บริษัทฯ ได้จัดตั้งโครงสร้างการกำกับดูแลและการบริหารจัดการการดำเนินงานด้าน Decarbonization ตลอดจนการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPI) ที่ชัดเจน ครอบคลุมตั้งแต่ระดับกรรมการบริษัทฯ จนถึงระดับปฎิบัติการ เพื่อให้เพื่อให้การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นไป อย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ ตามเป้าหมาย Net Zero