21 ตุลาคม 2565

“ISB Award 2022” มาตรฐานการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

แชร์:

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดงาน “I-EA-T Sustainable Business Forum 2022”พร้อมมอบรางวัล ISB Awards 2022 เป็นปีแรก ซึ่งเป็นรางวัลที่ผ่านการพิจารณาและการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงาน (Impact Performance) ในระดับสากล โดย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (I-EA-T Sustainable Business: ISB) และได้รับรางวัล ISB EXCELLENCE รางวัลระดับดีเยี่ยม สะท้อนความเป็นผู้นำกลุ่มในภาคอุตสาหกรรม และรางวัล ISB DNA สำหรับผู้ที่มีความโดดเด่นด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร จากโครงการ Community Waste Model (การบริหารจัดการขยะชุมชนอย่างครบวงจร) ที่มีการจัดการตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และจากผลการประเมิน Social Return on Investment หรือ SROI เน้นการสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสร้างให้เกิดรายได้สู่ชุมชน และทำให้ชุมชนได้รับองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี นับเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจของ GC ในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง

รางวัล ISB EXCELLENCE และรางวัล ISB DNA จัดโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อมุ่งสร้างการตระหนักรู้และความสำคัญต่อการดำเนินการสร้างผลสัมฤทธิ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 ประการ (17 SDGs: Sustainable Development Goals) ของภาคอุตสาหกรรมไทย ให้เกิดความสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ การสร้างความเข้มแข็งทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านการประเมินเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล อาทิ การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Assessment: BIA) ซึ่งเป็นการสะท้อนการบูรณาการประเด็นความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจตามองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ บรรษัทภิบาล (Governance) การดูแลชุมชนและสังคม (Community) สิ่งแวดล้อม (Environment) การดูแลพนักงานและคู่ธุรกิจ (Worker) และการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค (Customer) ควบคู่ไปกับ มิติการวัดผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment: SIA) พิจารณาจากการประเมิน Social Return on Investment หรือ SROI จากการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ข่าวสาร

ข่าวสาร
23 พฤศจิกายน 2564
GC ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนในงาน “Thailand Minister’s Climate Talk and Business Leaders To share vision and experiences on Net – Zero Transformation” ตอกย้ำเป้าหมาย Net Zero ในการประชุมผู้นำโลก COP26
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
02 กุมภาพันธ์ 2564
จีซีทำโครงการ ฮาวทูแยก.. แยกอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อ [The Thai Press]
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร
08 เมษายน 2563
มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือ GC พัฒนาตู้โควิเคลียร์ ลดความเสี่ยงโควิด-19 ตู้แรกของประเทศไทย [ไทยรัฐ]
อ่านเพิ่มเติม