บริษัทฯ พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยใช้แนวทางการประเมินการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-design) ควบคู่ไปกับการประเมินวัฏจักรชีวิต(Life Cycle Assessment) ผสานกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีสมรรถนะสูง ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพ และผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มซึ่งผลิตจากวัตถุดิบที่แปรรูปมาจากพลาสติกที่ใช้แล้ว โดยในปี 2564 ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นได้แก่