15 พฤษภาคม 2562

รัก(ษ์)โลกเริ่มได้ด้วย 5Rs

แชร์:

จากกระแสความใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั่วโลก กอปรกับปัญหาทรัพยากรธรรมชาติที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ ซึ่งเกิดจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเริ่มตื่นตัวและพยายามปรับแผนกลยุทธ์ รวมถึงขั้นตอนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเรื่องดังกล่าว หนึ่งในนั้น คือบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ที่นำองค์ความรู้และหลักการต่างๆ มาใช้เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนธุรกิจให้เกิดความยั่งยืนบนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า ช่วยลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ "หลัก 3Rs" และพัฒนามาเป็น "หลัก 5Rs" ในที่สุด

หลายท่านคงพอทราบว่า 3Rs ประกอบด้วยอะไรบ้าง แต่ไฮไลท์สำคัญ คือ การพัฒนาหลัก 3Rs สู่ หลัก 5Rs รวมถึง GC ได้ดำเนินกิจกรรมใดบ้าง อันเป็นผลมาจากการนำหลัก 3Rs และ 5Rs มาประยุกต์ใช้ เรามาร่วมไขข้อข้องใจนี้ด้วยกัน

หลัก 3Rs ประกอบด้วย Reduce คือ การลดการใช้ การใช้น้อยเท่าที่จำเป็น หรือการลดสร้างของเสีย Reuse คือ การใช้ซ้ำหลายๆ ครั้ง เพื่อยืดอายุการใช้งานและใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น Recycle คือ การแปรรูปมาใช้ใหม่ เช่น การนำขยะคงรูปที่ย่อยสลายได้ยาก ได้แก่ แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก ไปผ่านกระบวนการผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ หรือการนำน้ำทิ้งที่ผ่านกระบวนการบำบัดกลับมาใช้ใหม่ในโรงงาน ส่วนหลัก 5Rs ของ GC คือ หลัก 3Rs บวกด้วย Refuse คือ การปฏิเสธการใช้สารที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปิดท้ายด้วย Renewable คือ การใช้ทรัพยากรแบบหมุนเวียน

แม้หลัก 3Rs จะได้รับการยอมรับในวงกว้างว่าสามารถช่วยลดปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้จริง แต่ GC พยายามยกระดับการจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยการใช้หลัก 5Rs ทั่วทั้งองค์กร กล่าวคือ

  • Reduce : GC พัฒนาเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) ขึ้นรูปเป็นฟิล์มบางซึ่งช่วยลดปริมาณการใช้วัตถุดิบในกระบวนการผลิต คือ สาร Antioxidant ลงถึงร้อยละ 66 แต่ยังคงคุณภาพผลิตภัณฑ์ไว้ให้ดีดังเดิม
  • Reuse : GC รณรงค์ให้ทุกคนใช้ภาชนะบรรจุอาหารและเครื่องดื่มที่ล้างทำความสะอาดและนำกลับมาใช้ใหม่ได้
  • Recycle : นอกจากการคัดแยกขยะในองค์กรอย่างจริงจังแล้ว GC ยังริเริ่มโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand หรือการนำขยะพลาสติกที่เก็บได้จากท้องทะเลไทย มาผลิตเป็นสินค้าแฟชั่น อาทิ เสื้อ กระเป๋า ฯลฯ ควบคู่ไปกับการปลูกฝังค่านิยมคิดก่อนทิ้งด้วย
  • Refuse : GC ปฏิเสธการใช้สารที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การเลือกใช้สารทำความเย็นที่ไม่ทำลายชั้นโอโซน ไม่ใช้สารพิษที่ตกค้างยาวนาน หรือ สาร Persistent Organic Pollutants (POPs) เป็นต้น
  • Renewable : การใช้ทรัพยากรแบบหมุนเวียน ได้แก่ การใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ เช่น ปาล์ม ข้าวโพด และการใช้พลังงานทดแทน โดยการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์บนหลังคาอาคาร เป็นต้น

แม้ที่ผ่าน GC จะประสบความสำเร็จในการนำหลัก 5Rs มาใช้ โดยเฉพาะในส่วนการจัดการวัตถุดิบและกระบวนการผลิต แต่สิ่งที่ GC มุ่งให้ความสำคัญอย่างสูงสุด คือ การปลูกจิตสำนึกให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดไว้ให้รุ่นลูกหลาน สมกับเป็นองค์กรที่ใช้ "เคมี...ที่เข้าถึงทุกความสุข"

Feature Stories

Feature Stories
25 พฤษภาคม 2563
เปลี่ยนเศษพลาสติกฟิล์มเป็น จี้ ยั่ง ยืน ยง ..เครื่องรางเพื่อชีวิตและโลกที่ยั่งยืน ในโครงการ Upcycling Upstyling
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
27 พฤษภาคม 2562
"จีวรรีไซเคิล" หนึ่งโครงการดีๆ แห่ง "วัดจากแดง"
อ่านเพิ่มเติม
Feature Stories
07 มกราคม 2562
จาก 10 เมนูระยอง สู่เมนูเด็ดทั่วถิ่นไทย [Thairath]
อ่านเพิ่มเติม