รายงานล่าสุด

รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ 2566
GC Sustainability in Focus

ประเภทรายงาน

รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ Sustainability Performance Data บทสรุปผู้บริหาร การประเมินคุณภาพการให้บริการไฟฟ้า Sustainable Finance Framework Second Party Opinion Reports