26 October 2018

Circular Living เทรนด์โลกที่ GC เลือก

Share:

องค์การสหประชาขาติ (UN) ประมาณการว่าในปี ค.ศ. 2030 ประชากรโลกจะเพิ่มจำนวนเป็น 8,500 คน ซึ่งหมายความว่าการบริโภคอาหาร รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นหลายเท่า และเสื่อมสภาพและร่อยหรอตามลำดับ และอาจไม่เพียงพอไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานของพวกเราก็เป็นได้ และอีกหนึ่งสิ่งที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือ ปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว นี่หมายรวมถึงขยะพลาสติก ที่ปัจจุบันกลายเป็นจำเลยในสายของผู้คน

ทั้งนี้ หากมองย้อนกลับไป “พลาสติก” เป็นวัสดุที่ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีการผลิตและเป็นที่นิยมใช้งานอย่างแพร่หลาย เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน เช่น แปรงสีฟัน มือถือ ถุงพลาสติก แก้วกาแฟ ช้อนส้อม คอนแทคเลนส์ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ฯลฯ รวมไปถึงการนำไปใช้ในธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เพราะคุณสมบัติเด่นทั้งน้ำหนักเบา ราคาไม่แพง ทนทาน แข็งแรง

จากที่ได้กล่าวมา เห็นแล้วว่า พวกเราไม่สามารถใช้ชิวิตอยู่โดยไม่ใช้พลาสติก แต่การที่พวกเรามีการตระหนักรู้ มีการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดย่อมเป็นสิ่งที่ถูกต้อง และจากที่ GC ที่ได้ยึดหลักการดำเนินธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาขับเคลื่อนภายในองค์กร มีรณรงค์ในการใช้ทรัพยากรตามหลัก 3Rs ได้แก่ Reduce Reuse Recycle และมุ่งสู่การขับเคลื่อน 5Rs โดยเพิ่ม Refuse และ Renewable นอกจากนี้ ยังมีการจับมือกับพันธมิตรมากหมาย อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และมูลนิธิอีโคอัลฟ์ เพื่อขับเคลื่อนโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand การจับมือร่วมกับ MQDC เพื่อจัดทำอิฐบล็อกปูพื้นทางเดินเพื่อใช้ในโครงการที่อยู่อาศัยต่างๆ การจับมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนโครงการ Chula Zero Waste ในการใช้แก้วพลาสติกย่อยสลายในโรงอาหารทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ล่าสุดได้จับมือกับสยามพิวรรธน์ในการประกาศ Circular Living Campaign 2018

ในวันนี้ GC ซึ่งเป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติกรายใหญ่ของประเทศ ได้มีการสื่อสารอย่างเป็นทางการเพื่อเชิญชวนให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรใช้ชิวิตอย่าง Circular Living รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสร้างการตระหนักรู้ในการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง เพื่อให้สามารถนำไปรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Quote: คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

“GC ขับเคลื่อนธุรกิจโดยยึดหลัก Circular Economy มาประยุกต์ใช้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร พร้อมสร้างความตระหนักรู้ โดยมุ่งหวังไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การสร้างให้ GC เป็นต้นแบบ องค์กรแห่งความยั่งยืนอย่างแท้จริง”

Quote คุณวราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกิจการองค์กร

“Circular Living ของ GC เริ่มต้นจากแนวคิดโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand และการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบโดยได้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหลากภาคส่วน ในวันนี้ การดำเนินงานเริ่มเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น เราได้ผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่า ไม่ใช่เพียงแค่ Recycle แต่เป็นการ Upcycling”

Quote: คุณวิรัช บุญบำรุงชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

“ทุกคนทั่วทั้งองค์กร มีส่วนร่วม ช่วยคิด ช่วยทำ และช่วยกันสร้างวัฒนธรรม Circular Living ให้เกิดขึ้น ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากสุด มีประสิทธิภาพมากสุด และเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

Feature Stories

Feature Stories
31 May 2021
Circular Economy to Drive the World Forward
Read More
Feature Stories
28 June 2019
Circular Living Symposium 2019 งานสัมมนาปฏิวัติการใช้ทรัพยากรที่ปลุกพลังว่า Circular Living สามารถทำได้จริงและยั่งยืน
Read More
Feature Stories
19 March 2018
From Koh Samet to Phuket, the “Upcycling the Oceans, Thailand” project is tackling the growing problem of plastic waste and working to preserve the natural beauty of the seas around Thailand
Read More