26 กรกฎาคม 2561

GC ร่วมกับมหิดลเปิดตัวโครงการ ThinkCycle Bank สร้างเครือข่ายการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ พร้อมเปลี่ยนขยะให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ

แชร์:

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยโรงเรียนนำร่องในพื้นที่จังหวัดระยอง เปิดตัวโครงการ ThinkCycle Bank หรือ ธนาคารทิ้ง – ไซเคิล เพื่อเปลี่ยนขยะให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยระบบธนาคารขยะรีไซเคิลออนไลน์เพื่อแก้ปัญหาขยะตั้งแต่ต้นทาง ปลูกจิตสำนึกการคัดแยกขยะและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ตามหลัก Circular Economy  พร้อมสร้างเครือข่ายการจัดการขยะจากระดับครัวเรือนสู่ระดับจังหวัด   โดยมี คุณวราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร GC, รศ.ดร. กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล, คุณองอาจ นันทกิจ ท้องถิ่นจังหวัดระยอง  และคุณภูษิต โภคพลากรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมาบชลูด ร่วมพิธีเปิด เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ GC สำนักงานระยอง

นายองอาจ นันทกิจ ท้องถิ่นจังหวัดระยอง กล่าวว่า จังหวัดระยองเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ มีความโดดเด่นทั้งด้านการท่องเที่ยว เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม โดยมีจำนวนประชากรประมาณ 7 แสนคน รวมทั้งประชากรที่เข้ามาทำงานและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดจำนวนมาก เนื่องด้วยระยองมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามและมีสวนผลไม้ที่อุดมสมบูรณ์ จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น เกิดความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณขยะเพิ่มสูงขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจังหวัดระยองมีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบและครบวงจร รวมทั้งการส่งเสริมให้ชุมชนร่วมดูแลปัญหาขยะในพื้นที่ สำหรับโครงการ  ThinkCycle Bank เป็นการประสานความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม มุ่งเน้นการเปลี่ยนขยะให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยให้เยาวชนและโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายการจัดการขยะอย่างเป็นระบบจากระดับครัวเรือนสู่ระดับจังหวัดร่วมแก้ปัญหาขยะ

นางวราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า GC ในฐานะผู้นำนวัตกรรมเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดี มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืนและได้ประยุกต์หลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่ให้ความสำคัญต่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนการใช้ทรัพยากรซ้ำให้มากที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand และโครงการ Upcycling Plastic Waste ที่มุ่งเน้นการนำขยะพลาสติกในทะเลและพลาสติกเหลือใช้มาแปรรูปด้วยนวัตกรรมให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ให้กับชุมชน ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และสามารถช่วยแก้ปัญหาขยะของไทย ล่าสุด บริษัทฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินโครงการ “ThinkCycle Bank” หรือ ธนาคารทิ้ง – ไซเคิล ซึ่งเป็นโครงการที่พัฒนาต่อยอดในการจัดการขยะที่มุ่งเน้นตั้งแต่ต้นทางคือครัวเรือนและโรงเรียน เริ่มจากโรงเรียนนำร่องในพื้นที่จังหวัดระยองจำนวน 12 โรงเรียน โดยการรณรงค์ให้เยาวชนตระหนักถึงปัญหาขยะในชุมชนและมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการบริหารจัดการขยะ ทั้งการจัดเก็บ การแยกขยะ และการรีไซเคิลขยะเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เปิดโอกาสให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในชุมชนของตนและมีรายได้จากการนำขยะรีไซเคิลที่รวบรวมมาขายที่ธนาคารขยะเป็นผลพลอยได้อีกด้วย

รศ.ดร. กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหิดลตระหนักถึงปัญหาการจัดการขยะในชุมชน ซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมสำคัญที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือผลักดันให้เกิดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้การจัดการขยะและการใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ร่วมกับ GC ดำเนินโครงการ “ThinkCycle Bank” เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลออนไลน์ในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดระยอง โดยจะช่วยสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารขยะ ให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงาน ซอฟแวร์ในการจัดเก็บและจัดทำฐานข้อมูลปริมาณขยะอย่างมีระบบ พร้อมต่อยอดและพัฒนาระบบสารสนเทศธนาคารขยะรีไซเคิล (Recycle Bank Online Service) เพื่อเป็นโปรแกรมต้นแบบนำร่องสำหรับโรงเรียนอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีการวิจัยในด้านการบริหารจัดการขยะในเขตชุมชน และคาดหวังว่าความสำเร็จของโครงการนี้จะทำให้มีการพัฒนาต่อยอดไปสู่สถาบันการศึกษาอื่นๆ ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศต่อไป

นายภูษิต โภคพลากรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมาบชลูด กล่าวว่า มีความยินดีอย่างยิ่งที่โรงเรียนวัดมาบชลูดเป็นหนึ่งในโรงเรียนนำร่องในการดำเนินโครงการ “ThinkCycle Bank” และจะเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นๆ ในจังหวัดระยองและพื้นที่อื่นต่อไป โครงการมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ในกระบวนการจัดการขยะแก่เยาวชน คณะครูและชุมชน โดยส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีและรวบรวมขยะรีไซเคิลจากที่บ้าน เช่น ขวดพลาสติก กระป๋องเครื่องดื่ม โลหะ กระดาษหนังสือพิมพ์ เป็นต้น เพื่อนำมาขายที่ธนาคารขยะ โดยนักเรียนที่นำขยะมาขายจะมีสมุดบัญชีรับฝากและสามารถถอนเงินได้ ทำให้เยาวชนเรียนรู้การออมเงินตั้งแต่เด็ก รวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมตั้งแต่ในวัยเด็กเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนต่อไปในอนาคต

สำหรับโรงเรียนนำร่องที่เข้าร่วมโครงการ “ThinkCycle Bank” ประกอบด้วย โรงเรียนเกาะแก้วพิสดาร โรงเรียนเทศบาล 1 โรงเรียนเทศบาล 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ต.บ้านเพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาสำเภาทอง โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า โรงเรียนวัดมาบชลูด โรงเรียนบ้านหนองแฟบ โรงเรียนวัดตากวน โรงเรียนวัดกรอกยายชา โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 และโรงเรียนวัดมาบข่า

ข่าวสาร

ข่าวสาร
27 ธันวาคม 2565
GC คว้ารางวัล Communitas Awards 2022 จากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเลิศด้านการรับผิดชอบต่อสังคม สาขาจริยธรรมและความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน จากการดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
04 กรกฎาคม 2561
GC เตรียมพลิกโฉมระยองสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ภาคตะวันออก จับมือ ม.ศิลปากร ลงพื้นที่มุ่งศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมจังหวัด
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
29 เมษายน 2560
พีทีที โกลบอล เคมิคอล สานต่อโครงการนักฟุตบอลน้อย ปี 3 พัฒนาเด็กระยองสู่นักฟุตบอลอาชีพ
อ่านเพิ่มเติม