16 February 2017

PTTGC คว้ารางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม(Best Sustainability Awards 2016) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสะท้อนการเป็นบริษัทจดทะเบียนต้นแบบองค์กรยั่งยืน

Share:

คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รับรางวัล SET Sustainability Awards เป็นรางวัลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้โดดเด่นอย่างชัดเจนในแต่ละกลุ่มบริษัทจดทะเบียนตาม Market Capitalization เพื่อให้สามารถสะท้อนการบูรณาการด้านความยั่งยืนในธุรกิจได้อย่างครอบคลุม

โดย PTTGC ตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมกับองค์กรทั้งในระดับชาติและนานาชาติรางวัลด้านความยั่งยืนนี้ เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ถือเป็นการตอกย้ำถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากลซึ่งแสดงให้เห็นถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ตลอดจนสามารถเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วน และโปร่งใส ซึ่งการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุลทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดสายโซ่อุปทาน ‘Sustainable Business’เป็นการสร้างสมดุลทั้ง 3 มิติ ให้องค์กรเติบโตอย่างมีคุณภาพ รักษาการเป็นผู้นำต้นแบบความยั่งยืนในระยะยาว นับเป็นหัวใจสำคัญของ PTTGC ในการสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจพร้อมสร้างกำไรและความมั่นคงในระยะยาวให้กับองค์กรด้วย

นอกจากนี้ PTTGC ยังได้รับการจัดให้ติดอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment โดยคุณวริทธิ์ นามวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ ขึ้นรับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

สำหรับรายชื่อหุ้นยั่งยืน มีขึ้นเพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นการให้กำลังใจและเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับธุรกิจในตลาดทุนไทยและยังเป็นการนำเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนสำหรับผู้ลงทุนและส่งเสริมการดำเนินกิจการอย่างยั่งยืนให้กับองค์กรอื่นๆ ด้วย

News

News
27 December 2022
GC คว้ารางวัล Communitas Awards 2022 จากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเลิศด้านการรับผิดชอบต่อสังคม สาขาจริยธรรมและความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน จากการดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด
Read More
News
14 November 2022
GC co-hosts the APEC 2022 Forum. With an environmentally friendly and sustainable approach using the YOUTURN Platform to manage plastic waste at the forum and showcasing the highlights of the Upcycling House Project in the BCG exhibition.
Read More
News
30 December 2020
GC helps fight COVID-19 by providing 10,000 units of protective suits to nine public hospitals in Rayong province [The Bangkok Insight]
Read More