การดำเนินโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล และส่งเสริมการท่องเที่ยวปี 2556-2566

ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล และส่งเสริมการท่องเที่ยว

บริษัทฯ มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ฟื้นฟูภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวเกาะเสม็ด และ จ.ระยอง หลังเหตุน้ำมันรั่ว เมื่อปลายปี 2556 ต่อเนื่องเรื่อยมา ใน 2 หัวข้อ ดังนี้ 1) การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ และ กิจกรรมร่วมกับสื่อมวลชน 2) กิจกรรมพิเศษ เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะเสม็ด โดยร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น และชุมชน ทำให้นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่น สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยว และชาวบ้านในพื้นที่

โดยในปี 2566 บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะเสม็ด และ จ.ระยอง ทั้งหมด 12 โครงการ ร่วมกับ 57 กลุ่มประมงที่อยู่ตลอดแนวชายฝั่งจังหวัดระยอง 120 กิโลเมตร อาทิ โครงการธนาคารปูไข่นอกกระดอง โครงการธนาคารหอยกระโดด ธนาคารหอยหวาน โครงการแปรรูปสัตว์ทะเล โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการศูนย์การเรียนรู้พัฒนาอาชีพประมง โครงการปลูกป่าชายเลน โครงการซั้งเชือก ซั้งกอ เป็นต้น

กิจกรรมภายใต้แผนประชาสัมพันธ์ฟื้นฟูภาพลักษณ์ ด้านการท่องเที่ยวเกาะเสม็ด และ จ.ระยอง