บริษัทฯ มุ่งขยายธุรกิจผลิตภัณฑ์ที่เพื่อความยั่งยืน แบ่งเป็น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมรรถนะสูง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสุขภาพของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และการแปรรูปขยะพลาสติกให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่มีคุณภาพและมูลค่าสูงขึ้น

ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์สมรรถนะสูง ได้แก่

ผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ

บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่ง การใช้งาน และการจัดการหลังการใช้งาน ทั้งนี้ บริษัทฯ แบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนช่วยให้ลูกค้าและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้

ประเภท กลุ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ (Low Carbon Products)
  • การผลิตพลังงานในรูปแบบของกระแสไฟฟ้าและไอน้ำด้วยระบบระบบโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration) ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่าระบบการผลิตพลังงานทั่วไป
  • เทคโนโลยีดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)เพื่อนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาใช้เป็นสารตั้งต้นของการผลิตโซเดียม ไบคาร์บอเนต (Sodium Bicarbonate)
  • 126 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปตลอดวัฏจักรชีวิตในขอบเขตแบบ Cradle to Gate
  • ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากลดโลกร้อนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ที่มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงตลอดวัฏจักรชีวิตในขอบเขตแบบ Cradle to Gate
  • พลาสติก PLA ที่ผลิตมาจากวัตถุดิบที่สามารถผลิตทดแทนขึ้นใหม่ได้ในธรรมชาติในกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Avoided emissions products)
  • เมทิลเอสเทอร์ (Bio-Methyl Ester: BME) และผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลที่ผลิตมาจากวัตถุดิบที่สามารถผลิตทดแทนขึ้นใหม่ได้ในธรรมชาติ (Renewable Raw Materials) ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ผลิตภัณฑ์ดีเซลจากเชื้อเพลิงฟอสซิล
  • ฟิล์มบางชีวภาพ (Bio Flexible Film) สำหรับผลิตถุงชอปปิง บัตรสมาชิก ผลิตภัณฑ์ฟิล์มบางชีวภาพ และถาดบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ ซึ่งมีคุณสมบัติขึ้นรูปง่าย แข็งแรง และลดปริมาณการใช้ทรัพยากร ส่งผลให้ลดต้นทุน และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต
  • วัสดุคอมพอสิตน้ำหนักเบา (Lightweight 3DP Composites) ที่ใช้พลังงานต่ำในการผลิต และลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาฉลากสิ่งแวดล้อม GC Compostable Label เพื่อสร้างการตระหนักรู้ของผู้อุปโภคบริโภคต่อผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ย่อยสลายทางชีวภาพหรือมีคุณสมบัติพิเศษ โดยบ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์ผลิตมาจากเม็ดพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพซึ่งสามารถสลายตัวกลายเป็นสารชีวมวล น้ำ และคาร์บอนไดออกไซด์ได้ในสภาพที่เหมาะสม โดยไม่ทิ้งสารตกค้างต่อสิ่งแวดล้อม สามารถเพิ่มโอกาสให้ผู้ผลิตในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด และสนับสนุนนโยบายภาครัฐเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาโลกร้อน

ฉลากสิ่งแวดล้อม GC Compostable Label

อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14025 type II จากสัญลักษณ์ GREEN FOR LIFE จำนวน 60 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene: HDPE) เม็ดพลาสติกโพลิเอทิลี ชนิดความหนาแน่นต่ำ (Low Density Polyethylene: LDPE) และเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น (Linear Low Density Polyethylene: LLDPE) เม็ดพลาสติกโพลีสไตรรีน (Polystyrene: PS) รวมถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ (Ethylene Oxide: EO) กลุ่มผลิตภัณฑ์เอทิลีนไกลคอล (Ethylene Glycol: EG) กลุ่มผลิตภัณฑ์เอทานอลเอมีน (Ethanolamine: EA) และกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Chemicals)

จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองเครื่องหมาย PTT GREEN FOR LIFE

ผลการดำเนินงาน