เทิร์นชีวิตให้ขยะพลาสติกใช้แล้วกลับมาสร้างคุณค่า กับ GC YOUเทิร์น

YOUเทิร์น ระบบจัดการขยะพลาสติกและรีไซเคิลพลาสติก โดย PTT Global Chemical

GC YOUเทิร์น ระบบบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้ว ลดปัญหาขยะพลาสติก โดยร่วมมือกับพันธมิตรภาครัฐ องค์กรชั้นนำ และภาคประชาชน อำนวยความสะดวกให้คุณนำพลาสติกใช้แล้ว ทั้งขวดพลาสติกใส PET เช่น ขวดน้ำดื่ม และพลาสติกขุ่น HDPE เช่น ขวดนนม และขวดบรรจุภัณฑ์ต่างๆ มาทิ้งที่จุดรับพลาสติกสะอาด หรือ GC YOUเทิร์น Drop Point แบบถังรับ (Physical Drop Point) และแบบตู้ดิจิทัล (Digital Drop Point*) จากนั้นเราจะนำมาคัดแยกและขนส่งเข้าสู่ ENVICCO โรงงานรีไซเคิลพลาสติกมาตรฐานโลกของ GC หรือ ขนส่งไปยังโรงงานรีไซเคิลพันธมิตรที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ขยะพลาสติกจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม ด้วยการนำกลับมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์รีไซเคิลและอัพไซเคิลที่ใช้ได้ใหม่อีกครั้ง

นอกจากนี้ GC YOUเทิร์น ยังนำระบบดิจิทัลมาใช้เก็บ Data ที่เกี่ยวข้องในการจัดการพลาสติกใช้แล้ว ตั้งแต่ประเภทของพลาสติก ปริมาณการจัดเก็บเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล จนถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อนำ Data มาใช้ประโยชน์ต่อไป

GC YOUเทิร์น มีเป้าหมายสำคัญคือ การช่วยลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน

YOUเทิร์น ระบบจัดการ ขยะพลาสติก อย่างครบวงจร
YOUเทิร์น ระบบจัดการ ขยะพลาสติก อย่างครบวงจร
ปริมาณพลาสติกที่จัดเก็บ
(ขวด)
พลาสติก
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)
*
YOUเทิร์น ระบบจัดการ ขยะพลาสติก อย่างครบวงจร
เทียบเท่าจำนวนต้นไม้ใหญ่
(ต้น)
**
YOUเทิร์น ระบบจัดการ ขยะพลาสติก อย่างครบวงจร
ข้อมูล ณ กันยายน 2563 - มิถุนายน 2566

หมายเหตุ
* ปริมาณการลดการนำพลาสติกไปรีไซเคิลและอัพไซเคิล 18,114 ตัน เทียบเท่ากับการลดก๊าซเรือนกระจกประมาณ 43,612 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (คำนวณด้วยวิธี LESS และ T-VER จากTGO Guideline)
** ปริมาณต้นไม้ใหญ่อายุ 10 ปี ดูดซับก๊าซได้ในเวลา 1 ปี (Care the Bear)

นอกจาก GC YOUเทิร์น จะมีจุดรับพลาสติกสะอาดแบบถังรับ (Physical Drop Point) ยังมีตู้ดิจิทัล (Digital Drop Point) รับขวดพลาสติกใช้แล้วประเภท PET และ HDPE ให้ผู้ร่วมโครงการนำขวดพลาสติกดังกล่าวหย่อนเพื่อสะสมคะแนน และแลกของรางวัลอัพไซคลิงมากมาย

GC YOUเทิร์น ระบบบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้ว มีการดำเนินงาน 4 ขั้นตอนดังนี้

YOUเทิร์น ระบบจัดการ ขยะพลาสติก อย่างครบวงจร
1 การรวบรวมพลาสติกใช้แล้ว
 • รวมรวมพลาสติกใช้แล้วจากกลุ่มเป้าหมาย เช่น ประชาชน องค์กร และคู่ค้าทางธุรกิจ ผ่านจุดรับพลาสติกสะอาด หรือ GC YOUเทิร์น Drop Point
 • รวบรวมพลาสติกใช้แล้วจากโครงการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ของ GC
 • ขนส่งไปยังศูนย์คัดแยกขยะ ผ่านระบบการขนส่งของ GC YOUเทิร์นและเครือข่าย
 • มั่นใจว่าพลาสติกใช้แล้วเหล่านี้ จะได้รับการจัดการอย่างถูกวิธี
รถขนส่งขยะพลาสติก ระบบ YOUเทิร์น
2 การคัดแยกพลาสติกใช้แล้ว
 • ศูนย์คัดแยกขยะเครือข่ายของ GC จะคัดแยกพลาสติกใช้แล้วประเภทต่างๆ อย่างละเอียด
 • พลาสติกชนิด PET และ HDPE จะถูกส่งต่อไปยังโรงงาน ENVICCO ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงของ GC
YOUเทิร์น ระบบจัดการ ขยะพลาสติก อย่างครบวงจร
3 การแปรรูปเม็ดพลาสติกรีไซเคิล
 • จากพลาสติกใช้แล้วจะถูกเพิ่มมูลค่าเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่ได้มาตรฐานพร้อมส่งต่อไปเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ด้วยกระบวนการอัพไซคลิง
 • พลาสติกใช้แล้วทั้งหมดที่เก็บผ่าน GC YOUเทิร์น จะถูกนำมาคำนวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • เพื่อให้เห็นถึงความตั้งใจของ GC และพันมิตรที่ร่วมกันลดโลกร้อน
YOUเทิร์น ระบบจัดการ ขยะพลาสติก อย่างครบวงจร
4 การจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบดิจิทัล
 • GC YOUเทิร์น มีการบันทึกจัดเก็บข้อมูล ประเภท และปริมาณพลาสติกใช้แล้ว ผ่านระบบดิจิทัลในทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง
YOUเทิร์น Drop Point จุดทิ้งขยะพลาสติก

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา GC มุ่งมั่นที่จะเป็นต้นแบบด้านความยั่งยืน ด้วยการสร้างสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และธรรมาภิบาล ตามกรอบการดำเนินงาน ESG (Environmental, Social, Governance) มาอย่างต่อเนื่อง และประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ผ่าน Loop Connecting หรือการหาพันธมิตรร่วมมือเชื่อมโยงให้ครบทั้งกระบวนการ

GC YOUเทิร์น พร้อมด้วยพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้ร่วมกันจัดตั้งจุดรับพลาสติกใช้แล้ว (GC YOUเทิร์น Drop Point) ไปกว่า 86 องค์กรชั้นนำ อาทิ กรุงเทพมหานคร ธนาคารกสิกรไทย เครือ BDMS กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพื่อเข้าถึงประชาชนในวงกว้าง และสนับสนุนให้เกิดการจัดการพลาสติกใช้แล้วได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป

โครงการพัฒนาพื้นทางเดินอัพไซเคิล รอบสระน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

GC YOUเทิร์น และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมหมุนเวียนทรัพยากร สร้างประโยชน์ต่อชุมชน ควบคู่การรักษาความสมบูรณ์ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโครงการพัฒนาพื้นทางเดินอัพไซเคิล บริเวณพื้นที่รอบสระน้ำของกระทรวงทรัพย์ฯ ประกอบด้วย

 • ถนนอัพไซเคิล ระยะทาง 130 เมตร ผลิตจากยางมะตอยและพลาสติกใช้แล้วประเภทฟิล์ม LDPE และ LLDPE
 • แผ่นทางเดินอัพไซเคิล ระยะทาง 190 เมตร ผลิตจากพลาสติกใช้แล้วฟิล์มหลายชั้น (Multilayer) และฟิล์ม LDPE
 • ท่าน้ำอัพไซเคิล ขนาด 3.15 x 7.7 เมตร ผลิตจากพลาสติกใช้แล้วฟิล์มหลายชั้น (Multilayer) และฟิล์ม LDPE

ช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกไปสู่หลุมฝังกลบมากกว่า 4,500 กิโลกรัม พร้อมช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 4,700 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า หรือ เท่ากับการปลูกต้นไม้ได้มากกว่า 495 ต้น

เพราะความร่วมมือในการคัดแยกพลาสติกใช้แล้วอย่างถูกวิธี จะสามารถหมุนเวียนกลับมาสร้างคุณค่า และสร้างประโยชน์ ให้ “พลาสติกเทิร์นเมือง” เป็นผลิตภัณฑ์รีไซเคิลและอัพไซเคิล เปลี่ยนแปลงโลกให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

โครงการพัฒนาพื้นยางและเฟอร์นิเจอร์อัพไซเคิลสนามกีฬาลานสเก็ตน้ำแข็งไอวิส

ความร่วมมือระหว่าง GC YOUเทิร์น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย ที่ได้หมุนเวียนทรัพยากรอย่างพลาสติกและวัสดุเหลือใช้ เทิร์นกลับมาเป็นพื้นยางและเฟอร์นิเจอร์อัพไซเคิลให้กับสนามกีฬาลานสเก็ตน้ำแข็งไอวิส

โดยได้นำวัสดุใช้แล้ว ได้แก่ เศษยาง และฉนวนหุ้มสายไฟ มาผสมกับสารโพลิยูรีเทนผ่านการวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตเป็นพื้นยางทางเดินอัพไซเคิลรอบสนาม พื้นที่รวมกว่า 1,300 ตารางเมตร นอกจากนี้ยังได้นำพลาสติกใช้แล้ว ชนิด LLDPE และเศษไม้มาสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นเฟอร์นิเจอร์อัพไซเคิลเพื่อใช้ภายในสนามกีฬาฯ ร่วมสร้างคุณค่าเพื่อประโยชน์ทางการกีฬา และเล็งเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาโลกร้อนตามวัตถุประสงค์ Sustainable Development Goals (SDGs)

โครงการ Upcycling Plastic House เพื่อความยั่งยืนและเท่าเทียม

การผนึกกำลังพันธมิตร ระหว่าง P&G, GC, Sansiri, Lotus’s และ Habitat Group ร่วมกันบริหารจัดการและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพลาสติกใช้แล้ว ผ่านการจัดเก็บและคัดแยกจาก GC YOUเทิร์น ตั้งแต่วิธีการคัดแยก จัดเก็บ ขนส่ง ไปจนถึงการนำไปรีไซเคิลและอัพไซเคิล เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบ้านจากวัสดุรีไซเคิล พร้อมส่งมอบให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ ภายใต้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ด้วยการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์อัพไซเคิลจากวัสดุเหลือใช้ มาผลิตเป็นองค์ประกอบหลักของบ้าน 3 ส่วน ได้แก่

 • หลังคาและผนังบ้าน (Eco Roof and Eco Board) ทำจากกล่องนมและถุงแชมพูชนิดเติม (Multilayers Laminated)
 • วงกบ หน้าต่าง และประตู (Wood Plastic Composite) ทำจากฟิล์มพลาสติกใช้แล้ว ประเภท PE ผสมผงไม้
 • พื้นและผนังบ้าน (Eco Bricks) ผลิตจากขวดพลาสติกขุ่นใช้แล้ว (HDPE Bottles) ผสมกับปูนซีเมนต์ ทำให้มีคุณสมบัติแข็งแรงทนทาน รับน้ำหนักได้ดี ไม่ต่างจากอิฐหรือบล็อกปูถนนปกติที่ใช้กันในปัจจุบัน เทียบเท่ามาตรฐาน มอก.

จากความร่วมมือในโครงการนี้ นอกจากช่วยลดปัญหาพลาสติกในสิ่งแวดล้อม ยังสร้างประโยชน์ต่อสังคม นำไปสู่การสร้างเพิ่มมูลค่าให้กับพลาสติกใช้แล้วได้กว่า 2,000 กิโลกรัม ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 2,200 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ถังขยะอัพไซคลิงสำหรับขยะติดเชื้อในเครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล

โครงการความร่วมมือระหว่าง GC YOUเทิร์น ระบบบริหารจัดการพลาสติกใชแล้ว และเครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล คืนชีวิตให้ขวดพลาสติกใช้แล้วจากโรงพยาบาลให้เป็นถังขยะอัพไซคลิงสำหรับขยะติดเชื้อ (ถังแดง)

โดยปี 2566 GC YOUเทิร์น ได้เข้ารับขวดพลาสติกใช้แล้วจากโรงพยาบาลพญาไท1, พญาไท2 และโรงพยาบาลเปาโลพหลโยธิน และนำเข้ากระบวนการรีไซเคิลกว่า 1.76 ตัน ซึ่งคิดเป็นปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกลดการฝังกลบทั้งสิ้น 1,816.62 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือ เทียบเท่าจำนวนต้นไม้ใหญ่ที่ใช้ดูดซับก๊าซเรือนกระจก 191 ต้น

พร้อมแสวงหาโอกาสการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต ครอบคลุมการขยายโครงการเข้ารับพลาสติกใช้แล้ว ไปยังโรงพยาบาลในเครือ การนำเสนอ Solution ในการผลิตขวดน้ำดื่มในโรงพยาบาลด้วยเม็ด PCR PET และนำเสนอ Solution การผลิต Upcycling เช่น เสื้อกาวน์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ผ้ารองเตียงผู้ป่วย

โครงการมือวิเศษ กรุงเทพ แยกเพื่อให้…พี่ไม้กวาด

ความร่วมมือระหว่าง สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. และพันธมิตร อาทิ YOUเทิร์น Less Plastic Thailand สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) PPP Plastics สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) โครงการวน และ Z Safe ร่วมดำเนินภารกิจในการระดมขวดพลาสติกใช้แล้วประเภท PET และเทิร์นขวดพลาสติกเหล่านั้นเป็นชุดวิบวับให้พนักงานทำความสะอาดบนท้องถนน ซึ่งเป็นชุดปฏิบัติงานที่มีแถบสะท้อนแสงตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล โดยขวดพลาสติกประเภท PET จำนวน 42 ขวด (ขนาด 600 ML.) สามารถแปรรูปเป็นชุดวิบวับ 1 ชุด ทั้งนี้ โครงการฯ ได้ตั้งเป้าในการผลิตชุดวิบวับ จำนวน 1,200 ชุด นำร่องใช้ภายใน 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร

นอกจากขวดพลาสติกชนิด PET แล้ว โครงการฯ ยังรับขวดพลาสติกชนิด HDPE หรือแบบขุ่น และพลาสติกยืด เช่น ถุงหูหิ้ว เพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลและนำไปแปลงเป็นค่าใช้จ่ายในการตัดเย็บชุด รวมถึงเป็นเงินสวัสดิการเพื่อสนับสนุนพี่ไม้กวาดต่อไป

ระยะเวลาโครงการ: ปี 2565 – ปัจจุบัน

โครงการแยกขวดช่วยหมอ

จากสถานการณ์วิกฤตโควิด 19 ในปี 2563 ทำให้ความต้องการชุด PPE (Personal Protective Equipment) ของบุคลากรทางการแพทย์สูงขึ้นตามตัวเลขของผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิต จนส่งผลทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนชุด PPE

ในปี 2564 สถานการณ์โควิด 19 กลับมารุนแรงอีกครั้ง พร้อมทั้งปัญหาการขาดแคลนชุด PPE ในบุคลากรทางการแพทย์ที่เพิ่มมากขึ้น YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม ร่วมมือกับ Less Plastic Thailand Z Safe มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยพันธมิตรจากทั่วประเทศ ดำเนินโครงการ “แยกขวดช่วยหมอ” โดยมีภารกิจในการระดมขวดพลาสติกใช้แล้วประเภท PET ผ่านจุดรับพลาสติกใช้แล้วของ YOUเทิร์น (YOUเทิร์น Drop Point) และของพันธมิตร เพื่อแปรรูปเป็นชุด PPE Level 2 ซึ่งสามารถซักสะอาดและใช้ซ้ำได้ถึง 20 ครั้ง มอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ สามารถช่วยลดงบประมาณทางการแพทย์ ลดขยะติดเชื้อจากการใช้ชุดแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ลดปัญหาขยะพลาสติก และเป็นการหมุนเวียนขวดพลาสติกใช้แล้วอย่างคุ้มค่าอีกด้วย

ทั้งนี้ขวดพลาสติกใช้แล้วประเภท PET จำนวน 18 ขวด (ขนาด 600 ML.) สามารถแปรรูปเป็นชุด PPE ได้ 1 ชุด

ระยะเวลาโครงการ: สิงหาคม – ธันวาคม 2564

โครงการพลาสติก (คืน) สุข

ความร่วมมือระหว่าง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ดำเนินการบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วภายใน PTT Station โดยเริ่มต้นนำร่องภายในเขตกรุงเทพฯ ปริมลฑล และจังหวัดระยอง กว่า 25 สถานี และมีแผนขยายไปสู่ PTT Station ทั่วประเทศ ผ่านการติดตั้งจุดรับพลาสติกใช้แล้วสะอาด (Drop Point ) พลาสติกแข็ง เช่น ขวดพลาสติกใสและขุ่น แก้วพลาสติก และกล่องใส่อาหาร และพลาสติกยืด เช่น ถุงหูหิ้ว ถุงใส่อาหาร และพลาสติกแรป จากผู้บริโภค ดำเนินการเข้ารับพลาสติกใช้แล้วเพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล หรือ อัพไซเคิล หมุนเวียนเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูงมากขึ้น

ระยะเวลาโครงการ: ธันวาคม 2563 – ปัจจุบัน

การบริหารจัดการขยะภายในอาคาร Kloud by Kbank สยามสแควร์ โดย YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ได้ร่วมนำ YOUเทิร์น แพลตฟอร์มาใช้สำหรับบริหารจัดการขยะภายในอาคาร Kloud by KBank สยามสแควร์ อย่างเป็นระบบและครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การคัดแยกขยะที่ต้นทาง เครื่องย่อยเศษอาหารให้เป็นปุ๋ยชีวภาพ และตู้รับคืนขวดพลาสติกอัตโนมัติ (YOUเทิร์น Reverse Vending Machine)

YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม ครอบคลุมตั้งแต่ระบบการเข้ารับ จัดเก็บ รวมถึงการนำพลาสติกใช้แล้วที่ได้ เข้ากระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม อาทิ ของตกแต่งภายในอาคาร (Upcycling Wall Decoration) มากกว่านั้น ยังมีตู้แลกของรางวัลผลิตภัณฑ์ Upcycling by GC เช่น เสื้อ กระเป๋า ฯลฯ ที่สามารถใช้ร่วมกับ YOUเทิร์น Mobile Application

ผู้ใช้บริการอาคาร Kloud by Kbank ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมกับ YOUเทิร์น แพลตฟอร์มได้ ผ่านโซนคัดแยกขยะที่มีจุดให้บริการทุกชั้น และด้านนอกของอาคารจะมีตู้คืนขวดพลาสติกอัตโนมัติ ที่ทุกคนสามารถนำขวดพลาสติกใสประเภท PET มาเทิร์นเพื่อแลกรับรางวัลได้อีกด้วย

Location : อาคาร Kloud by KBank สยามสแควร์ ซอย 7

เวลาทำการ : เปิดให้บริการทุกวัน 10.00 – 20.00 น.

Line : @KLOUDbyKBank

GC YOUเทิร์น ระบบบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้ว ยังคงเดินหน้าเทิร์นชีวิตและสร้างคุณค่าให้พลาสติกใช้แล้วในประเทศไทย มุ่งมั่นสร้างพันธมิตรในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถอยู่ใกล้ๆ ทุกคนมากยิ่งขึ้น การจัดการพลาสติกใช้แล้วให้กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธีจะประสบความสำเร็จได้ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกคน

ร่วมคัดแยกและส่งพลาสติกใช้แล้วกับ GC YOUเทิร์น ได้ง่ายๆ เพียงนำไปหย่อนที่ จุดรับพลาสติกสะอาดของ GC YOUเทิร์น ซึ่งรับพลาสติกแบบแข็ง ประเภทขวดพลาสติกใส PET และพลาสติกขุ่น HDPE เช่น ขวดน้ำดื่ม ขวดแชมพู ขวดนม เป็นต้น

โดย GC YOUเทิร์น Drop Point หรือ ถังรับพลาสติกสะอาด ตั้งกระจายในหลายพื้นที่ ได้แก่

 • PTT Station 25 สาขา (ร่วมกับโครงการพลาสติก (คืน) สุข)
 • สยามพารากอนและสยามเซ็นเตอร์
 • เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น G
 • พาราไดซ์ พาร์ค ชั้น 1
 • พาราไดซ์ เพลส ชั้น 2
 • The Nine Center พระรามเก้า ชั้น 1
 • The Nine Center ติวานนท์ ชั้น 1

และยังคงขยายจุดตั้ง GC YOUเทิร์น Drop Point ร่วมกับพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมทั้งกรุงเทพและปริมณฑล ให้ทุกคนได้ทิ้งขยะพลาสติกได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม

หากสนใจทิ้งพลาสติกกับเรา เพียงค้นหา GC YOUเทิร์น Drop Point

ค้นหาจุด Drop Point ทั้งหมด ที่นี่

ติดตามกิจกรรม

ติดต่อสอบถาม: YOUTURN@PTTGCGROUP.COM

*Digital Drop Point ปัจจุบัน ให้บริการที่ อาคาร KLOUD by Kbank สยามสแควร์

GC พร้อมตอบโจทย์การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเพื่อโลกและสิ่งแวดล้อมตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และ Sustainability ด้วยการริเริ่มสร้างสรรค์โครงการ YOUเทิร์น ที่มีการนำเอาขยะพลาสติกและขวดพลาสติกใช้แล้วมาเข้าสู่กระบวนการ Upcycling เพื่อคืนคุณค่าให้ขยะพลาสติก ผ่านการนำมา สร้างสรรค์เป็นสินค้าจากขยะที่ตอบโจทย์ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ Sustainable Living

YOUเทิร์น Drop Point จุดทิ้งขยะพลาสติก