26 July 2018

GC ร่วมกับมหิดลเปิดตัวโครงการ ThinkCycle Bank สร้างเครือข่ายการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ พร้อมเปลี่ยนขยะให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ

Share:

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยโรงเรียนนำร่องในพื้นที่จังหวัดระยอง เปิดตัวโครงการ ThinkCycle Bank หรือ ธนาคารทิ้ง – ไซเคิล เพื่อเปลี่ยนขยะให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยระบบธนาคารขยะรีไซเคิลออนไลน์เพื่อแก้ปัญหาขยะตั้งแต่ต้นทาง ปลูกจิตสำนึกการคัดแยกขยะและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ตามหลัก Circular Economy  พร้อมสร้างเครือข่ายการจัดการขยะจากระดับครัวเรือนสู่ระดับจังหวัด   โดยมี คุณวราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร GC, รศ.ดร. กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล, คุณองอาจ นันทกิจ ท้องถิ่นจังหวัดระยอง  และคุณภูษิต โภคพลากรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมาบชลูด ร่วมพิธีเปิด เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ GC สำนักงานระยอง

นายองอาจ นันทกิจ ท้องถิ่นจังหวัดระยอง กล่าวว่า จังหวัดระยองเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ มีความโดดเด่นทั้งด้านการท่องเที่ยว เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม โดยมีจำนวนประชากรประมาณ 7 แสนคน รวมทั้งประชากรที่เข้ามาทำงานและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดจำนวนมาก เนื่องด้วยระยองมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามและมีสวนผลไม้ที่อุดมสมบูรณ์ จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น เกิดความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณขยะเพิ่มสูงขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจังหวัดระยองมีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบและครบวงจร รวมทั้งการส่งเสริมให้ชุมชนร่วมดูแลปัญหาขยะในพื้นที่ สำหรับโครงการ  ThinkCycle Bank เป็นการประสานความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม มุ่งเน้นการเปลี่ยนขยะให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยให้เยาวชนและโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายการจัดการขยะอย่างเป็นระบบจากระดับครัวเรือนสู่ระดับจังหวัดร่วมแก้ปัญหาขยะ

นางวราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า GC ในฐานะผู้นำนวัตกรรมเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดี มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืนและได้ประยุกต์หลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่ให้ความสำคัญต่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนการใช้ทรัพยากรซ้ำให้มากที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand และโครงการ Upcycling Plastic Waste ที่มุ่งเน้นการนำขยะพลาสติกในทะเลและพลาสติกเหลือใช้มาแปรรูปด้วยนวัตกรรมให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ให้กับชุมชน ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และสามารถช่วยแก้ปัญหาขยะของไทย ล่าสุด บริษัทฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินโครงการ “ThinkCycle Bank” หรือ ธนาคารทิ้ง – ไซเคิล ซึ่งเป็นโครงการที่พัฒนาต่อยอดในการจัดการขยะที่มุ่งเน้นตั้งแต่ต้นทางคือครัวเรือนและโรงเรียน เริ่มจากโรงเรียนนำร่องในพื้นที่จังหวัดระยองจำนวน 12 โรงเรียน โดยการรณรงค์ให้เยาวชนตระหนักถึงปัญหาขยะในชุมชนและมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการบริหารจัดการขยะ ทั้งการจัดเก็บ การแยกขยะ และการรีไซเคิลขยะเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เปิดโอกาสให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในชุมชนของตนและมีรายได้จากการนำขยะรีไซเคิลที่รวบรวมมาขายที่ธนาคารขยะเป็นผลพลอยได้อีกด้วย

รศ.ดร. กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหิดลตระหนักถึงปัญหาการจัดการขยะในชุมชน ซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมสำคัญที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือผลักดันให้เกิดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้การจัดการขยะและการใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ร่วมกับ GC ดำเนินโครงการ “ThinkCycle Bank” เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลออนไลน์ในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดระยอง โดยจะช่วยสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารขยะ ให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงาน ซอฟแวร์ในการจัดเก็บและจัดทำฐานข้อมูลปริมาณขยะอย่างมีระบบ พร้อมต่อยอดและพัฒนาระบบสารสนเทศธนาคารขยะรีไซเคิล (Recycle Bank Online Service) เพื่อเป็นโปรแกรมต้นแบบนำร่องสำหรับโรงเรียนอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีการวิจัยในด้านการบริหารจัดการขยะในเขตชุมชน และคาดหวังว่าความสำเร็จของโครงการนี้จะทำให้มีการพัฒนาต่อยอดไปสู่สถาบันการศึกษาอื่นๆ ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศต่อไป

นายภูษิต โภคพลากรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมาบชลูด กล่าวว่า มีความยินดีอย่างยิ่งที่โรงเรียนวัดมาบชลูดเป็นหนึ่งในโรงเรียนนำร่องในการดำเนินโครงการ “ThinkCycle Bank” และจะเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นๆ ในจังหวัดระยองและพื้นที่อื่นต่อไป โครงการมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ในกระบวนการจัดการขยะแก่เยาวชน คณะครูและชุมชน โดยส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีและรวบรวมขยะรีไซเคิลจากที่บ้าน เช่น ขวดพลาสติก กระป๋องเครื่องดื่ม โลหะ กระดาษหนังสือพิมพ์ เป็นต้น เพื่อนำมาขายที่ธนาคารขยะ โดยนักเรียนที่นำขยะมาขายจะมีสมุดบัญชีรับฝากและสามารถถอนเงินได้ ทำให้เยาวชนเรียนรู้การออมเงินตั้งแต่เด็ก รวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมตั้งแต่ในวัยเด็กเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนต่อไปในอนาคต

สำหรับโรงเรียนนำร่องที่เข้าร่วมโครงการ “ThinkCycle Bank” ประกอบด้วย โรงเรียนเกาะแก้วพิสดาร โรงเรียนเทศบาล 1 โรงเรียนเทศบาล 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ต.บ้านเพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาสำเภาทอง โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า โรงเรียนวัดมาบชลูด โรงเรียนบ้านหนองแฟบ โรงเรียนวัดตากวน โรงเรียนวัดกรอกยายชา โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 และโรงเรียนวัดมาบข่า

News

News
09 September 2022
กนอ. จับมือ GC ลงนาม MOU จัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน มุ่งสู่เป้าหมาย “Net Zero”
Read More
News
14 November 2020
GC Rated Number One in the World for Sustainability in the DJSI chemicals industry group for the second consecutive year
Read More
News
20 May 2020
GC initiates ‘Send Plastic Home,’ a proactive pilot project in partnership with both the public and private sectors, and civil society, to retrieve waste from online food delivery service providers and adopt a more integrated Circular Economy
Read More