10 January 2022

GC ขยายผล YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม สู่โครงการที่มีการดำเนินงานสอดคล้องกับ มาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน (BS 8001:2017) สำเร็จเป็นโครงการที่สอง

Share:

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC มุ่งขยายผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) รวมถึงการสร้างความสมดุลตามหลัก ESG (Environmental – Social – Governance : ESG) อย่างต่อเนื่อง โดยได้ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วอย่างครบวงจร โดยมีจุดรับขยะ (Drop Point) ที่ให้ทุกคนได้ร่วมกันคัดแยกขยะพลาสติกทั้งแบบยืดและแบบแข็ง ทั้งนี้ มีแผนในการพัฒนา Digital Application ตลอดจนมุ่งเน้นการทำงานพร้อมพัฒนาความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อสร้างคุณค่าให้กับพลาสติกใช้แล้วอย่างสูงสุด เป็นผลทำให้ GC ผ่านการตรวจประเมินจาก Lloyd's Register Quality Assurance Ltd (LRQA) บริษัทตรวจสอบระดับสากล ว่าเป็นโครงการที่มีการดำเนินงานสอดคล้องกับหลักมาตรฐานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (BS8001: 2017) เป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย และนับเป็นโครงการที่สองของ GC ที่ได้รับการรับรอง ต่อยอดจากโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand

สำหรับ YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม ได้ดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบมากว่า 1 ปี เน้นด้านการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนตลอดห่วงโซ่คุณค่าในการบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วอย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยสร้างความร่วมมือกับสถาบัน องค์กร หน่วยงานต่างๆ กว่า 50 ราย ร่วมกันบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วได้กว่า 300 ตัน และสร้างคุณค่าให้กับพลาสติกใช้แล้วให้เกิดประโยชน์อย่างหลากหลาย เช่น การนำขวดพลาสติกใสชนิด PET ไปแปรรูปเป็นชุด PPE เพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ได้กว่า 5,000 ชุด

โดยการดำเนินงานของ YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม สอดรับกับแผนกลยุทธ์ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนของ GC ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลตามหลัก ESG (Environmental – Social – Governance : ESG) การรับรองนี้ถือเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นว่าโครงการมีการดำเนินงานที่เห็นผลได้ชัดเจน ทำให้ผู้มีส่วนร่วมในโครงการมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของโครงการน่าเชื่อถือ วัดผลได้ เป็นไปตามมาตรฐานสากล และ GC มุ่งหวังการขยายผล ของแพลตฟอร์ม เพื่อสร้างเครือข่ายด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพต่อไป

#YOUเทิร์นเริ่มต้นที่YOU #YOUเทิร์นแยกเพื่อให้

News

News
20 March 2020
GC and the Ministry of Natural Resources and Environment Join Together to Kick-off the "Model of Integrated Waste Management in National Parks as a Circular Economy Prototype for the Country" Project
Read More
News
13 September 2019
GC joins the “UPCYCLING FOR A BETTER WORLD 2019” event and the launch of the world’s first handmade carpet made from recycled marine plastic litter
Read More
News
26 July 2018
GC ร่วมกับมหิดลเปิดตัวโครงการ ThinkCycle Bank สร้างเครือข่ายการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ พร้อมเปลี่ยนขยะให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
Read More