นโยบายภาษีของบริษัทฯ ประกอบด้วยจรรยาบรรณทางภาษีอากร การบริหารความเสี่ยงทางภาษีอากร และความโปร่งใสทางภาษีอากร นโยบายภาษีได้รับการอนุมัติโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ซึ่งเป็นตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว