บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักดีว่าความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนสำคัญที่ช่วยพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทฯให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ ได้ทบทวนรูปแบบการจัดกิจกรรมและ ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้เข้ามามีส่วนร่วมและเสนอข้อคิดเห็นได้อย่างโปร่งใสและเหมาะสม