21 October 2022

“ISB Award 2022” มาตรฐานการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

Share:

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดงาน “I-EA-T Sustainable Business Forum 2022”พร้อมมอบรางวัล ISB Awards 2022 เป็นปีแรก ซึ่งเป็นรางวัลที่ผ่านการพิจารณาและการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงาน (Impact Performance) ในระดับสากล โดย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (I-EA-T Sustainable Business: ISB) และได้รับรางวัล ISB EXCELLENCE รางวัลระดับดีเยี่ยม สะท้อนความเป็นผู้นำกลุ่มในภาคอุตสาหกรรม และรางวัล ISB DNA สำหรับผู้ที่มีความโดดเด่นด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร จากโครงการ Community Waste Model (การบริหารจัดการขยะชุมชนอย่างครบวงจร) ที่มีการจัดการตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และจากผลการประเมิน Social Return on Investment หรือ SROI เน้นการสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสร้างให้เกิดรายได้สู่ชุมชน และทำให้ชุมชนได้รับองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี นับเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจของ GC ในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง

รางวัล ISB EXCELLENCE และรางวัล ISB DNA จัดโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อมุ่งสร้างการตระหนักรู้และความสำคัญต่อการดำเนินการสร้างผลสัมฤทธิ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 ประการ (17 SDGs: Sustainable Development Goals) ของภาคอุตสาหกรรมไทย ให้เกิดความสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ การสร้างความเข้มแข็งทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านการประเมินเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล อาทิ การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Assessment: BIA) ซึ่งเป็นการสะท้อนการบูรณาการประเด็นความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจตามองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ บรรษัทภิบาล (Governance) การดูแลชุมชนและสังคม (Community) สิ่งแวดล้อม (Environment) การดูแลพนักงานและคู่ธุรกิจ (Worker) และการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค (Customer) ควบคู่ไปกับ มิติการวัดผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment: SIA) พิจารณาจากการประเมิน Social Return on Investment หรือ SROI จากการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

News

News
05 August 2022
ครั้งแรกของไทยที่ภาครัฐ ภาคองค์กรธุรกิจเอกชน ภาคเยาวชน ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม ภาคการเงิน ระดับประเทศ จับมือขับเคลื่อนโลก สู่เป้าหมาย Net Zero ในการประชุมภาคีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Read More
News
28 April 2022
GC และ TPBI จับมือลงนามความร่วมมือโครงการ YOUเทิร์น x วน ต่อยอดพัฒนาการจัดการขยะพลาสติกสู่ความยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
Read More
News
18 July 2019
PTT, PTTOR and GC Team Up to Open Thailand’s First “Café Amazon Circular Living Concept” Store to Increase Environmental Awareness, Displaying Decorative Items & Furnishings Made from Recycled Waste
Read More