24 May 2022

GC รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10

Share:

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 คุณพิลาสพรรณ อุดมจารุมณี CSL รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส จาก พลตำรวจเอก ดร.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และ พลเอก บุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการ ป.ป.ช. ในพิธีมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 (NACC Integrity Awards) ณ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี

รางวัลเกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต นี้ มอบให้องค์กรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม

รางวัลนี้แสดงให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ GC ที่รับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชน มีการบริหารจัดการด้วยแนวทางของความโปร่งใสตรวจสอบได้ คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมในองค์กร

News

News
21 December 2022
GC รับรางวัล ASEAN Corporate Governance Scorecard สูงสุด 3 รางวัล ในงาน 2021 ASEAN Corporate Governance Scorecard Awards
Read More
News
06 September 2021
ปตท. GC และ GCME สนับสนุนคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ในการออกแบบ ปรับปรุง และสนับสนุนเงินติดตั้งระบบให้กับหอผู้ป่วยความดันลบ พร้อมมอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมพลาสติก เพื่อรองรับภารกิจดูแลผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19
Read More
News
22 June 2020
GC presents “the shared robot” [SD Perspectives]
Read More