ระดับองค์กร

มีกระบวนการติดตาม Carbon Profile ขององค์กร ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและการลงทุนใหม่ๆ ในอนาคตอย่างใกล้ชิด เพื่อให้บริษัทฯ สามารถปรับทิศทางการลงทุน ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมาย Net Zero ควบคู่ไปกับความสามารถในการสร้างผลกำไรได้อย่างต่อเนื่อง

ระดับโครงการ

ในปี 2564 บริษัทฯ ประยุกต์ใช้กลไกราคาคาร์บอนภายในองค์กร (Internal Carbon Price) เพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยประเมินผลกระทบของโครงการเชิงธุรกิจจากการเพิ่มหรือลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนช่วยผลักดันให้เกิดโครงการด้านการลดก๊าซเรือนกระจกใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันได้กำหนดมูลค่าของคาร์บอนที่ 15-48 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ตัวอย่างการดำเนินงานสำคัญที่เกิดขึ้น ได้แก่

  1. การใช้ราคาคาร์บอนในการประเมินโครงการของบริษัทฯ ในการติดตั้งท่อขนส่ง CO2 ซึ่งเป็น By-product ของ Ethylene Glycol Plant ที่ส่งไปยังลูกค้า โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 28 ล้านบาท ด้วยราคาซื้อขายจริงที่ 629 บาทต่อตัน
  2. การผลักดันโครงการคาร์บอนต่ำ ซึ่งถูกประยุกต์เป็น Shadow ประกอบในเกณฑ์ตัดสินใจในการลงทุนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์และ พลังงานลม
  3. การจัดตั้งทีมเฉพาะกิจในการดำเนินการร่วมรับคู่ค้า (PTT, GPSC) เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการใช้ราคาคาร์บอนภายในระหว่างองค์กร

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ประยุกต์ใช้ราคาคาร์บอนภายในองค์กร ในการประเมิน Marginal Abatement Costs Curve (MACC) จากโครงการต่าง ๆ เพื่อเปรียบเทียบความคุ้มทุนในการดำเนินงานในการลดคาร์บอน