26 ตุลาคม 2561

Circular Living เทรนด์โลกที่ GC เลือก

แชร์:

องค์การสหประชาขาติ (UN) ประมาณการว่าในปี ค.ศ. 2030 ประชากรโลกจะเพิ่มจำนวนเป็น 8,500 คน ซึ่งหมายความว่าการบริโภคอาหาร รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นหลายเท่า และเสื่อมสภาพและร่อยหรอตามลำดับ และอาจไม่เพียงพอไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานของพวกเราก็เป็นได้ และอีกหนึ่งสิ่งที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือ ปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว นี่หมายรวมถึงขยะพลาสติก ที่ปัจจุบันกลายเป็นจำเลยในสายของผู้คน

ทั้งนี้ หากมองย้อนกลับไป “พลาสติก” เป็นวัสดุที่ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีการผลิตและเป็นที่นิยมใช้งานอย่างแพร่หลาย เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน เช่น แปรงสีฟัน มือถือ ถุงพลาสติก แก้วกาแฟ ช้อนส้อม คอนแทคเลนส์ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ ฯลฯ รวมไปถึงการนำไปใช้ในธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เพราะคุณสมบัติเด่นทั้งน้ำหนักเบา ราคาไม่แพง ทนทาน แข็งแรง

จากที่ได้กล่าวมา เห็นแล้วว่า พวกเราไม่สามารถใช้ชิวิตอยู่โดยไม่ใช้พลาสติก แต่การที่พวกเรามีการตระหนักรู้ มีการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดย่อมเป็นสิ่งที่ถูกต้อง และจากที่ GC ที่ได้ยึดหลักการดำเนินธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาขับเคลื่อนภายในองค์กร มีรณรงค์ในการใช้ทรัพยากรตามหลัก 3Rs ได้แก่ Reduce Reuse Recycle และมุ่งสู่การขับเคลื่อน 5Rs โดยเพิ่ม Refuse และ Renewable นอกจากนี้ ยังมีการจับมือกับพันธมิตรมากหมาย อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และมูลนิธิอีโคอัลฟ์ เพื่อขับเคลื่อนโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand การจับมือร่วมกับ MQDC เพื่อจัดทำอิฐบล็อกปูพื้นทางเดินเพื่อใช้ในโครงการที่อยู่อาศัยต่างๆ การจับมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนโครงการ Chula Zero Waste ในการใช้แก้วพลาสติกย่อยสลายในโรงอาหารทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ล่าสุดได้จับมือกับสยามพิวรรธน์ในการประกาศ Circular Living Campaign 2018

ในวันนี้ GC ซึ่งเป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติกรายใหญ่ของประเทศ ได้มีการสื่อสารอย่างเป็นทางการเพื่อเชิญชวนให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรใช้ชิวิตอย่าง Circular Living รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสร้างการตระหนักรู้ในการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง เพื่อให้สามารถนำไปรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Quote: คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

“GC ขับเคลื่อนธุรกิจโดยยึดหลัก Circular Economy มาประยุกต์ใช้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร พร้อมสร้างความตระหนักรู้ โดยมุ่งหวังไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การสร้างให้ GC เป็นต้นแบบ องค์กรแห่งความยั่งยืนอย่างแท้จริง”

Quote คุณวราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกิจการองค์กร

“Circular Living ของ GC เริ่มต้นจากแนวคิดโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand และการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบโดยได้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหลากภาคส่วน ในวันนี้ การดำเนินงานเริ่มเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น เราได้ผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่า ไม่ใช่เพียงแค่ Recycle แต่เป็นการ Upcycling”

Quote: คุณวิรัช บุญบำรุงชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

“ทุกคนทั่วทั้งองค์กร มีส่วนร่วม ช่วยคิด ช่วยทำ และช่วยกันสร้างวัฒนธรรม Circular Living ให้เกิดขึ้น ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากสุด มีประสิทธิภาพมากสุด และเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

Feature Stories

Feature Stories
05 มีนาคม 2564
ชุดหน้ากาก PAPR ฝีมือไทยชุดเกราะพร้อมรบโควิด-19 กู้วิกฤติทดแทน N95 [สยามรัฐ]
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
15 กันยายน 2563
ภารกิจติดอาวุธให้นักรบเสื้อกราวน์พร้อมสู้โควิด บทพิสูจน์ GC องค์กรธุรกิจไทย ที่ไม่ทิ้ง เป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) [Salika]
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
28 พฤษภาคม 2562
GC กับบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด พลังสร้างสังคมให้เข้มแข็ง ด้วยแรงนวัตกรรมขององค์กร
อ่านเพิ่มเติม