บริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ (Sustainable Development Committee: SDC) โดยมีหน้าที่กำหนดกลยุทธ์และทิศทางของการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการพลังงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลงทุนเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพกระบวนการผลิต และการใช้พลังงานทดแทน รวมไปถึงการกำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กร (Internal Carbon Price) ตลอดจนรับผิดชอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการพิจารณาเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กร และแนวทางการร่วมมือกับชุมชนและผู้บริโภคตลอดห่วงโซ่อุปทาน

ทั้งนี้ คณะกรรมการ SDC ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่สนับสนุน โดยรายงานตรงกับคณะกรรมการขับเคลื่อนความยั่งยืน (Sustainability Steering Committee: SSC) ที่ประกอบไปด้วยคณะกรรมการกำกับนโยบายความยั่งยืน ซึ่งมีหน้าที่บริหารในระดับนโยบาย สมาชิกประกอบไปด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO) เป็นประธานกรรมการ และมีผู้จัดการใหญ่ (PSD) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ (COE) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น (SEVP-U) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย (SEVP-D) และผู้บริหารระดับสูงสุดที่อยู่ในคณะจัดการ (Management Committee) เป็นกรรมการ

Sustainability Steering Committee Structure (SSC)