26 กุมภาพันธ์ 2563

GC ชู Circular Economy ในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ร่วมสร้างมาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน ควบคู่สมดุลการพัฒนาความยั่งยืน

แชร์:

ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร เข้าร่วมพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน สร้างสมดุลการพัฒนาสู่ความยั่งยืน จัดโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และบรรยาย เรื่อง มาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียนในบทบาทภาคเอกชน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นอย่างมาก โดยมีคุณกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

การสัมมนาครั้งนี้ สมอ. มีวัตถุประสงค์ต้องการแจ้งให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนไปใช้กับการดำเนินธุรกิจ โดย สมอ. ประกาศเป็นมาตรฐานตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ที่ผ่านมา GC ถือเป็นภาคเอกชนกลุ่มแรกที่นำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์เป็น GC Circular Living และใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม สอดรับกับนโยบาย “BCG” ของภาครัฐ บูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจในสามมิติพร้อมกัน ได้แก่ B-Bio Economy หรือเศรษฐกิจชีวภาพ C-Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน และ G-Green Economy หรือเศรษฐกิจสีเขียว และเมื่อรวมกับมาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียนของ สมอ. จะช่วยทำให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด ตั้งแต่การผลิต การใช้งาน การนำกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่ ของเสียที่เกิดขึ้นมีปริมาณลดลงหรือไม่มีเลย ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดี ประเทศชาติมีการขับเคลื่อน BCG เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมอีกด้วย

ข่าวสาร

ข่าวสาร
18 มีนาคม 2565
GC ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ในเวทีผู้นำ โครงการ “Climate Action Leaders Forum รุ่น 1” มุ่งแก้ปัญหาวิกฤตสภาพภูมิอากาศ ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรม
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
19 ตุลาคม 2564
พายน้ำใจ..ช่วยภัยน้ำท่วม GC ส่งมอบนวัตกรรมเรือพายพลาสติก ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
30 สิงหาคม 2559
"สายใยซั้งเชือก GCสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ำชายฝั่งทะเลระยอง [กรุงเทพธุรกิจ]
อ่านเพิ่มเติม