SET Sustainability Awards of Honor

GC ได้รับรางวัล SET Sustainability Award of Honor ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อยกย่องบริษัทที่โดดเด่นทั้งศักยภาพและคุณภาพ โดยสะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนได้อย่างครบถ้วน และโปร่งใส

Thailand Sustainability Investment (THSI)

GC ได้รับการจัดให้ติดอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 (ปี 2558-2563) สะท้อนการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดทำรายชื่อหุ้นยั่งยืน ซึ่งเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG)

LCSi

GC ได้รับรางวัลโครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (LCSi) ในระดับโดดเด่น จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดยได้รับการประเมินในระดับสูงสุดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 รางวัลดังกล่าวเป็นการเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการและองค์กรที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว

GC Group ได้รับ 18 รางวัล อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) โดย GC ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับสูงสุด ระดับ 5 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ตั้งแต่ปี 2559 ถือเป็นรางวัลในการสร้างขวัญและกำลังใจแก่สถานประกอบการ จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน

CSR-DIW Continuous Award

GC Group 17 โรงงาน ได้รับรางวัล โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563 ประเภท CSR-DIW Continuous Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13

CSR-DIW คือโครงการส่งเสริมสถานประกอบการรวมพลังสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works: CSR-DIW) กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

Thailand Corporate Excellence

GC ได้รับรางวัล Distinguished award ด้าน Sustainable development excellence จัดโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มศักยภาพและช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับองค์กรและในระดับประเทศ

รางวัลจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย

GC ได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย โดยเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กร เพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูองค์กรที่ประกอบธุรกิจด้วยความมีจรรยาบรรณ มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความซื่อสัตย์สุจริต และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งจะนำไปสู่การประกอบธุรกิจที่ยั่งยืน

รางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

กลุ่มบริษัทฯ GC ได้รับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประเภทธงขาวดาวทอง ซึ่งสะท้อนถึงการรักษามาตรฐานในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่อยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับดีเยี่ยมต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 5 ปี

โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจัดขึ้นโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอบให้แก่องค์กรที่มีการรักษามาตรฐานการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย และด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับดีเยี่ยม