26 May 2022

GC ร่วมเสวนาในงาน “The 2021 United Nations Global Compact-Accenture CEO Sustainability Study”

Share:

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ดร.ชญาน์ จันทวสุ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความยั่งยืนองค์ก ร่วมเสวนาในช่วง “Leading Sustainability in Asia Pacific: Discover Key Findings from the 2021 CEO Study” ในงาน “The 2021 United Nations Global Compact-Accenture CEO Sustainability Study” ร่วมกับ Esther An, Chief Sustainability Officer at City Developments Limited และ Raja Amir Shah Bin Raja Azwa, CEO at HSBC Amanah Malaysia Berhad

ดร.ชญาน์ กล่าวว่า การดำเนินการด้านความยั่งยืนยังคงเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ครอบคลุมทั้ง Scope 1, 2 และ 3 นั้นเป็นสิ่งสำคัญ โดย GC ได้นำแนวทางความยั่งยืนมาปรับใช้ในองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง และบูรณาการแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนมากว่าทศวรรษแล้ว พร้อมสื่อสารให้พนักงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าใจแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร อีกทั้งได้ยกระดับการดำเนินงานด้วยการตั้งเป้าหมายในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับความตกลงปารีส (Paris Agreement) ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas: GHG) ลดลง 20% ภายในปี 2573 พร้อมมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 ซึ่งเป้าหมาย Net Zero จะสำเร็จได้นั้น ต้องได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมเชิงนโยบายจากภาครัฐ และการร่วมมือจากทุกภาคส่วน

การลงทุนสำหรับการก้าวสู่องค์กร Net Zero นั้น บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องมีเป้าหมายและแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนในด้านการจัดสรรเงินลงทุน เพื่อตอบโจทย์ของเป้าหมาย Net Zero บริษัทฯ ได้วางแผนการลงทุนเบื้องต้นสำหรับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในช่วงระยะเวลา 30 ปี ประมาณ 5,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และแผนการลงทุนเพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจระยะยาวประมาณ 22,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ การเข้าใจในสภาพของธุรกิจ การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี การบังคับใช้กฎหมาย การสื่อสารและการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการติดตามปัจจัยและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่อธุรกิจอย่างใกล้ชิด ล้วนมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนธุรกิจและการบรรลุเป้าหมาย Net Zero ของบริษัทฯ

งานเสวนานี้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์จากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีเป้าหมายการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่ท้าทาย พร้อมส่งเสริมให้บริษัทในภูมิภาคมีการดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก อีกทั้งยังเป็นการตอกย้ำถึงแนวทางการจัดการต่าง ๆ ที่ได้มาจากผู้บริหารทั่วโลก โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย หลังจากการจัดทำ UNGC-Accenture CEO Sustainability Study เพื่อหาทางรับมือวิกฤตการณ์เปลี่ยนแปลงทางอากาศ ร่วมกับผู้บริหาร 1,230 คน จาก 113 ประเทศทั่วโลก ใน 21 อุตสาหกรรม

News

News
21 December 2022
GC รับรางวัล ASEAN Corporate Governance Scorecard สูงสุด 3 รางวัล ในงาน 2021 ASEAN Corporate Governance Scorecard Awards
Read More
News
24 March 2022
คาโอและคาเนโบ ประเทศไทย ร่วมกับ GC และกลุ่มพันธมิตร มอบชุด PPE จากโครงการ “แยกขวด ช่วยหมอ” สานต่อความยั่งยืน และปกป้องสังคม
Read More
News
24 July 2018
The ‘OUR Khung Bangkachao’ project continues its 5-year target in developing the Khung Bangkachao community in response to a royal initiative [Biz Today Station]
Read More