11 กุมภาพันธ์ 2564

GC ได้รับรางวัล "Top Employer 2021" สำหรับประเทศไทย เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

แชร์:

รางวัล Top Employer เป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่มีระบบการบริหารงานบุคคลได้มาตรฐานทัดเทียมกับองค์กรชั้นนำทั่วโลก มอบโดยสถาบัน Top Employer ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นสถาบันด้านทรัพยากรมนุษย์ชั้นนำของโลก โดยรางวัลนี้มอบให้กับองค์กรต่างๆ มาแล้วกว่า 30 ปี มีองค์กรเข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัลกว่า 1,500 องค์กรทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น Dow, Sabic, Evonik หรือ BP

ในปีนี้ GC ได้รับรางวัล Top Employer ของประเทศไทย เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน และมีองค์กรชั้นนำที่ได้รางวัลดังกล่าวจำนวน 15 องค์กร ได้แก่ AIA, DHL Express และ True Corporation เป็นต้น รางวัลนี้เป็นความภาคภูมิใจและสร้างความมั่นใจในการบริหารงานบุคคลของ GC ที่มีมาตรฐานไม่ด้อยไปกว่าบริษัทชั้นนำของโลก อีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่าพันธกิจของ GC ในการดูแลพนักงาน สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยบรรยากาศการทำงานที่เป็นสุข ควบคู่กับการพัฒนาบุคคลให้ทุ่มเทและผูกพันต่อองค์กรเพื่อความเป็นเลิศอย่างมืออาชีพได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ข่าวสาร

ข่าวสาร
25 มิถุนายน 2563
GC ขยายผลความร่วมมือ และต่อยอดโอกาสการดำเนินงานด้าน Circular Economy กับภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
18 มิถุนายน 2563
GC มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันวิทยสิริเมธี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และกลุ่มบริษัทโปลิโฟม ร่วมพัฒนาและส่งมอบ “หุ่นยนต์แบ่งปัน” หุ่นยนต์ช่วยเหลือทางการแพทย์
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
02 เมษายน 2563
วิธีจัดการขยะหน้ากากอนามัยแบบชาว Circular Living
อ่านเพิ่มเติม