บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลและการบริหารจัดการการดำเนินงานด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Decarbonization) ครอบคลุมตั้งแต่ระดับกรรมการบริษัทฯ จนถึงระดับปฎิบัติการ เพื่อให้การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นไปอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ ตามเป้าหมาย Net Zero โดยบริษัทฯ กำหนดให้คณะบริหาร Management Committee (MC) ทำหน้าที่ กำหนดและทบทวนนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน และเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ความยั่งยืนของบริษัทฯ ที่ครอบคลุมการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการบริหารจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียน ตลอดจนสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Committee: SDC) ซึ่งมีหน้าที่กำหนดกลยุทธ์และทิศทางของการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะสรุปผลการดำเนินงานและนำเสนอต่อคณะกรรมการกำกับนโยบายความยั่งยืน ทุก 2 เดือน