เรามุ่งมั่นรักษาสิ่งแวดล้อม และคืนความสมบูรณ์ให้ระบบนิเวศ โดย นำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมทั้งสร้างความร่วมมือในระดับประเทศ ในการบริหารจัดการขยะพลาสติกครอบคลุมทั้งบนบก และในทะเล อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ช่วยลดปริมาณขยะสะสม และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) สร้างโลกใบนี้ให้สวยงาม ยั่งยืนตลอดไป