การดำเนินโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล และส่งเสริมการท่องเที่ยวปี 2556-2566

ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล และส่งเสริมการท่องเที่ยว

กิจกรรมภายใต้แผนประชาสัมพันธ์ฟื้นฟูภาพลักษณ์ ด้านการท่องเที่ยวเกาะเสม็ด และ จ.ระยอง

การดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มประมง ปี 2556-2566

ตลอดแนวชายฝั่ง 120 กิโลเมตร ในพื้นที่ อำเภอแกลง อำเภอเมือง อำเภอบ้านฉาง ร่วมกับ ประมงจังหวัดระยอง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 และ กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านจังหวัดระยอง

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ จีซี (GC) ให้ความสำคัญต่อ สิทธิมนุษยนชน การพัฒนาอาชีพประมง และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลจังหวัดระยอง มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ร่วมมือกับ ประมงจังหวัดระยอง และกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านจังหวัดระยองในพื้นที่รอบรั้วโรงงานของ GC ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชมรมประมงเรือเล็กพื้นบ้าน อ.เมือง และ อ.บ้านฉางสามัคคี จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายหาด ได้แก่ ซั้งเชือก ซั้งกอ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ธนาคารปูม้า ธนาคารปูดำ และเก็บขยะชายหาด เป็นต้น

และตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา GC ได้ขยายผลการดำเนินงาน ภายใต้โครงการ “พัฒนาอาชีพกลุ่มประมง” ร่วมกับ กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านใน จังหวัดระยอง ที่อยู่ตลอดแนวชายฝั่งทะเลจังหวัดระยอง ระยะทาง 120 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่และกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านใน 3 เขตอำเภอ ได้แก่ อ. เมือง อ.แกลง และ อ.บ้านฉาง ซึ่งมีกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านในจังหวัดระยองจำนวน 35 กลุ่ม จากทั้งหมด 56 กลุ่ม ร่วมทำโครงการต่างๆ จำนวน 12 โครงการ ประกอบด้วย โครงการซั้งเชือก ซั้งกอ โครงการธนาคารปูไข่นอกกระดอง โครงการธนาคารปูดำ โครงการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ โครงการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น โครงการปลูกป่าชายเลน โครงการธนาคารน้ำมันเครื่องมือสอง โครงการศูนย์เรียนรู้พัฒนาอาชีพประมง โครงการอุปกรณ์ซ่อมเครื่องมือและเรือประมง โครงการหอยกระโดด ธนาคารสัตว์น้ำ (ปลา, หมึก) และโครงการแปรรูปสัตว์น้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ก่อให้เกิดความสมบูรณ์ในเขตทะเลชายฝั่งจังหวัดระยอง นำมาซึ่งการเพิ่มขึ้นของพันธุ์สัตว์ทะเล และรายได้ที่เพิ่มขึ้นของชาวประมง

ด้านอาชีพ

การดำเนินโครงการด้านการศึกษาให้กับ หมู่ 4 บ้านเกาะเสม็ด และบ้านเพ ปี 2556-2566

ด้านการศึกษา