09 June 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล และ GC ร่วมจัดงานสัมมนาออนไลน์ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน

Share:

นับเป็นการจัดงานสัมมนาออนไลน์ (Webinar) ครั้งแรกของ 2 องค์กรต้นแบบที่ให้ความสำคัญและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างจริงจัง โดย GC และมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธมิตรด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนของ GC ได้ร่วมกันจัดงาน GC x Mahidol Webinar 2021: Circular Economy & Sustainability for Higher Education ขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เพื่อบอกเล่ามุมมอง ความมุ่งมั่นในการผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดขึ้นจริง และเป็นต้นแบบให้กับสถานศึกษาทั่วประเทศ ผ่านประสบการณ์จากวิทยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ “Circular Economy & Collaboration: Adaptability and Opportunity in Resilience Development” โดยกล่าวว่า GC มีความเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนให้สำเร็จ ต้องมีความสมดุลระหว่าง สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การปรับแนวทางจากเศรษฐกิจแบบเส้นตรง (Linear Economy) ให้เป็นเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) จึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ประชากรโลกเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีการใช้ทรัพยากรมากขึ้น ส่งผลให้เกิดผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ GC ได้เริ่มนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมา

  • ปรับใช้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้น้อยที่สุดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • ผลิตผลิตภัณฑ์ทางเลือก ซึ่งเป็น Bio-based สลายตัวได้ทางชีวภาพ
  • สร้างนวัตกรรมเพื่อนำพลาสติกใช้แล้วกลับเข้าสู่ระบบ ผ่านกระบวนการรีไซเคิลและอัพไซเคิล พร้อมร่วมมือกับพันธมิตรในหลายภาคส่วน เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วและหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

อีกหนึ่งไฮไลต์ของงาน คือ การบูรณาการแพลตฟอร์ม “YOUเทิร์น” ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการขยะ เพื่อนำมาปรับใช้ในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยโครงการนี้สะท้อนให้เห็นถีงความตั้งใจของ GC ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศไทยที่มุ่งมั่นจะนำพลาสติกใช้แล้วกลับเข้าสู่ระบบการผลิตอีกครั้ง เพื่อช่วยลดการใช้ทรัพยากรใหม่ ถือเป็นการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง การดำเนินงานครอบคลุมตั้งแต่การจัดทำจุด Drop Point รับพลาสติกแข็งทุกชนิด เช่น ขวดพลาสติกใส ขวดบรรจุภัณฑ์ รวมถึงพลาสติกยืด เช่น ถุงพลาสติก พลาสติกกันกระแทก เพื่อนำไปรีไซเคิลในโรงงานรีไซเคิลพลาสติกของ GC รวมถึงนำบางส่วนไปอัพไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ามากขึ้นต่อไป

News

News
03 November 2021
GC Receives SET Sustainability Award of Honor from the Stock Exchange of Thailand for the Fourth Consecutive Year
Read More
News
15 September 2018
CONNEXT ED highlights innovations to build ways to learn for a lifetime
Read More
News
06 September 2018
GC ชู Circular Economy มุ่งผลักดันวิสาหกิจชุมชนสู่ธุรกิจเพื่อสังคม ผนึกกำลังร่วมกับ 10 หน่วยงานพันธมิตร ขับเคลื่อนโครงการ Big Brothers
Read More