เรามุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในจังหวัดระยอง ทั้งด้านสุขอนามัย และการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน เพื่อให้ชุมชนและโรงงานอยู่ร่วมกันเหมือนครอบครัว พึ่งพา ดูแล และเติบโตไปพร้อมๆ กันอย่างยั่งยืน