ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนสำคัญในการพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงให้ ความสำคัญ และได้ทบทวนรูปแบบการจัดกิจกรรมและช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้เข้ามามีส่วนร่วมและเสนอข้อคิดเห็นได้อย่าง โปร่งใสและเหมาะสม