บริษัทฯ พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมถึงผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ อาทิ ผลิตภัณฑ์สมรรถนะสูง (High-Performance Products) ผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ (Bio-Based Products) ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากการแปรรูปของที่ใช้แล้วให้เป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพและมูลค่าสูงขึ้น (Recycled & Upcycled Products)

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สมรรถนะสูง

ผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ

บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่ง การใช้งาน และการจัดการหลังการใช้งาน ทั้งนี้ บริษัทฯ แบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนช่วยให้ลูกค้าและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้


ประเภท กลุ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการ รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ
(ร้อยละจากรายได้ทั้งหมด)
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี)
ผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ (Low Carbon Products)
  • การผลิตพลังงานในรูปแบบของกระแสไฟฟ้าและไอน้ำด้วยระบบระบบโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration) ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่าระบบการผลิตพลังงานทั่วไป
  • เทคโนโลยีดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อนำมาใช้เป็นสารตั้งต้นของการผลิตโซเดียมไบคาร์บอเนต (Sodium Bicarbonate)
  • 156 เกรดผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products: CFP) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปตลอดวัฏจักรชีวิตในขอบเขตแบบ Cradle to Gate
  • 86 เกรดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากลดโลกร้อน (Carbon Footprint Reduction: CFR) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ที่มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงตลอดวัฏจักรชีวิตในขอบเขตแบบ Cradle to Gate
  • พลาสติก PLA ที่ผลิตมาจากวัตถุดิบที่สามารถผลิตทดแทนขึ้นใหม่ได้ในธรรมชาติในกระบวนการผลิต
88% 3,704,356
ผลิตภัณฑ์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Avoided emissions products)
  • เมทิลเอสเทอร์ (Bio-Methyl Ester: BME) และผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลที่ผลิตมาจากวัตถุดิบที่สามารถผลิตทดแทนขึ้นใหม่ได้ในธรรมชาติ (Renewable Raw Materials) ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ผลิตภัณฑ์ดีเซลจากเชื้อเพลิงฟอสซิล
2% 428,786

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาฉลากสิ่งแวดล้อม GC Compostable Label เพื่อสร้างการตระหนักรู้ของผู้อุปโภคบริโภคต่อผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ย่อยสลายทางชีวภาพหรือมีคุณสมบัติพิเศษ โดยบ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์ผลิตมาจากเม็ดพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพซึ่งสามารถสลายตัวกลายเป็นสารชีวมวล น้ำ และคาร์บอนไดออกไซด์ได้ในสภาพที่เหมาะสม โดยไม่ทิ้งสารตกค้างต่อสิ่งแวดล้อม สามารถเพิ่มโอกาสให้ผู้ผลิตในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด และสนับสนุนนโยบายภาครัฐเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาโลกร้อน

ฉลากสิ่งแวดล้อม GC Compostable Label

อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14025 type II จากสัญลักษณ์ GREEN FOR LIFE จำนวน 78 เกรดผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene: HDPE) เม็ดพลาสติกโพลิเอทิลี ชนิดความหนาแน่นต่ำ (Low Density Polyethylene: LDPE) และเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น (Linear Low Density Polyethylene: LLDPE) เม็ดพลาสติกโพลีสไตรรีน (Polystyrene: PS) รวมถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ (Ethylene Oxide: EO) กลุ่มผลิตภัณฑ์เอทิลีนไกลคอล (Ethylene Glycol: EG) กลุ่มผลิตภัณฑ์เอทานอลเอมีน (Ethanolamine: EA) และกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Chemicals)

จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองเครื่องหมาย PTT GREEN FOR LIFE (เกรดผลิตภัณฑ์)

ผลการดำเนินงาน