1 ท่าน

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเฉลี่ย : 2.67 ปี

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่สอดคล้องกับ อุตสาหกรรมธุรกิจตาม Board Skills Matrix (Board Industry Experience)

กรรมการ ตำแหน่ง ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์
นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 • ธุรกิจด้านพลังงานและปิโตรเคมี
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การบริหารความเสี่ยงองค์กร
อ่านเพิ่มเติม
นายปกรณ์ นิลประพันธ์ กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเคมีและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
 • กฎหมายแนวปฏิบัติทางการค้า
 • การบริหารความเสี่ยงองค์กร
อ่านเพิ่มเติม
นายกฤษฎา บุญราช กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 • อุตสาหกรรมการเกษตรและสารเคมีทางการเกษตร
 • นโยบายด้านการเกษตร ป่าไม้ ทรัพยากรน้ำ และการชลประทาน
 • การบริหารความเสี่ยงองค์กร
อ่านเพิ่มเติม
นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 • ธุรกิจด้านพลังงาน
 • ทรัพยากรน้ำและชลประทาน อุตสาหกรรมเกษตรและสหกรณ์
 • การกำกับดูแลกิจการ
 • การบริหารความเสี่ยงองค์กร
อ่านเพิ่มเติม
พลโท นิมิตต์ สุวรรณรัฐ กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 • ธุรกิจด้านพลังงานและปิโตรเลียม
 • การบริหารความเสี่ยงองค์กร
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ และความปลอดภัยในด้านไซเบอร์
อ่านเพิ่มเติม
นายสุรชัย อจลบุญ กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 • อุตสาหกรรมด้านวัสดุ และทรัพยากรป่าไม้
 • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • การกำกับดูแลกิจการ
 • การบริหารความเสี่ยงองค์กร
อ่านเพิ่มเติม
นายพชร อนันตศิลป์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 • ธุรกิจด้านพลังงานและปิโตรเลียม
 • การกำกับดูแลกิจการ
 • กฎหมายที่เกี่ยวกับศุลกากร
อ่านเพิ่มเติม
นายนพดล ปิ่นสุภา กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 • ธุรกิจด้านพลังงานและปิโตรเคมี
 • ปิโตรเลียม
 • การบริหารความเสี่ยงองค์กร
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ และความปลอดภัยในด้านไซเบอร์
อ่านเพิ่มเติม
นายเชิดชัย บุญชูช่วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 • วิศวกรรมเคมี ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ก๊าซธรรมชาติ พลังงาน
 • การบริหารความเสี่ยงองค์กร
อ่านเพิ่มเติม
นายคงกระพัน อินทรแจ้ง กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
 • ธุรกิจด้านพลังงานและปิโตรเคมี
 • อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 • การพัฒนาอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบในด้าน ESG
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภัยทางไซเบอร์
 • การบริหารความเสี่ยงองค์กร
อ่านเพิ่มเติม

Board Skills Matrix

จำนวน (ท่าน)

วิศวกรรมสาขาอุตสาหการ เครื่องกล และเคมี

4

พลังงานและปิโตรเลียม

11

อุตสาหกรรมวัสดุ (Materials Industry) ในด้านปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ วัสดุก่อสร้าง การออกแบบและบรรจุภัณฑ์ โลหะและเหมืองแร่ รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากป่าและกระดาษ

11

เศรษฐศาสตร์/การเงินในด้านการเงิน/การธนาคาร การคลัง และตลาดเงิน/ตลาดทุน

10

บริหารธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กร ธุรกิจระหว่างประเทศ การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการความเสี่ยง และนวัตกรรม

15

การบัญชีในด้านการบัญชี/การสอบบัญชี และการตรวจสอบภายใน

6

กฎหมาย ด้านกฎหมายแพ่ง/พาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายมหาชน กฎหมายสิ่งแวดล้อม และกฎหมายระหว่างประเทศ / การค้าระหว่างประเทศ

7

ความมั่นคงในด้านการข่าว การเมือง/การปกครอง และการเมืองระหว่างประเทศ

12

ความยั่งยืนในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

12

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

5


คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิศวกรรม พลังงาน ปิโตรเลียม อุตสาหกรรมวัสดุ (ปิโตรเคมี) เศรษฐศาสตร์และการเงิน การบริหารจัดการธุรกิจและการบริหารความเสี่ยง การบัญชี กฎหมาย ความมั่นคง ความยั่งยืน เทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 71 ของจำนวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด) ซึ่งมีประสบการณ์เชิงปฏิบัติและประวัติการศึกษาที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจของ Global Industry Classification Standard (GICS) ในหมวดอุตสาหกรรม Materials Industry (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566)

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประวัติการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ตรงตามหมวดหมู่อุตสาหกรรมธุรกิจ Materials Industry ตามมาตรฐาน GICS สามารถดูได้ที่นี่

รายละเอียดข้อมูลประสบการณ์ในอุตสาหกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง (Sub-Committee) ทั้งสิ้น 4 คณะ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Corporate Governance and Sustainability Committee) และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง เพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองการดำเนินงานที่สำคัญเป็นการเฉพาะเรื่องด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
อ่านเพิ่มเติม