เป้าหมาย

เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(ขอบเขต 1 และ 2) ลงร้อยละ

จากการดำเนินธุรกิจตามปกติภายในปี 2573

เป้าหมายการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ต่อหน่วยการผลิต(ขอบเขต 1 และ 2) ลงร้อยละ

ตามฐานวิทยาศาสตร์ (Science Based Targets initiative)
ภายในปี 2593 เมื่อเทียบกับปีฐาน (ปี 2555)

ความท้าทายและโอกาสทางธุรกิจ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกันถ้วนหน้า นอกจากนี้ กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่ภาครัฐได้กำหนดให้แต่ละภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามข้อตกลงจากการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 21 (COP21) อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

เช่น ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นในอนาคต หรือผลกระทบด้านกายภาพ (น้ำท่วมหรือภัยแล้ง) เป็นต้น อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังอาจส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต้องการผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น หรืออาจนำมาใช้เป็นเครื่องมือกีดกันทางการค้าในอนาคต

กลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษัทฯ กำหนดกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการพลังงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) โดยมีแผนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลงทุนในเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และการใช้พลังงานทดแทน รวมถึงการกำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กร (Internal Carbon Price)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคำนึงถึงเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กร และแนวทางการร่วมมือกับชุมชนและผู้บริโภคตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อมุ่งไปสู่การแสดงความรับผิดชอบต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPI) ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และสนับสนุนความตั้งใจในการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของนานาชาติทั่วโลก ซึ่งเป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของบริษัทฯ มีความสอดคล้องกับเป้าหมายในระดับประเทศและระดับโลก เช่น เป้าหมายการมีส่วนร่วมการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย (NDCs) เป้าหมายความตกลงปารีส (Paris Agreement) จากการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 (COP21) และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 7 และเป้าหมายที่ 13 ขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) ตลอดจนโครงการเปิดเผยข้อมูลคาร์บอน หรือ CDP

เป้าหมายที่ 7 คือ พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ (UN SDG 7: Affordable and Clean Energy)

เป้าหมายที่ 13 คือ การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UN SDG 13: Climate Action)

ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงความสำคัญกับปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบวงกว้างต่อบริษัทฯ และ/หรืออุตสาหกรรมในช่วงระยะเวลา 3-5 ปีข้างหน้า จากระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤตให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ภายใต้กลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของบริษัทฯ

การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทฯ ได้จัดทำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร โดยอ้างอิงวิธีคำนวณตามมาตรฐาน ISO 14064-1:2006, the Greenhouse Gas Protocol, American Petroleum Institute (API 2009), Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2006 และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัทฯ และรายงานผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงดำเนินการเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ขอบเขต 3) ตามแนวทางการประเมิน Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emission ของ GHG Protocol เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่อุปทาน จำนวนทั้งสิ้น 12 กิจกรรม จาก 9 หัวข้อ เพื่อให้การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่อุปทานมีประสิทธิภาพ ได้แก่

กิจกรรม

1.

การซื้อสินค้าและบริการ เช่น การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การใช้น้ำ เป็นต้น

2.

สินค้าทุน เช่น โรงงาน เครื่องมือ เครื่องจักร เป็นต้น

3.

การขนส่งและการกระจายสินค้าของธุรกิจต้นน้ำ เช่น การขนส่งวัตถุดิบหลักทางท่อ การซื้อไฟฟ้าผ่านระบบสายส่ง เป็นต้น

4.

การจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ เช่น การฝังกลบ การเผาทำลาย การบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น

5.

การเดินทางเพื่อธุรกิจ เช่น การเดินทางด้วยเครื่องบินของพนักงาน เป็นต้น

6.

การขนส่งและการกระจายสินค้าของธุรกิจปลายน้ำ เช่น การขนส่งเม็ดพลาสติก เป็นต้น

7.

กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ เช่น การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จากเม็ดพลาสติก เป็นต้น

8.

การใช้งานผลิตภัณฑ์ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานและไบโอดีเซล(B100) เป็นต้น

9.

การจัดการซากของผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการจัดการก๊าซเรือนกระจก ทั้งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง ทางอ้อม และทางอ้อมอื่น ๆ ตามมาตรฐาน ISO 14064-1 โดยผู้ตรวจสอบภายนอก

GC Greenhouse Gas Report 2020
ดาวน์โหลด
Assurance Statement Related to GHG Report 2020 Prepared for GC
ดาวน์โหลด

จากการดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิต ได้ดังนี้

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขตที่ 1 และ 2)

ผลการประเมิน
  2560 2561 2562 2563
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)
8.4 8.01 8.26 7.88

หมายเหตุ:

1.) มีการทบทวนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขยายธุรกิจ

เป้าหมายปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปี 2563

(ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อตันการผลิต (ขอบเขตที่ 1 และ 2)

ผลการดำเนินงาน
  2560 2561 2562 2563
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตันการผลิต)
332 317 334 328

เป้าหมายปริมาณการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกต่อตันผลิตภัณฑ์ปี 2563

(กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตันการผลิต)