10 มกราคม 2565

GC ขยายผล YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม สู่โครงการที่มีการดำเนินงานสอดคล้องกับ มาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน (BS 8001:2017) สำเร็จเป็นโครงการที่สอง

แชร์:

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC มุ่งขยายผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) รวมถึงการสร้างความสมดุลตามหลัก ESG (Environmental – Social – Governance : ESG) อย่างต่อเนื่อง โดยได้ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วอย่างครบวงจร โดยมีจุดรับขยะ (Drop Point) ที่ให้ทุกคนได้ร่วมกันคัดแยกขยะพลาสติกทั้งแบบยืดและแบบแข็ง ทั้งนี้ มีแผนในการพัฒนา Digital Application ตลอดจนมุ่งเน้นการทำงานพร้อมพัฒนาความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อสร้างคุณค่าให้กับพลาสติกใช้แล้วอย่างสูงสุด เป็นผลทำให้ GC ผ่านการตรวจประเมินจาก Lloyd's Register Quality Assurance Ltd (LRQA) บริษัทตรวจสอบระดับสากล ว่าเป็นโครงการที่มีการดำเนินงานสอดคล้องกับหลักมาตรฐานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (BS8001: 2017) เป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย และนับเป็นโครงการที่สองของ GC ที่ได้รับการรับรอง ต่อยอดจากโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand

สำหรับ YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม ได้ดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบมากว่า 1 ปี เน้นด้านการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนตลอดห่วงโซ่คุณค่าในการบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วอย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยสร้างความร่วมมือกับสถาบัน องค์กร หน่วยงานต่างๆ กว่า 50 ราย ร่วมกันบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วได้กว่า 300 ตัน และสร้างคุณค่าให้กับพลาสติกใช้แล้วให้เกิดประโยชน์อย่างหลากหลาย เช่น การนำขวดพลาสติกใสชนิด PET ไปแปรรูปเป็นชุด PPE เพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ได้กว่า 5,000 ชุด

โดยการดำเนินงานของ YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม สอดรับกับแผนกลยุทธ์ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนของ GC ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลตามหลัก ESG (Environmental – Social – Governance : ESG) การรับรองนี้ถือเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นว่าโครงการมีการดำเนินงานที่เห็นผลได้ชัดเจน ทำให้ผู้มีส่วนร่วมในโครงการมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของโครงการน่าเชื่อถือ วัดผลได้ เป็นไปตามมาตรฐานสากล และ GC มุ่งหวังการขยายผล ของแพลตฟอร์ม เพื่อสร้างเครือข่ายด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพต่อไป

#YOUเทิร์นเริ่มต้นที่YOU #YOUเทิร์นแยกเพื่อให้

ข่าวสาร

ข่าวสาร
12 ธันวาคม 2566
GC ได้รับการจัดอันดับ DJSI World Index ให้เป็นที่ 1 ในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ ด้วยคะแนนสูงสุด 5 ปีต่อเนื่อง หนึ่งเดียวในโลก องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในระดับสากล
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
01 มีนาคม 2565
YOUเทิร์น..แยกเพื่อให้ ตอบโจทย์เทรนด์โลก ช่วยสิ่งแวดล้อม
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
19 ตุลาคม 2563
GC ร่วมเป็นวิทยากรในงาน The EnDay พร้อมขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมไทยให้ไปสู่ความยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม