นโยบายภาษีของบริษัทฯ ประกอบด้วยจรรยาบรรณด้านภาษี การบริหารความเสี่ยงด้านภาษี และความโปร่งใสทางภาษี นโยบายภาษีได้รับการอนุมัติโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ซึ่งเป็นตัวแทนของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการอนุมัตินโยบายภาษีโดยคณะกรรมการบริษัท CEO อนุมัติแล้ว