การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment)

บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการศึกษาการจัดการวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Management: LCM) อันประกอบด้วย 3 โครงการย่อย ได้แก่

  • การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Design) เป็นแนวทางที่ใช้ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการที่รวมแนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเข้าไปในขั้นตอนการออกแบบ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและตอบสนองความต้องการของลูกค้า
  • การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมหลากหลายด้าน โดยพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เช่น ภาวะโลกร้อน การลดลงของทรัพยากร เป็นต้น
  • การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์ (Product Eco-Efficiency) เป็นการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Cost: LCC) และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) เพื่อนำไปสู่การจัดการที่ยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า

การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

บริษัทฯ จัดทำแนวทางการออกแบบและหลักเกณฑ์การประเมินการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจโดยอ้างอิงมาตรฐาน ISO 14062 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ และการประเมินคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ครอบคลุมตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ซึ่งบริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ผ่านการลดการใช้วัตถุดิบ การลดการใช้พลังงาน การใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ การใช้พลังงานหมุนเวียน และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้นำเกณฑ์การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Design Criteria) มาใช้ในการประเมินผลิตภัณฑ์ ซึ่งในปี 2563 มีผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น 21 ผลิตภัณฑ์ อาทิ Bioplastic Thermoforming Grade, Better Mold Release Bio Compound Injection Grade และ Bio-Compound High Heat Injection Grade ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนต่อยอดในการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจให้ครบทุกกลุ่มธุรกิจในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทฯ ประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐาน ISO 14040 และ ISO 14044 ครบทุกผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งขอบเขตของการประเมินวัฏจักรชีวิตครอบคลุมตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่ง การใช้งานผลิตภัณฑ์ และการจัดการซากผลิตภัณฑ์ หรือ Cradle-to-Gate คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเกรดผลิตภัณฑ์ อีกทั้ง บริษัทฯ ยังทำการศึกษาการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ครอบคลุมขอบเขตดังกล่าว

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการวัฏจักรชีวิตแบบ Cradle-to Grave ในปี 2560

แกลอนสำหรับบรรจุน้ำหล่อลื่น

ถุงซิปล็อคสำหรับบรรจุอาหาร

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ขยายผลการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) โดยจัดทำโครงการนำร่องศึกษาประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) เกรด HD6200B ในกลุ่มธุรกิจโพลิเมอร์ เพื่อประเมินความสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) และการประเมินต้นทุนของผลิตภัณฑ์ (LCC) ซึ่งผลการประเมิน พบว่า ผลิตภัณฑ์ HDPE เกรด HD6200B มีประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจอยู่ที่ 3,875 บาท ต่อ 1 หน่วยผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

HDPE grade HD6200B

Life Cycle Cost (LCC) and Life Cycle Assessment (LCA)

Product Eco-Efficiency


Product Eco-Efficiency is

Baht per 1 point of environment impact

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products :CFP) จำนวน 126 เกรดผลิตภัณฑ์ และเครื่องหมายลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ หรือฉลากลดโลกร้อน (Carbon Footprint Reduction :CFR) จำนวน 87 เกรดผลิตภัณฑ์ จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. อีกทั้งยังได้รับการรับรองเครื่องหมาย Water Footprint of Product จำนวน 85 เกรดผลิตภัณฑ์จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบริษัทฯ ซึ่งเป็นการประเมินการใช้น้ำตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐาน ISO 14046

จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตปริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
(เกรดผลิตภัณฑ์)

ผลการดำเนินงาน

จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรรับรองฉลากลดโลกร้อน
(เกรดผลิตภัณฑ์)

ผลการดำเนินงาน

จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรรับรองเครื่องหมาย PTT GREEN FOR LIFE
(เกรดผลิตภัณฑ์)

ผลการดำเนินงาน

Water Footprint of Product (WFP)
(เกรดผลิตภัณฑ์)

ผลการดำเนินงาน