11 August 2021

GC สนับสนุนโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ภายใต้แนวคิด “ลมหายใจ”

Share:

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมป่าไม้ ได้มีโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ภายใต้แนวคิด “ลมหายใจ” เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าไม้อย่างยั่งยืน รวมถึงการส่งเสริมจากภาครัฐ เอกชน และสังคม ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในประเทศไทย ซึ่ง GC ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการนี้ในการช่วยส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้และการมีส่วนร่วมในการเพิ่มเพื้นที่สีเขียว โดยเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร ได้เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบการสนับสนุนการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการนี้ โดยมี นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารเทียม คมกฤส กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ

News

News
17 November 2021
โครงการ GC ห่วงใย สู้ภัยน้ำท่วม ส่งมอบเรือพายนวัตกรรมพลาสติก ให้กระทรวงมหาดไทย ส่งต่อสู่ 23 จังหวัด ที่ประสบอุทกภัย
Read More
News
18 May 2020
GC สร้างโมเดลต้นแบบแรกของประเทศ โครงการ "ส่งพลาสติกกลับบ้าน"
Read More
News
06 April 2020
GC provides medical equipment and gowns to hospitals, supporting the fight against COVID-19 [Khao Sod]
Read More